Në trupin e 23-vjeçares, Evgjeni Baxhos janë gjetur disa shenja të çuditshme. Në fotot e siguruara shihet se në trupin e vajzës së re janë disa simbole të bëra me lapustil të kuq.

Gazetarja Anila Hoxha ka siguruar dosjen e ngjarjes së rëndë të vdekjes së 23-vjeçares Evgjeni Baxho.

Megjithëse në fillim u raportua se 23- vjeçarja mund të kishte vdekur si pasojë e heqjes së një dhëmballe, ngjarja është më e komplikuar se kaq.

Në dosjen e vendosur në dispozicion të gazetares Anila Hoxha thuhet se janë marrë në pyetje disa persona , ndër të cilët dhe mjeku që e ka trajtuar atë si dhe një shok i saj me inicialet S.S.

Ngjarja ka ndodhur mesditën e datës 18 maj, në Tiranë, në lagjen Ali Demi në rrugën ‘Teodor Muzaka’.

Ajo çfarë e mbush më më shumë mister ngjarjen është se në trupin e saj janë gjetur dy simbole të panjohura të bëra me lapostil të kuq, nga të cilat, një nga simbolet e shkruar në kurrizin e viktimës ka tre shkronja shpjegon oficerja B,K në dosjen që TCh disponon, dhe në pjesën e parme të trupit të viktimës ka të vizatuar një tjetër simbol.

Simboli në pjesen e pasme te trupit te viktimes e bere me lapostil te kuq.

Mjekësia ligjore ende nuk dalë më një rezultat për shkakun e vdekjes ndonëse jo zyrtarisht thotë se shkaku mund të ketë qenë trompoza.

Detaje të tjera nga dosja
Grupi i hetimit shton për ngjarjen në fjalë se gjeti pranë vajzës një recete, një raport të marrë nga instituti shëndetësor të firmosur në datën 12 maj, një fletë e bardhë e shkruar me shkrim dore me stilolaps blu, që fillon me fjalët: “Vet nga fjala virtualizëm ‘ dhe përfundon me shkronja shtypi “DISK DEFRAGMENT’ .

Burimet e gazetares Anila Hoxha thonë se letra ka 16 rreshta ku pas numrit 4 shkruhet “borë metal”.

Ndërkohë për ngjarjen në fjalë është marrë në pyetje një 26 vjeçar me inicialet S.S.

Në dëshminë e siguruar nga gazetarja Anila Hoxha, 26 vjeçari shoku i saj ka thënë:

‘ E kam njohur Evgjeni Baxho, pasi punonte tek Vodafone dhe e kam njohur pasi i çoja kafen tek dyqani. Më pas ka patur raste kur ishte kohë me shi dhe ajo më thoshte që kur ta mbaronte punën ta çoja deri afër shtëpisë dhe unë e kam çuar me makinë deri afër shtëpisë. Ndonjëherë kam dalë për kafe por marrëdhëniet me të ishte vetëm shoqërore. Në lidhje me Evgjeninë di që jetonte me një shoqe të quajtur Anxhela dhe më pas jetonte vetëm. Nuk dija të kishte të dashur.

Shenja ne pjesen para te trupit e bere me lapostil te kuq

Ditën e dielë duke qenë se ajo kishte 10 ditë që nuk kishte ardhur në punë i shkrova në instagram dhe e pyeta nëse do dilte për kafe.

Pranoi dhe dolëm për kafe në Farkë. E kam pyetur për shëndetin dhe më tha që i dhimbnin pak bajamet dhe kam vënë re që ishte pak e enjtur tek buza.

Nuk kemi qëndruar shumë pasi bënte freskët dhe ndërkohë e mori edhe tezja në telefon, të cilës ja mbylli telefonin dhe Evgjenia tha ‘hajde çohemi se do vete pak tek tezja’.

Jemi çuar dhe më pas nuk kam kontaktuar më me të. Ajo më tha se ditën e nesërme do shkonte në një klinikë private për të bërë analizat dhe për të bërë vizitën dhe me siguri do shkonte dhe në punë”.

