“Pas rekomandimit të djeshëm për zhvillimin e mësimit të kombinuar jam sot këtu për t’iu informuar rreth disa vendimeve. Duan të shpreh vlerësimin për punën në këto muaj të parë të vitit shkollor. Dini të tregoni se jeni hallkë e shëndetshme. Gjej rastin që për mësuesit dhe prindërit e tyre të prekur të ndaj urimin për shërim sa më të shpejtë. Ne kemi përgatitur dhe kemi bërë publike skenarët e mundshëm. Mbrëmë pas konsultimeve dhe orëbe të gjata të punes kemi hartuar shtojcën për vitin 2020-2021 e cila është në faqen e Ministrisë.

Shkollat do kenë fleksibilitet në përzgjedhjen e orëve të kombinuar në varësi të kushteve të saj specifike.

Skenari i mësimit do të nisë nga data 1 dhjetor deri në një vendim tjetër.

Gjatë kësaj periudhë do vazhdojë i njëjti program arsimor dhe orari mësimor që shkollat kanë tani.

Çdo të premte shkollat do të raportojnë në zyrat arsimore dhe pastaj do të merret vendimi për çdo shkollë.

Sipas këtij udhëzuesi klasat e arsimit fillor nga e para në të pestën dhe klasa e 123 do vazhdojnë normalisht mësim se deri tani.

Ndërkohë klasat e tjera do bëjnë mësim kështu

Në javën tek, dy ditët e para në shkollë dhe tre ditët e tjera online.

Në javët çift ditët këmbehen

Në varësit të situatës së Covid-19 nëse ka rëndim të situatës mund të aplikohet skenari kur vetëm maturantët bëjnë mësim në shkollë ndërsa të tjerat online’

The Minister of Education Evis Kushi reveals how the lesson will take place from December 1! Classes that are excluded from online learning

“After yesterday’s recommendation for the development of combined learning, I am here today to inform you about some decisions. They want to express their appreciation for the work in these first months of the school year. Know how to show that you are a healthy link. I take this opportunity to wish the affected teachers and their parents a speedy recovery. We have prepared and made public the possible scenarios. Last night, after consultations and long working hours, we drafted the appendix for 2020-2021 which is on the website of the Ministry.

Schools will have flexibility in selecting combined classes depending on its specific conditions.

The learning scenario will start from December 1st until another decision.

During this period, the same educational program and teaching schedule that schools have now will continue.

Every Friday the schools will report to the education offices and then a decision will be made for each school.

According to this guide the primary education classes from the first to the fifth and the 123rd class will continue teaching normally until now.

Meanwhile other classes will teach like this

In week one, the first two days of school and the other three days online.

In couple weeks the days are exchanged

Depending on the situation of Covid-19, if there is an aggravation of the situation, the scenario can be applied when only the graduates teach in school while the others online ‘