Mbeten ende mister rrethanat e vrasjes dhe copëtimit të trupave të çiftit nga Vlora, të gjetur pak ditë më parë në katër valixhe në Florenca të Italisë.

Krimi i tmerrshëm që besohet se ndodhi më 2 nëntor 2015, u regjistrua në të njëjtën ditë kur nga burgu doli djali i tyre Taulant Pasho. Djali konsiderohet nga mediat italiane si i dhunshëm dhe me një jetë të trazuar dhe kriminale.

“Dita e pretenduar e zhdukjes së tyre, është e njëjta ditë kur Taulanti doli nga burgu për herë të parë”, thotë Carmine Rosciano, komandanti i njësisë operative të karabinierëve të Firences.

Ai ndodhet në rrugën midis burgut dhe fushave ku qentë gjetën valixhen e katërt, e “mbushur” me tmerr, një histori në të cilën duket se ka vepruar një kasap makabër. Gazetarët që dëgjojnë shefin e policisë janë të habitur, pasi duket sikur përballen me rastësitë më të pabesueshme dhe dramatike.

Gjurmët e Taulantit

Ishte ai? A ka ndonjë lidhje midis këtij tregtari të ri të drogës dhe motivit të krimit? Rosciano ndalet atje. Por që prej ditës së djeshme dihet me siguri që kufoma e burrit të gjetur në copa në tre valixhe të ndryshme është ajo e Shpëtimit. Mjekësia ligjore e ka konstatuar: gjurmët e gishtave korrespondojnë me të tijat. Dhe tatuazhi i deshifruar në njërën nga parakrahët e trupit të gjetur në fusha, me modelin e një spirancë, emri i qytetit të origjinës i shkruar në shqip (Vlorë) dhe inicialet e tij (ShP) nuk lënë asnjë dyshim.

Por tani ata që ndjekin hetimet, të koordinuar nga prokurorja Ornella Galeotti, nuk kanë dyshime as për faktin se bagazhi, koka dhe gjymtyrët e një gruaje të gjetur në valixhen e tretë janë gjithashtu të Teutës. Ajo që nuk shtohet në këtë histori janë marrëdhëniet familjare. Ato mes dy prindërve dhe Taulantit, midis Taulantit dhe motrave Dorina dhe Viktoria.

Midis tij, madje edhe me një burrë të martuar me të cilin Viktoria kishte pasur një marrëdhënie që më vonë u prish. Dhe gjithashtu versionet e ofruara që nga zhdukja.

Gjuetia për djalin

Një gjueti për djalin e çiftit të vrarë ka filluar dje. Midis hipotezave ekziston edhe ajo që ata trupa të masakruar, të copëtuar në copa me një sharrë rrethore dhe më pas të fshehura, gjithnjë të mbështjella në një qese të dyfishtë me najlon dhe veshje, dhe më pas të hedhura pranë burgut, mund të jetë çmimi që i ngarkohet djalit. Ai për të cilin nëna dhe babai shkonin e vinin nga Vlora, ​​si dhe i nënshtroheshin disa kontrolleve në Careggi.

Por le të kthehemi në vjeshtën e vitit 2015. Taulanti ka një jetë të vështirë. Ai përfundon në burg për trafik droge dhe del më 2 nëntor, por kthehet në qershor 2016. Ata e kapin në flagrancë me 3.5 kg drogë të mbajtur në garazh dhe që ruhej nga dy pitbull. Ai qëndron në Sollicciano deri në tetor, pastaj në arrest shtëpiak dhe pas 15 ditësh arratiset.

Grindjet në familje

Partnerja e tij, Elona, ​​e ka raportuar disa herë për keqtrajtim. Grindje të vazhdueshme dhe të dhunshme ndodhin gjithashtu midis tij dhe motrave si dhe burrave të tyre. Në të vërtetë, Taulanti, do të kujtonte Dorina, e rrahu për ta ndëshkuar për një lidhje me një burrë të martuar. Për Prindërit, ai është ende fëmijë duke e mbrojtur dhe duke i dhënë para.

“Herën e fundit që e pashë atë në fund të vitit 2015. Ai ishte vërtet i dëshpëruar për zhdukjen e tyre,” thotë Sabrina Del Fio, avokatja mbrojtëse. Disa besojnë se ai u kthye në Vlorë, të tjerë se shkoi në Gjermani, ku në fillim disa zëra në komunitetin shqiptar sugjeruan se prindërit e tij, mysafirë të një komuniteti për refugjatët politikë, mund të ishin larguar.

