Aron, Noel, Liam, Kevin e Enea, për djemtë e Amelia, Emma, Noemi e Emily për vajzat, janë emrat më të përdorur për fëmijët e lindur nga emigrantët shqiptarë në Itali. E vogëlushët shqiptarë të lindur nga prindër emigrantë renditen ndër të tretët më të shumtë në numër pas atyre me origjinë rumune e marokene.

Si një ndër katër komunitetet e huaja më të mëdha në numër, shqiptarët zgjedhin për fëmijët e tyre kryesisht emra popullorë italianë e larg kulturës së tyre , gjë që nuk vihet re tek emigrantët nga Maroku që preferojnë emra tradicionalë marokenë si Amira, Sara, Nour, Jannat, e Lina për vajzat e Amir, Adam, Rayan, Youssef e Jad për djemtë.

Analiza e këtij informacioni ka ardhur nga dosjeri i sapo publikuar nga Instituti Italian i Statistikave mbi lindjet e fekonditetin e popullsisë rezidente në Itali.

Viti i fundit ka regjistruar një tjetër rekord negaitv mbi nivelin e lindjeve në Itali, gati 20 mijë më pak se një vit më parë e një reduktim me rreth 156 mijë lindje më pak, të shënuara që prej vitit 2008.

Gjatë një viti në Itali tek popullsia rezidentë janë regjistruar 420.084 fëmijë të lindur e 327.724 prej tyre i kanë të dy prindërit italianë.

Në reduktim të dukshëm është dhe numri i fëmijëve të lindur nga prindër emigrantë në Itali, duke zbritur nën kuotën e 70 mijë lindjeve të regjistruar për herë të fundit më vitin 2016. Gjatë një vitit janë 62 918 fëmijë të lindur nga dy prindër të huaj rezidentë në Italia e rreth 2500 më pak se një vit më parë.

Fëmijë të lindur nga prindër emigrantë shqiptarë në Itali janë 6 684 e për nga numri renditen në vendin e tretë pas atyre të lindur nga prindër rumunë që janë 12.215 e marokenë 8687.

Po ashtu dhe tek lindjet kur vetëm nëna është shtetase e huaj e babai italian, fëmijët e lindur nga nëna shqiptare janë 8.425 e të tretit për nga numri pas vogëlushëve me nëna rumune e marokene ( përkatësisht 15.630 e 11.078 fëmijë).

Fekonditeti i nënave rezidente në Itali ka regjistruar nivelin e minimumit historik gjatë vitit të fundit e është mesatarisht 1. 27 fëmijë për nëna.

Fekonditeti i nënave italiane ka zbritur në nivelin më të ulët të regjistruar prej vitit 1995 e ka arritur në koeficentin e 1.18 fëmijë për cdo nënë, ndërsa për nënat e huaja që jetojnë në Itali është mesatarisht 1.98 fëmijë.

Në veri të Italisë në çdo 5 fëmijë të lindur, një prej tyre i ka prindërit të huaj. Fëmijët e lindur nga prindër emigrantë përbëjnë mbi 21% të lindjeve në rajonet veriore e veri lindore italiane ndërsa në rajonet jugore italiane ky fenomen është mjaft i reduktuar.

Në koeficentin e lindjeve në Itali ndikon dhe numri i grave emigrante që çdo vit marrin nënshtetësinë italiane. Gratë shqitpare janë ndër më të shumtat në numër e brenda një viti rreth 13 mijë emigrante shqiptare kanë fituar të drejtën e nënshtetësisë italiane e baraz me rrreth 20% të kuotës së përgjitshme të rreth 127 mijë grave të huaj që janë bërë shtetase italiane brenda një viti.

Gratë emigrante kontribuojnë pozitivisht në koeficientin e fekonditetit në Itali, në numrin mesatar të fëmijëve për prindër e në moshën mesatare të nënave rezidente.

Mosha mesatare për t’u bërë nëna në Itali është 31.3 vjeç, e në çdo katër gra të lindur pas vitit 1979 një prej tyre nuk ka fëmijë.

Aron, Noel, Liam, Kevin and Enea, for Amelia boys, Emma, ​​Noemi and Emily for girls, are the most used names for children born to Albanian emigrants in Italy. Albanian children born to immigrant parents are among the third largest in number after those of Romanian and Moroccan origin.

As one of the four largest foreign communities in number, Albanians choose for their children mainly Italian popular names far from their culture, which is not noticed by immigrants from Morocco who prefer traditional Moroccan names like Amira, Sara, Nour, Jannat, and Lina for the daughters of Amir, Adam, Rayan, Youssef and Jad for the boys.

The analysis of this information came from the dossier just published by the Italian Institute of Statistics on births and fertility of the resident population in Italy.

The last year has recorded another negative record above the birth rate in Italy, almost 20 thousand less than a year ago and a reduction of about 156 thousand fewer births, recorded since 2008.

During one year in Italy, 420,084 children were registered among the resident population, of which 327,724 have both Italian parents.

The number of children born to immigrant parents in Italy is also significantly reduced, falling below the quota of 70,000 births last registered in 2016. During one year, there were 62,918 children born to two resident foreign parents. in Italy of about 2500 less than a year ago.

Children born to Albanian immigrant parents in Italy are 6 684 and in number are ranked third after those born to Romanian parents who are 12,215 and Moroccans 8687.

Also in births when only the mother is a foreign citizen and the Italian father, the children born to the Albanian mother are 8,425 and the third in number after the babies with Romanian and Moroccan mothers (respectively 15,630 and 11,078 children).

The fertility of resident mothers in Italy has recorded the level of the historical minimum during the last year and is on average 1. 27 children per mother.

The fertility of Italian mothers has dropped to the lowest level recorded since 1995, reaching a coefficient of 1.18 children per mother, while for foreign mothers living in Italy it is on average 1.98 children.

In northern Italy for every 5 children born, one of them has foreign parents. Children born to immigrant parents account for over 21% of births in the northern and northeastern regions of Italy, while in the southern regions of Italy this phenomenon is quite reduced.

The birth rate in Italy is also affected by the number of immigrant women who obtain Italian citizenship each year. Albanian women are among the largest in number and within a year about 13 thousand Albanian emigrants have gained the right to Italian citizenship equal to about 20% of the total quota of about 127 thousand foreign women who have become Italian citizens within a year .

Immigrant women contribute positively to the fertility rate in Italy, to the average number of children per parent and to the average age of resident mothers.

The average age to become a mother in Italy is 31.3, and one in four women born after 1979 has no children.