Parlamenti i Holandës ka konfirmuar “JO-në” për Konferencën e Parë Ndërqeveritare me Shqipërinë.

Lajmin e ka bërë të ditur Raporteri për Shqipërinë në Parlamentin holandez Pieter Omtzigt.

Ai shkruan në Twitter se gjatë debatit në Parlamentin e Holandës, ministri i Jashtëm Blok theksoi se nuk janë kundër integrimit të Shqipërisë, por se vendi nuk është gati ende për organizimin e Konferencës së Parë Ndërqeveritare.

Gjithashtu, Omtzight shkruan se Blok u shpreh se Shqipëria nuk ka zgjidhur ende problemet me vendet vakante në Gjykatën e Lartë, çuarjen para drejtësisë të personave të inkriminuar në nivele të larta si edhe nuk ka përmbushur plotësisht Reformën Zgjedhore.

“Sapo patëm një debat në parlamentin hollandez. Qeveria hollandeze, ministri Blok, deklaroi qartë se Shqipëria nuk i përmbush parakushtet për Konferencën e Parë Ndërqeveritare. Kjo do të thotë se ai nuk do të japë pëlqimin. Problemet e diskutuara përfshijnë vendet vakante në Gjykatën e Lartë, ndjekjen penale të krimit në nivelet e larta dhe reformën zgjedhore, veçanërisht pjesën e dytë të njëanshme të asaj ‘reforme”, shkruan Omtzigt në Twitter.

The Parliament of the Netherlands has confirmed “NO” for the First Intergovernmental Conference with Albania.

The news was announced by the Rapporteur for Albania in the Dutch Parliament Pieter Omtzigt.

He writes on Twitter that during the debate in the Dutch Parliament, Foreign Minister Blok stressed that they are not against Albania’s integration, but that the country is not yet ready to organize the First Intergovernmental Conference.

Also, Omtzight writes that Blok said that Albania has not yet solved the problems with vacancies in the Supreme Court, bringing to justice incriminated persons at high levels and has not fully fulfilled the Electoral Reform.

“We just had a debate in the Dutch parliament. The Dutch government, Minister Blok, clearly stated that Albania does not meet the preconditions for the First Intergovernmental Conference. This means that he will not give consent. The issues discussed include vacancies in the Supreme Court, high-level criminal prosecution and electoral reform, especially the second one-sided part of that “reform,” Omtzigt wrote on Twitter.