Publikim i Bashkisë Elbasan:

Në përgjigje të akuzave për shembjen e Bashkisë së Elbasanit, ndjejmë detyrimin për të sqaruar qytetarët.

Të dashur qytetarë, godina e Bashkisë, godina e shërbimit ndaj qytetarit, e pritjes dhe e kujdesit ndaj qytetarëve nuk do të shembet.

Me keqardhje vërejmë një lumë akuzash dhe shpifjesh të pabaza, por jo vetëm kaq, edhe dashakeqe.

Me vendim nr. 14 datë 13.01.2009, Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë ka miratuar ndryshimin e studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Elbasanit.

Ky vendim është miratuar nga nga KRYEMINISTRI dhe KRYETARI I KRRTRSH-së asaj kohe SALI BERISHA. (dokumenti bashkëngjitur.)
Me këtë vendim konfirmohet me disa ndryshime Plani Rregullues i qytetit të Elbasanit i miratuar me vendim nr. 01 datë 18.12.2004.

Në studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Elbasanit është parashikuar edhe RIKONSTRUKSIONI i godinës aktuale të bashkisë dhe zgjerimi i saj për shkak të nevojave për më shumë ambiente.
(Theksojmë se sot zyrat e bashkisë dhe ndërmarrjeve vartëse të saj janë të shpërndara në disa godina, duke krijuar konfuzion dhe humbje kohe për qytetarët.

Kështu, Qendra Ekonomike dhe e Arsimit ndodhet në lagjen “Aqif Pasha”, Drejtoria e tatim Taksave dhe Drejtoria e Transportit në një godinë private në lagjen “Brigadata 17 Sulmuese”; Drejtoria e Arsimit Parashkollor dhe Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve tek shkolla e muzikës, Agjencia e Shërbimeve Publike lagja “Shën Koll”etj.

Nisur nga kjo procedurat e për zgjerimin e ambienteve të bashkisë datojnë që në vitin 2004 (dokumenti bashkëngjitur.)
Projekti parashikon zgjerimin e sipërfaqes ekzistuese (1400 m2) me 5200 m2 sipërfaqe shtesë.

Ndryshime do të pësojë vetëm pjesa perëndimore e godinës së bashkisë e cila merr një formë rrethore. Që në atë kohë (viti 2004) është vlerësuar të ruhet godina e dikurshme e cila daton aty rreth viteve ’60 dhe për shumë kohë ka shërbyer si Banka e Kursimeve(një pjesë e saj).

Vlera historike e këtij objekti mbetet e pazëvendësueshme për qytetin.

Projekti i asaj kohe (viti 2009)ka përcaktuar godinën e bashkisë me 7 kate (harta bashkëngjitur) dhe i gjithë objekti do të shërbejë për zyra.
Në po këtë zonë me vendim nr. 14 datë 13.01.2009 KRYETARI I KRRTRSH-së asaj kohe SALI BERISHA ka firmosur edhe zhvillimin e mëtejshëm të zonës me ndërtime objektesh banimi dhe biznes 10 dhe 14 katëshe.

Por këto objekte nuk kanë lidhje me godinën e bashkisë e cila as nuk cënohet, as nuk ka të bëjë me to. Në mënyrë kategorike në godinën e bashkisë nuk është parashikuar të ketë apartamente apo biznese.
Ky plan rregullues i firmosur nga Z. BERISHA, pa asnjë ndryshim është duke u zbatuar sot.

Sa më sipër, gjatë kohës së punimeve, qyterarët do të lajmërohen rregullisht për vendndodhjen provizore të zyrave të bashkisë dhe shërbimi do të ofrohet në çdo kohë pa asnjë ndryshim.

In response to the accusations about the demolition of the Municipality of Elbasan, we feel the obligation to clarify the citizens.

Dear citizens, the building of the Municipality, the building of service to the citizen, reception and care for the citizens will not collapse.

We note with regret a stream of baseless accusations and slander, but not only that, but also malicious.

With decision no. 14 dated 13.01.2009, the Council of Territorial Regulation of the Republic of Albania has approved the change of the urban study of the city center of Elbasan.

This decision was approved by the PRIME MINISTER and CHAIRMAN OF KRRTRSH at that time SALI BERISHA. (attached document.)
This decision confirms with some changes the Regulatory Plan of the city of Elbasan approved by decision no. 01 dated 18.12.2004.

In the urban study of the city center of Elbasan is foreseen the RECONSTRUCTION of the current building of the municipality and its expansion due to the need for more facilities.
(We emphasize that today the offices of the municipality and its subordinate enterprises are scattered in several buildings, creating confusion and waste of time for citizens.

Thus, the Economic and Education Center is located in the neighborhood “Aqif Pasha”, the Directorate of Taxation and the Directorate of Transport in a private building in the neighborhood “17 Assault Brigade”; The Directorate of Preschool Education and the Water Supply and Sewerage Company at the music school, the Public Services Agency, “Shën Koll” neighborhood, etc.

Based on this, the procedures for the expansion of the premises of the municipality date back to 2004 (attached document.)
The project envisages the expansion of the existing area (1400 m2) with 5200 m2 additional area.

Only the western part of the town hall, which takes a circular shape, will undergo changes. Since then (2004) it is estimated that the former building, which dates back to the 1960s, has been preserved and has long served as the Savings Bank (part of it).

The historical value of this building remains irreplaceable for the city.

The project of that time (year 2009) has defined the municipal building with 7 floors (map attached) and the whole building will serve as offices.
In the same area with decision no. 14 dated 13.01.2009 THE PRESIDENT OF KRRTRSH at that time SALI BERISHA has signed the further development of the area with constructions of residential and business buildings 10 and 14 floors.

But these objects have nothing to do with the municipal building which is neither damaged nor has anything to do with them. Categorically in the municipal building is not foreseen to have apartments or businesses.
This regulatory plan signed by Mr. BERISHA, without any changes is being implemented today.

As above, during the works, the citizens will be regularly informed about the provisional location of the municipal offices and the service will be provided at any time without any changes.