“Ai nuk e besoi atë”, thotë avokati. Në fillim nuk përjashtohet që ai mund të jetojë ende si i arratisur në Itali. Por mund të ishte përsëri në burg, në Zvicër, po për çështje droge, thonë disa burime hetimore.

Kodi i Kanunit

Në Itali duhet të kishte kryer një dënim 4-vjeçar dhe të përballej me një gjyq për falsifikim të një pasaporte. Kush mund të jetë vrasësi? Midis pistave do të ishte një që ndjek gjithashtu zgjidhjen e konflikteve midis familjeve, të shkaktuara nga ligji i Kanunit.

“E pamundur që për paratë e papaguara të drogës të vrasin një grua”- thotë Dorina, pak para se të hynte në komisariat dhe të dëgjohej për orë të tëra me motrën e saj Viktoria dhe xhaxhain Dritanin. Por duke gërmuar në të kaluarën e Taulantit, 33 vjeç, rezulton se dikush mund të ketë bërë diçka të gabuar: një goditje me thikë të një njeriu me të cilin kishte pasur përplasje.

Prindërit, para lirimit të Taulantit në nëntor 2015, takohen me të dashurën e tij në apartamentin që ajo mori me qira në Solliccinao, disa hapa larg burgut. “Ata u takuan për të përgatitur një tiramisu për vëllain tim, për të festuar lirimin e tij nga burgu”. Por më pas, nga 2 nëntori, prindërit zhduken.

Sipas Viktorias, ata nuk u përgjigjën që nga 1 nëntori, një ditë para lirimit të Taulantit. Dhe me ta gjithashtu u zhduken 40 mijë euro, një thesar që Shpëtimi, i papunë, e kishte fituar falë kompensimit të sigurimit pas një aksidenti. A mund të jenë këto para motivi i krimit? Jo vetëm.

Në verën e vitit 2016, qiramarrësit e apartamentit Sollicciano lëshuan një alarm: aromat e çuditshme vijnë nga garazhi i shtëpisë. Ata madje e quajnë ASL dhe mbrojtjen e kafshëve, pasi Taulanti mbante qentë e tij atje. Tani, ato erëra duket se konfirmojnë një nga dyshimet e karabinierëve, domethënë se banesa mund të ketë qenë skena e krimit dhe që kufomat mund të jenë fshehur atje, të paktën në fillim.

Kjo konfirmohet edhe me faktin se valixhet u hodhën dy vite më parë dhe në celofanin në të cilin ishin mbështjellë mbetjet, u gjetën gjurmë të ADN-së përveç atyre të viktimave.

Elona, ​​e dashura, duket se konfirmon se banesa mund të ketë qenë skena e krimit dhe që kufomat mund të jenë fshehur atje, të paktën në fillim.

Motrat japin versione të ndryshme

Karabinierët po shqyrtojnë gjithashtu versionet e historisë të dhëna nga dy vajzat. Ato denoncuan vdekjen e prindërve më 8 nëntor, gjashtë ditë më vonë. Pasi humbi gjurmët e saj, Teuta, e telefonon nga një numër anonim dhe i thotë të lërë atë dhe babanë e saj vetëm. Duket si kulmi i një zënke.

Viktoria pretendon se ishte zë i rremë, jo i nënës së tyre. Në telefon u tha: “Ne jemi larguar larg”. Ajo kurrë nuk do t’i kishte përdorur ato fjalë. Dorina tregon se pati një “grindje familjare” para 2 nëntorit.

“Herën e fundit kur i pamë në treg në Castelfiorentino më 31 tetor, ata ishin të qetë. U kthyen në apartament në Firence, por më pas nuk u përgjigjën më në telefon. Në fillim ra telefoni celular i babait, pastaj asgjë më shumë“. Vajzat thotë se ata kurrë nuk kishin pësuar kërcënime.

The circumstances of the murder and dismemberment of the couple from Vlora, found a few days ago in four suitcases in Florence, Italy, still remain a mystery.

The horrific crime believed to have occurred on November 2, 2015, was recorded on the same day their son Taulant Pasho was released from prison. The boy is considered by the Italian media as violent and with a troubled and criminal life.

“The alleged day of their disappearance is the same day that Taulant was released from prison for the first time,” said Carmine Rosciano, commander of the Florence Carabinieri operative unit.

It is located on the road between the prison and the fields where the dogs found the fourth suitcase, “filled” with horror, a story in which a macabre butcher seems to have acted. Journalists listening to the police chief are amazed, as they seem to face the most incredible and dramatic coincidences.