Policia: A të ka thënë që do shkonte doktori ta vizitonte në shtëpi?

S.S: Jo nuk ma ka thënë diçka të tillë

Policia: A keni vënë re nëse Evgjenia shoqërohej me ndonjë person në moshë të madhe?

S.S – Jo nuk e kam parë ndonjëherë me ndonjë person në moshë të madhe.

Policia: A keni vënë re ndonjë vizatim të bërë nga Evgjenia në trupin e saj ?

S.S: Jo nuk kam parë ndonjë vizatim dhe as nuk e kam vënë re.

Policia: A keni dijeni nëse Evgjenia frekuentonte ndonjë lloj besimi?

S.S: Nuk kam informacion për këtë . Ne kur dilnim për kafe bënim muhabet në lidhje me punën ose familjen dhe nuk kemi bërë ndonjëherë muhabet për tema të tjera.

The mysterious death of Evgjeni Baxho, the photos of the strange marks found on her body are published for the first time

Some strange marks have been found on the body of 23-year-old Evgjeni Baxhos. In the photos provided it is seen that on the body of the young girl are some symbols made of red lapustil.

Journalist Anila Hoxha has provided the file of the serious event of the death of 23-year-old Evgjeni Baxho.

Although it was initially reported that the 23-year-old may have died as a result of the removal of a tooth, the event is more complicated than that.

The file made available to journalist Anila Hoxha states that several persons were interrogated, including the doctor who treated her and a friend of hers with the initials S.S.

The event took place at noon on May 18, in Tirana, in the Ali Demi neighborhood on ‘Teodor Muzaka’ street.

What fills the event with more mystery is that in her body were found two unknown symbols made of red lapostil, of which, one of the symbols written on the back of the victim has three letters, explains officer B, K in the file that TCh has, and on the front of the victim’s body there is another symbol drawn.

The symbol on the back of the victim’s body made of red lapostil

Forensic medicine has yet to come up with a result for the cause of death although unofficially says the cause may have been thrombosis.

Other details from the file
The investigation team adds that they found a prescription, a report received from the health institute signed on May 12, a white sheet written by hand with a blue pen, which begins with the words: the word ‘virtualism’ and ends with the letters ‘DISK DEFRAGMENT’.

The sources of the journalist Anila Hoxha say that the letter has 16 lines where after the number 4 it is written “metal snow”.

Meanwhile, a 26-year-old man with the initials S.S. was questioned about the event in question.

In the testimony provided by the journalist Anila Hoxha, the 26-year-old friend said:

‘I met Evgjeni Baxho, after he worked at Vodafone, and I met him after I took his coffee to the store. Then there were times when it was raining and she would tell me that when she finished work I would take her close to the house and I would drive her close to the house. Sometimes I went out for coffee but the relationship with him was just social. Regarding Evgenia, I know that he lived with a friend named Angela and then lived alone. I did not know he had a boyfriend.

On Sunday since she had 10 days that she had not come to work I wrote to her on instagram and asked her if she would go out for coffee.

He accepted and we went out for coffee in Farka. I asked her about her health and she told me that her tonsils hurt a little and I noticed that she was a little swollen on the lips.

We did not stay long because it was cool and in the meantime my aunt got on the phone, to which she hung up the phone and Evgjenia said ‘let’s get up because she wants a little with her aunt’.

We were taken and then I did not contact him again. “She told me that the next day she would go to a private clinic to do the tests and make the visit and she would probably go to work as well.”

Police: Did he tell you that the doctor would visit him at home?

S.S: No he did not say such a thing to me

Police: Did you notice if Evgenia was hanging out with an older person?

S.S – No I have never seen him with any older person.

Police: Did you notice any drawings made by Evgenia on her body?

S.S: No I have not seen any drawing nor have I noticed it.

Police: Do you know if Evgenia frequented any kind of faith?

S.S: I have no information about that. When we went out for coffee we chatted about work or family and we never chatted about other topics.

Top-news1.com, Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden