Një ditë pas njoftimit se Bashkia e Poliçanit vendosi që të mbyllë çdo shërbim dhe u bëri thirrje qytetarëve të marrin masa për furnizimin me ushqime bazë për të paktën 15 ditë, flet kryebashkiaku Adriatik Zotkaj dhe tregon frikën që ai ka pas konfirmimit të rastit të parë në qytet.

Në emisionin “Shqipëria Live”, me anë të një lidhjeje në “Skype” Zotkaj, konfirmoi se në Njësinë Administrative Poliçan është konfirmuar një person me COVID-19 dhe si pasojë është detyruar që të marrë masa drastike.

Duke qenë se Poliçani është qytet i vogël, thotë ai, jemi detyruar që të mbyllim të gjithë dyqanet për të ndaluar zinxhirin e përhapjes. Frika e Zotkaj qëndron në faktin se në të gjithë Poliçanin ka rreth 800 familje me anëtarë të sëmurë kronikë dhe nëse ata infektohen pasojat mund të jenë edhe fatale.

Adriatik Zotkaj

Ndërkohë, nga krahu tjetër, Zotkaj konfirmon se me ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë, kanë siguruar tampona dhe i janë dërguar të gjithë kontakteve me të infektuarin, ndërsa aktualisht janë në pritje të përgjigjeve. Përveç lajmeve të “këqija” kryebashkiau ndau dhe një lajm të mirë. Personeli mjekësor që është marrë me trajtimin e pacientit të infektuar, ka rezultuar negativ, në testin e bërë për virusin korona.

“Duke qenë se në qytet janë të pakta njësitë e shërbimit dhe të gjithë qytetarët dynden njëkohësisht, kemi marrë këto masa drastike. Menjëherë sapo u njoha me rastin e të infektuarit në qytetin tonë, kontaktova Ministrinë e Shëndetësisë dhe menjëherë u morën tamponat e të gjithë personave dhe stafit mjekësor në Poliçan dhe rezultuan negativ. Qytetarëve tanë i janë ofruar të gjitha nevojat që ato kanë. Në çdo bllok pallatesh, ka administrues të bashkisë, që janë në shërbim të tyre. Përveç 800 familjeve me të sëmurë kronikë, frika ime qëndron në faktin që jemi qytet i vogël dhe banorët kanë kontakte me të gjithë. Sot kemi nisur gjurmimin e kontakteve që ka pasur pacienti i infektuar. Po ashtu kemi marrë dhe tamponat e kontakteve që ka pasur personi i infektuar dhe jemi në pritje të përgjigjeve”, u shpreh Zotkaj.

 

A day after the announcement that the Municipality of Poliçan decided to close any service and called on citizens to take measures to supply basic food for at least 15 days, says Mayor Adriatik Zotkaj and shows the fear he has after the confirmation of the first case in city.

In the show “Albania Live”, through a connection on “Skype” Zotkaj, confirmed that in the Administrative Unit Poliçan was confirmed a person with COVID-19 and as a result was forced to take drastic measures.

Given that Poliçan is a small town, he says, we have been forced to close all shops to stop the chain of distribution. Zotkaj’s fear lies in the fact that there are about 800 families with chronically ill members throughout Poliçan, and if they become infected, the consequences could be fatal.

Adriatik Zotkaj

Meanwhile, on the other hand, Zotkaj confirms that with the help of the Ministry of Health, they have provided tampons and sent them to all contacts with the infected, while they are currently waiting for answers. In addition to the “bad” news, the mayor shared some good news. Medical staff dealing with the treatment of the infected patient tested negative for the corona virus.

“Since there are few service units in the city and all citizens flock at the same time, we have taken these drastic measures. As soon as I became acquainted with the case of the infected person in our city, I contacted the Ministry of Health and immediately the tampons of all persons and medical staff in Poliçan were taken and they turned out to be negative. Our citizens have been provided with all the needs they have. In each block of buildings, there are municipal administrators who are in their service. Aside from 800 families with the chronically ill, my fear lies in the fact that we are a small town and the residents have contacts with everyone. Today we started tracking the contacts that the infected patient had. We have also received the contact tampons that the infected person had and we are waiting for the answers “, said Zotkaj.