Mbetet mister humbja e sendeve personale të efektivit të Anti-drogës Florian Pema, që në 20 nëntor humbi jetën në Spitalin Infektiv nga Covid-19. Një javë pas ndarjes nga jeta, bashkëshortja Valbona denoncoi në komisariatin numër 4 se i kishin marrë sendet.

Një muaj pas këtij denoncimi ende nuk ka të dhëna se kush mund t’i ketë marrë ato. Kanë humbur portofoli me një shumë parash, dokumentet e identifikimit si dhe disa fotografi.

Në dëshminë e saj, Valbona kërkoi se sendet e Florianit donte ti ruante si një kujtim të çmuar.

Policia referoi rastin në Prokurori. Me anë të një shkrese zyrtare i kërkoi informacion drejtorisë së Spitalit Infektiv dhe morgut të kryeqytetit.

Në përgjigjen e marrë nga Infektivi, thuhet se 3 qeset me rroba e veshmbathje të Florianit i janë dorëzuar familjarëve.

Ata thonë se Floriani pasi është transportuar nga pavioni Infektiv në Reanimacion, kishte vetëm aparatin celular dhe karikusin.

Drejtoria e spitalit ka thënë se nuk kishin mbajtur asnjë procesverbal për sendet personale të efektivit. Ndërsa në përgjigjen e kthyer nga morgu, thuhet se spitali nuk u ka dorëzuar asnjë send personal të viktimës.

Pavarësisht se ka nisur hetimet, prokuroria dhe policia nuk kanë marrë në pyetje asnjë nga mjekët apo personel të morgut.

It remains a mystery the loss of the personal belongings of the Anti-drug officer Florian Pema, who on November 20 died at the Infectious Diseases Hospital from Covid-19. One week after the death, his wife Valbona reported to police station number 4 that they had taken the items.

One month after the denunciation, there is still no information on who may have received them. They lost their wallet with a lot of money, identification documents and some photos.

In her testimony, Valbona demanded that Florian’s belongings be kept as a precious memory.

Police referred the case to the Prosecutor’s Office. In an official letter, he requested information from the directorate of the Infectious Diseases Hospital and the capital’s morgue.

In the response received from Infectious, it is stated that 3 bags of Florian’s clothes and clothes were handed over to the family.

They say that Florian, after being transported from the Infectious Diseases ward to the Resuscitation Unit, had only his mobile phone and caricature.

The hospital management said that they had not kept any minutes for the personal belongings of the effective. While in the response returned from the morgue, it is stated that the hospital did not hand over any personal belongings of the victim.

Despite the fact that the investigation has started, the prosecution and the police have not questioned any of the doctors or staff of the morgue.