Në Angli, duke filluar nga dita e sotme është e paligjshme të bësh seks në shtëpinë tënde me një person nga një familje tjetër, duke u bazuar në rregullat e reja të ndërmarra prej koronavirusit.

Sipas legjislacionit të ri, ndalohen mbledhjet e dy ose më shumë personave nga familje të ndryshme në ambiente private.

Ndryshimi i fundit në projektligjin për Rregulloren e Mbrojtjes së Shëndetit (Koronavirus, Kufizimet) Rregullorja 2020 parashikon që “asnjë person nuk mund të marrë pjesë në një tubim që zhvillohet në një vend publik ose privat, dhe përbëhet nga dy ose më shumë persona”.

Bazuar në përkufizimin e ndryshimit të një mbledhjeje, duket se seksi bie nën këtë kufizim.

Në të thuhet:

Ekziston një mbledhje kur dy ose më shumë njerëz janë të pranishëm së bashku në të njëjtin vend me qëllim që të angazhohen në çfarëdo forme të ndërveprimit shoqëror me njëri-tjetrin, ose të ndërmarrin ndonjë veprimtari tjetër me njëri-tjetrin.

Qeveria pranoi se rregulli 1.5 metra largësi në vend, ndalonte beqarët nga intimiteti seksual.

In England, starting today it is illegal to have sex in your home with one person from another family, based on the new rules taken by the coronavirus.

Under the new legislation, meetings of two or more persons from different families in private premises are prohibited.

The latest amendment to the draft law on Health Protection Regulation (Koronavirus, Restrictions) Regulation 2020 stipulates that “no person may participate in a gathering that takes place in a public or private place, and consists of two or more persons”.

Based on the definition of changing a meeting, it seems that sex falls under this restriction.

It states:

There is a meeting where two or more people are present together in the same place in order to engage in any form of social interaction with each other, or to undertake any other activity with each other.

The government acknowledged that the 1.5-meter distance in the country prevented bachelors from having sexual intimacy.