Komiteti Teknik i Ekspertëve, nisur nga ulja e rasteve të infektimeve dhe incidencës së Covid-19, kanë sugjeruar që të hapen “pjesërisht” Universitetet.

Komiteti njoftoi sot do të lejohet hapja e auditorëve të universiteteve vetëm për procesin e konsultimeve dhe sezonin e provimeve.

Pas sugjerimit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, ministria e Arsimit ka marrë vendim për hapjen e auditoreve.

Përgjegjësia jonë e përbashkët është të punojmë intensivisht për të garantuar një proces sa më të rregullt, ku natyrisht prioriteti absolut është shëndeti dhe jeta e gjithsecilit, thotë ministrja.

“I kemi vlerësuar dhe mirëkuptuar në mënyrë të vazhdueshme kërkesat tuaja të drejta për hapjen e auditoreve. Ka qenë një sakrificë e jashtëzakonshme për të gjithë së bashku që procesi mësimor në të gjithë elementet e tij të zhvillohej totalisht online, por besoj që ja kemi dalë të gjithë që të bëjmë më të mirën e mundshme për të vazhduar përpara.

Më në fund, me përmirësimin e situatës dhe vaksinimin e stafeve universitare, Komiteti Teknik i Ekspertëve vlerësoi pozitivisht kërkesën tonë për t’ju dhënë mundësinë për të zhvilluar orë konsultimi dhe provime në auditoret e universiteteve në prag të mbylljes së këtij viti akademik.

Përgjegjësia jonë e përbashkët është të punojmë intensivisht për të garantuar një proces sa më të rregullt, ku natyrisht prioriteti absolut është shëndeti dhe jeta e gjithsecilit. Le ta përdorim maksimalisht këtë periudhë për të komunikuar e për t’i mbështetur sa më shumë studentët me qëllim finalizimin me sukses të këtij viti akademik.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë do të jetë gjithmonë në krahun tuaj për t’ju mbështetur përballë çdo vështirësie dhe nevoje të mundshme.

Kam shumë besim tek ju dhe jam e sigurt që do t’ja dalim!”, shkruan Kushi.

The Technical Committee of Experts, in order to reduce the cases of infections and the incidence of Covid-19, have suggested that the Universities be “partially” opened.

The committee announced today that university auditors will be allowed to open only for the consultation process and exam season.

Following the suggestion of the Technical Committee of Experts, the Ministry of Education has decided to open the auditoriums.

“Our common responsibility is to work intensively to guarantee a more orderly process, where of course the absolute priority is the health and life of everyone,” said the minister.

“We have consistently appreciated and understood your rightful requests for the opening of auditoriums. It has been an extraordinary sacrifice for all together that the learning process in all its elements be conducted entirely online, but I believe we have succeeded. all to do the best we can to move forward.

Finally, with the improvement of the situation and the vaccination of the university staff, the Technical Committee of Experts positively evaluated our request to give you the opportunity to hold consultation hours and exams in the university auditoriums on the eve of the end of this academic year.

Our common responsibility is to work intensively to guarantee a more orderly process, where of course the absolute priority is the health and life of everyone. Let us make the most of this period to communicate and support as many students as possible in order to successfully finalize this academic year.

The Ministry of Education, Sports and Youth will always be on your side to support you in the face of any difficulties and possible needs.

“I have a lot of faith in you and I am sure we will succeed!”, Writes Kushi.