Kompania Blue Origin e Jeff Bezos njoftoi se “personi misterioz që pagoi 28 milionë dollarë për t’u bashkuar me miliarderin e Amazon në udhëtim e parë në hapësirë, parashikuar për më 20 korrik, nuk është në gjendje ta bëjë këtë dhe arsyeja është se nuk ka kohë.

Në vend të tij, apo saj (pasi kompania ka refuzuar të tregojë identitetin e personit) do të udhëtojë 18-vjeçari Oliver Daemen, që do të jetë personi më i ri në moshë që udhëton në hapësirë.

Ai do t’i bashkohet me Ëally Funk, i cili është në moshën 82 vjeç dhe do të bëhet personi më i vjetër ndonjëherë në hapësirë, duke thyer kështu rekordin e miliarderit britanik, Richard Branson, që vetëm pak ditë më parë udhëtoi në hapësirë me anijen e tij në moshën 76-vjeçare. Bezos dhe vëllai i tij Mark përbëjnë pjesën tjetër të pasagjerëve në raketën Neë Shepard.

Blue Origin njoftoi më shumë se një muaj më parë se ankandi për një biletë në udhëtimin historik kishte mbaruar me 28 milion dollarë, por “personi nuk do të tregohet kurrë kush ishte”, thuhej në njoftim.

Të katërt do të nisen në 20 korrik, duke bërë një fluturim të shkurtër deri në hapësirë përpara se të kthehen poshtë në tokë. Blue Origin ka argumentuar se do të jetë fluturimi i parë komercial i këtij lloji, sepse udhëtimi i Richard Branson javën e kaluar nuk llogaritet si i tillë.

Jeff Bezos’s Blue Origin Company announced that “the mysterious person who paid $ 28 million to join the Amazon billionaire on his first space trip, scheduled for July 20, is unable to do so and the reason is that he does not have time.

In his place, or hers (after the company refused to reveal the identity of the person) will travel 18-year-old Oliver Daemen, who will be the youngest person to travel in space.

He will join Wally Funk, who is 82 years old and will become the oldest person ever in space, thus breaking the record of British billionaire Richard Branson, who just a few days ago traveled in space with his ship at the age of 76 years. Bezos and his brother Mark make up the rest of the passengers on the New Shepard rocket.

Blue Origin announced more than a month ago that the auction for a ticket to the historic trip had ended at $ 28 million, but “the person will never be revealed who he was,” the statement said.

The fourth will depart on July 20, making a short flight to space before returning down to earth. Blue Origin has argued it will be the first commercial flight of its kind because Richard Branson’s trip last week does not count as such.