Vendosja e parkimit me pagesë në disa nga rrugët kryesore të Elbasan ka shkaktuar debate në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak. Kryetari i Bashkisë shpjegoi për këshilltarët domosdoshmërinë e vendosjes së shërbimit të parkimit me pagesë me orare në disa rrugë dhe sheshe publike.

Këshilltarët kanë diskutuar për mënyrën e vendosjes së kësaj takse dhe taksës aktuale të parkimit vjetor për frezidentët. Ata kërkuan një performancë më të mirë nga ana e bashkisë për mbledhjen e taksës vjetore dhe përjashtimin e rezidentëve që paguajnë taksë vjetore parkimi nga taksa e re.

Por nga ana e këshilltarëve janë bërë edhe propozime të tjera qoftë për ndryshim të tarifimit, qoftë për eficencën e tij.

Kryetari i Bashkisë theksoi se studimi është bërë nga specialistë dhe Bashkia e Elbasanit është ndër të vetmet në vend që nuk e ofron parkimin me pagesë.

Në fund këhsilltarët miratuan vendosjen e kësaj tarife. Zonat e vendparkimeve me pagesë në qytetin e Elbasanit do të jenë:

Rruga Aqif Pasha

Rruga Qemal Stafa

Rruga Thoma Kalefi

Rruga Janaq Kilica

Rruga Kozma Naska

Rruga 28 Nëntori

Rruga 25 Nëntori

Rruga Rinia dhe Sheshet Pas Pallatit të Sportit, sheshi para Hotel Turizmit, Sheshi para Kinema Vullnetari.

The placement of paid parking on some of the main streets of Elbasan has caused debates in today’s meeting of the Municipal Council. The Mayor explained to the councilors the necessity of establishing paid parking services with schedules in some public streets and squares.

Councilors have discussed how to impose this tax and the current annual parking fee for residents. They demanded better performance from the municipality for collecting the annual tax and excluding residents who pay annual parking tax from the new tax.

But other suggestions have been made by the councilors, either for a change in the tariff or for its efficiency.

The Mayor emphasized that the study was done by specialists and the Municipality of Elbasan is among the only ones in the country that does not offer paid parking.

In the end, the councilors approved the establishment of this tariff. Areas of paid parking in the city of Elbasan will be:

Aqif Pasha Street

Qemal Stafa Street

Thoma Kalefi Street

Janaq Kilica Street

Kozma Naska Street

28 November Street

25 November Street

Rinia Street and Squares Behind the Sports Palace, the square in front of the Tourism Hotel, the Square in front of the Volunteer Cinema.