Traces of Taulant

It was him? Is there a connection between this young drug dealer and the motive for the crime? Rosciano stops there. But since yesterday it is known for sure that the corpse of the man found in pieces in three different suitcases is that of Salvation. Forensic medicine has ascertained: fingerprints correspond to his. And the deciphered tattoo on one of the forearms of the body found in the fields, with the pattern of an anchor, the name of the city of origin written in Albanian (Vlora) and its initials (SHP) leave no doubt.

But now those following the investigation, coordinated by prosecutor Ornella Galeotti, have no doubts even about the fact that the luggage, head and limbs of a woman found in the third suitcase also belong to Teuta. What is not added to this story are family relationships. Those between two parents and Taulant, between Taulant and sisters Dorina and Victoria.

Between him, even with a married man with whom Victoria had had a relationship that later broke down. And also the versions offered since the disappearance.

Hunting for the boy

A hunt for the son of the murdered couple started yesterday. Among the hypotheses there is also that those massacred bodies, cut into pieces with a circular saw and then hidden, always wrapped in a double bag of nylon and clothing, and then thrown near the prison, may be the price which is charged to the boy. The one for whom the mother and father went and came from Vlora, as well as underwent some checks in Careggi.

But let’s go back to the fall of 2015. Taulant has a tough life. He ends up in jail for drug trafficking and comes out on November 2, but returns in June 2016. They catch him in the act with 3.5 kg of drugs kept in the garage and guarded by two pit bulls. He stays in Sollicciano until October, then under house arrest and after 15 days escapes.

Family quarrels

His partner, Elona, ​​has reported him several times for abuse. Constant and violent quarrels also occur between him and his sisters as well as their husbands. Indeed, Taulant, Dorina would recall, beat her to punish her for a relationship with a married man. To the Parents, he is still a child protecting him and giving him money.

“The last time I saw him was in late 2015. He was really disappointed with their disappearance,” said Sabrina Del Fio, the defense attorney. Some believe he returned to Vlora, others that he went to Germany, where at first some voices in the Albanian community suggested that his parents, guests of a community for political refugees, might have left.

“He did not believe him,” said the lawyer. At first it is not excluded that he may still live as a fugitive in Italy. But he could be back in prison, in Switzerland, for drug cases, say some investigative sources.

Code of the Kanun

In Italy he should have served a 4-year sentence and faced a trial for forging a passport. Who could be the killer? Among the tracks would be one that also pursues the resolution of conflicts between families, caused by the law of the Kanun.

“It is impossible for a woman to kill a woman for unpaid drug money,” says Dorina, shortly before entering the police station and being heard for hours with her sister Viktoria and uncle Dritani. But digging into the past of Taulant, 33, it turns out that someone may have done something wrong: a stabbing of a man with whom he had had a collision.

The parents, before Taulant was released in November 2015, meet with his girlfriend in the apartment she rented in Solliccinao, a few steps away from the prison. “They met to prepare a tiramisu for my brother, to celebrate his release from prison.” But then, from November 2, the parents disappear.

According to Victoria, they have not responded since November 1, the day before Taulant was released. And with them also disappeared 40 thousand euros, a treasure that Salvation, unemployed, had gained thanks to insurance compensation after an accident. Could this money be the motive for the crime? Not only.

In the summer of 2016, tenants of the Sollicciano apartment issued an alarm: strange odors come from the house garage. They even call it ASL and animal protection, as Taulant kept his dogs there. Now, those smells seem to confirm one of the carabinieri suspicions, namely that the apartment may have been the crime scene and that the bodies may have been hidden there, at least in the beginning.

This is also confirmed by the fact that the suitcases were thrown two years ago and in the cellophane in which the waste was wrapped, DNA traces were found in addition to those of the victims.

Elona, ​​the girlfriend, seems to confirm that the apartment may have been the crime scene and that the bodies may have been hidden there, at least initially.

The sisters give different versions

Carabinieri are also reviewing versions of the story given by the two girls. They denounced the death of their parents on November 8, six days later. After losing track of her, Teuta calls her from an anonymous number and tells her to leave her and her father alone. It looks like the tip of the iceberg.

Victoria claims it was a fake voice, not their mother. “We are far away,” he said on the phone. She would never have used those words. Dorina says that there was a “family quarrel” before November 2.

“The last time we saw them in the market in Castelfiorentino on October 31, they were calm. They returned to the apartment in Florence, but then did not answer the phone. “First my father’s cell phone rang, then nothing more.” The girls say they had never received threats.