Bashkia e Belshit hodhi 10 mijë kokë rasat peshku në liqenin e këtij qyteti.

Hedhja e rasatit e llojit “Amur” u realizua sot në një nga vendet përgjatë liqenit.

Qëllimi i hedhjes së rasatit të peshkut është mjaft domethënës.
Së pari bashkia kërkon të shtojë jetën nënujore dhe faunën në këtë liqen.

Së dyti dhe mjaft e rëndësishme është që mbajë nën kontroll barërat e këqija që mbijnë nga fundi i liqenit dhe krijojnë një ambient jo të përshtatshëm humus duke i dhënë erë dhe ngjyrë jo të përshtatshme.
Dhe së treti, qëllimi i hedhjes së rasatit është edhe që të krijohen kushte sa më të përshtatshme për peshkim amator.

Gjatë viteve të fundit bashkia e Belshit ka investuar shumë për ti ndryshuar pamjen këtij liqeni dhe duket se ia ka arritur. Kjo për faktin se Belshi është kthyer në një atraksion turistik dhe liqeni mbetet pika më e frekuentuar nga vizitorët.

The Municipality of Belsh threw 10 thousand heads of fish in the lake of this city.

The throwing of the “Amur” type sprout took place today in one of the places along the lake.

The purpose of the fish hatchery is quite significant.
First the municipality seeks to increase the underwater life and fauna in this lake.

Second and quite important is to keep under control the weeds that grow from the bottom of the lake and create an unsuitable humus environment giving it an inappropriate smell and color.
And thirdly, the purpose of casting is also to create the most suitable conditions for amateur fishing.

In recent years, the municipality of Belsh has invested a lot to change the appearance of this lake and it seems that it has succeeded. This is due to the fact that Belshi has become a tourist attraction and the lake remains the most frequented spot by visitors.