Viti i ri shkollor do të nisë më datën 14 shtator dhe Ministria e Arsimit ka bërë gati masat që do të ndërmerren për të zhvilluar procesin mësimor në kushte pandemie me qëllim që të mos përhapet koronavirusi tek fëmijët dhe stafi pedagogjik.

Orët mësimore gjatë kësaj periudhe do të zhvillohen sipas të gjitha protokolleve të kushteve higjieno-sanitare, duke ruajtur distancimin fizik dhe mbrojtur shëndetin e gjithsecilit.

Hyrja dhe dalja nga ambientet e institucionit: –Orari dhe hyrjen në institucionet të arsimit rregullohet sipas një grafiku nga drejtoria; -Nxënësit paraqiten në institucionin arsimor duke respektuar me përpikmëri orarin; -Nxënësit hyjnë në institucionin arsimor pasi janë vendosur në radhë në largësi nga 1.5-2 metra.

-Nxënësi që ka simptoma të ngjashme apo temperaturë përpara ardhjes së institucion, njofton mësuesin ose personin përgjegjës për çëshjet shëndetësore; -Nuk lejohet që nxënësit të dalin nga godinës dhe të rikthehen përsëri në të, brenda ditës.

Qëndrimi dhe mësimi në klasa: -Gjatë procesit mësimor, pedagogu qëndron në klasë duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe mësuesit 2 metra; -Brenda klasës nxënësit qëndrojnë të ulur në banka të paktën 1.5 deri në 2 mera larg njëri-tjetrit. Në klasat që nuk është e mundur, nxënësit duhet të ndahen në klasa të tjera.

-Mësuesit sigurohen që në klasë të gjithë të jenë të pajisur me maskë dhe ti mbajnë rregullisht ato; -Kur është e mundur praktikohet mësimi në ambient të hapur (oborri i institucionit) duke i respektuar largësinë dhe rregullat e mësipërme; -Nuk lejohet ushqimi në klasë.

The new school year will start on September 14 and the Ministry of Education has prepared the measures that will be taken to develop the learning process in pandemic conditions in order not to spread the coronavirus to children and pedagogical staff.

Classes during this period will be conducted according to all protocols of hygienic-sanitary conditions, maintaining physical distance and protecting the health of everyone.

Entry and exit from the premises of the institution: – The schedule and entry into the educational institutions is regulated according to a schedule by the directorate; -Students show up at the educational institution by strictly respecting the schedule; -Students enter the educational institution after being placed in a row at a distance of 1.5-2 meters.

-Student who has similar symptoms or fever before coming to the institution, notifies the teacher or the person responsible for health issues; -Students are not allowed to leave the building and return to it during the day.

Attitude and teaching in the classrooms: -During the teaching process, the pedagogue stays in the classroom respecting the social and physical distance with students and teachers 2 meters; -Inside the classroom students sit on benches at least 1.5 to 2 days away from each other. In classes where this is not possible, students should be divided into other classes.

-Teachers make sure that everyone in the class is equipped with a mask and wears them regularly; -When possible, outdoor learning is practiced (courtyard of the institution) respecting the distance and the above rules; -Food is not allowed in the classroom.