Shafrani është ilaç natyral për stresin dhe depresionin.

Dy mijë lekë të reja për një gram. Quhet ari i kuq. Është erëza më e shtrenjtë në botë dhe ndër tre ushqimet më të shtrenjta bashkë me tartufin e bardhë apo Caviarin. Për fat gjendet edhe në Shqipëri, shafrani.

Ngjyra e kuqe e pistilave, aroma unike dhe shija pikante e bëjnë shafranin si asnjë erëz tjetër.

Një erëz që është përdorur që në lashtësi e që përdoret edhe në industrinë farmaceutike. Konsiderohet mbreti i medikamenteve dhe i erëzave.

Kultivimi i Shafranit në Kosovë ka nisur tashmë të jetë një biznes solid, e së fundmi ka nisur të jetë po aq i suksesshëm edhe në Shqipëri.

Prodhimi më i ri i kësaj bime, po bëhet kryesisht nga një sipërmarrje shqiptaro-italiane. Ai kultivohet në Dëshiran të Belshit në një sipërfaqë prej disa dynym.

Denisa Elezi, administratore e kompanisë “Victus Fed”, që prodhon shafranin e Dumresë në Shqipëri, thotë për AgroWeb.org se kjo kompani lindi në mars të vitit 2013, pas disa vitesh eksperimentimi në zonën e Dumresë dhe zona të tjera të Shqipërisë.

‘Përzgjedhja e shafranit si kulturë, pas një analize të kujdesshme të territorit dhe tregut shqiptar erdhi edhe për shkak të pasionit tonë për gastronominë ku shafrani është mbreti i erëzave’, thotë Denisa për AgroWeb.org

Por, duke qenë se shafrani është një erëz jo shumë e njohur në Shqipëri, a ka kërkesë nga konsumatori shqiptar?

‘Duhet të themi që përgjigjja e konsumatorëve ishte surprizuese’, thotë Denisa, duke shtuar se ‘prirja ndaj të ushqyerit mirë e shëndetshëm dhe kurioziteti ndaj shijeve të reja, ka bërë që interesi ndaj shafranit të jetë gjithnjë e më i madh.

Fara e mbjellë në Dumre është përzgjedhur nga zona e Acquila-s në Italinë qendrore, e cila është edhe zona e njohur historikisht për prodhimin e shafranit’, thotë Denisa për AgroWeb.org.

Shafrani i Dumresë veç tregtimit në pikat e produkteve organike në Tiranë trëgtohet edhe në Vlorë, Elbasan apo Sarandë, ndërkohë që një sasi e prodhimit eksportohet edhe drejt Italisë.

Vlerat e shafranit

Shafrani me emrin botanik Crocus sativus, merret nga bima e familjes Iridaceae, e cila ka një sezon të shkurtër lulëzimi, vetëm tre javë në vit.

Pjesa shëruese e shafranit janë stigmat që përmbajnë safranal dhe fitokimikate të shumta si krocina, pikrokrocina, likopena, karotenoidet dhe alkaloidet.

Shafrani është ilaç natyral për stresin dhe depresionin dhe ndihmon edhe në zbutjen e sëmundjeve si Alzheimerit.

Nga vitaminat, shafrani në sasi të konsiderueshme përmban vitaminë C, tiaminë, riboflavinë, niacinë, acid folik dhe vitaminë B6.

Për 0.5 kg të erëzës është e nevojshme të merren rreth 75.000 lule. Një lule ka 3 fije që duhen mbledhur me kujdes me dorë.

Një gramë ka rreth 200-300 fije stigma shafrani.

Si të përgatisni çaj shafrani
3 – 4 fije shafrani

Pak mjaltë

Një gotë ujë

Vendosini fijet e shafranit në një gotë me pak ujë të ngrohtë dhe lereni për 10 minuta. Më pas hidhini aty rreth gjysëm gote ujë të nxehtë të vluar. Shtoni mjaltë nëse dëshironi për ta ëmbëlsuar. Fijet e shafranit janë të kosumueshme, nëse dëshironi.

Konsumimi i shafranit preferohet për të gjithë njerëzit, por në sasi të vogla. Këshillohet të mos konsumohet më shumë se 0.2 gram në ditë.

Saffron is a natural remedy for stress and depression.

Two thousand new lek for one gram. It’s called red gold. It is the most expensive spice in the world and among the three most expensive foods along with white truffle or caviar. Fortunately, saffron is also found in Albania.

The pistol red color, unique aroma and spicy taste make saffron like no other spice.

A spice that has been used since ancient times and is also used in the pharmaceutical industry. It is considered the king of medicine and spices.

Saffron cultivation in Kosovo has already begun to be a solid business, and has recently started to be equally successful in Albania.

The newest production of this plant is being done mainly by an Albanian-Italian venture. It is cultivated in the Desire of Belsh on an area of ​​some dynym.

Denisa Elezi, administrator of the Victus Fed company that produces Dumfries saffron in Albania, tells AgroWeb.org that the company was born in March 2013 after years of experimenting in the Dumreza area and other areas of Albania.

‘Selection of saffron as a culture, after a careful analysis of Albanian territory and market came also because of our passion for gastronomy where saffron is the king of spices,’ Denisa tells AgroWeb.org

But since saffron is a spice not very popular in Albania, is there a demand from the Albanian consumer?

‘We have to say the customer response was surprising,’ says Denisa, adding that ‘the trend towards good healthy nutrition and curiosity towards new flavors has made the interest in saffron soaring.

The seed planted at Dumre was selected from the Acquila area of ​​central Italy, which is also historically known for saffron production, ‘Denisa told AgroWeb.org.

Dumfries saffron in addition to trading in organic products in Tirana is also exported to Vlora, Elbasan or Saranda, while a quantity of production is exported to Italy.

Saffron Values

The saffron with the botanical name Crocus sativus is obtained from the Iridaceae family plant, which has a short flowering season, only three weeks a year.

The healing part of saffron are stigmas containing safranal and numerous phytochemicals such as crocin, picrocrocin, lycopene, carotenoids and alkaloids.

Saffron is a natural remedy for stress and depression and also helps alleviate diseases like Alzheimer’s.

Of the vitamins, saffron contains significant amounts of vitamin C, thiamine, riboflavin, niacin, folic acid and vitamin B6.

For 0.5 kg of spice it is necessary to take about 75,000 flowers. A flower has 3 threads that need to be carefully collected by hand.

One gram has about 200-300 strands of saffron stigma.

How to Make Saffron Tea
3 – 4 strands of saffron

A little honey

A glass of water

Put the saffron strands in a glass of warm water and leave for 10 minutes. Then pour about half a cup of boiling hot water. Add honey if you want to sweeten it. Saffron yarn is conceivable, if you will.

Saffron consumption is preferred for all people, but in small quantities. It is advisable not to consume more than 0.2 grams per day.