Sistemi “bonusmalus” nuk do të jetë i detyrueshëm por do t’u lihet në dorë kompanive të sigurimit nëse duan ta përfshijnë, apo jo. Pas një kohe të gjatë diskutimesh dhe variantesh të propozuara, qeveria duket se është tërhequr nga vendosja me detyrim e këtij sistemi, mbi bazën e të cilit diktohen primet e sigurimit të automjeteve.

makinat

Në draftin “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” përcaktohet që sistemi “bonusmalus” mund të aplikohet, por kjo lihet në vullnetin e lirë të kompanive të sigurimit.

“Shoqëria e sigurimit mund të përfshijë sistemin ‘bonusmalus’ në përcaktimin e tarifave të primeve të sigurimit të përgjegjësisë së të siguruarit për dëmet shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti motorik, me përjashtim të policës kufitare dhe kartonit jeshil”, thuhet në pikën 8 të nenit 7.

SISTEMI “BONUSMALUS”

Sistemi “bonus-malus”, sipas ligjit të ri, është sistemi për përcaktimin e nivelit të primit të sigurimit të detyrueshëm motorik, bazuar në historikun e dëmeve të të siguruarit.

“Mundësia për aplikimin e tarifimi me bazë risku nënkupton: rritjen e përgjegjësisë së drejtuesve të automjeteve: ata që shkaktojnë aksidente duhet të paguajnë një prim më të lartë; çmime të ndryshme për risqe të ndryshme; drejtuesit e automjeteve që kanë makina me motorë të një shkallë më të vogël duhet të paguajnë prime më të ulëta krahasuar me ata që kanë makina me motorë të fuqishëm etj.”, vihet në dukje në relacionin që shoqëron draftin.

Pra, qëllimi i sanksionimit të këtij sistemi është nxitja e drejtuesve të mjeteve që të jenë më të përgjegjshëm, duke ndikuar në këtë mënyrë në uljen e numrit të aksidenteve. Por lënia e tij në vullnetin e kompanive të sigurimit nuk është garanci për implementimin e tij, sa kohë vetë kompanitë kanë ndryshuar qëndrim, duke kërkuar që të mos aplikohet.

Për dëmet

Në nenin 25 të projektligjit është përfshirë kufiri minimal i përgjegjësisë si për demin pasuror, ashtu dhe për dëmin jopasuror. Për çdo person të dëmtuar në aksident, Ministria e Financave në projektligj kufirin e përgjegjësisë e ka caktuar 22 milionë lekë, pothuajse dyfish më pak nga varianti i parashtruar më herët nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Gjithashtu, për dëmet e shkaktuara nga një ngjarje sigurimi, kufiri minimal i përgjegjësisë për çdo mjet do të jetë 55 milionë lekë dhe në rastin e autobusëve dhe kamionëve, kufiri i dëmit do të jetë 150 milionë lekë. Në ligjin e ri është përcaktuar që për dëmet deri në 30 mijë lekë palët kanë të drejtën e zgjidhjes me marrëveshje mes tyre.

“Sipas nenit 14, Raporti Europian i Aksidenteve është formulari që së bashku me policën e sigurimit i dorëzohet të siguruarit nga shoqëria e sigurimit. Drejtuesit e mjeteve të përfshira në një aksident rrugor, për dëmet materiale në vlerë deri në 30.000 lekë, nëse bien dakord, duhet të plotësojnë, të nënshkruajnë dhe të shkëmbejnë Raportin Europian të Aksidenteve, i cili vërteton se ngjarja(aksidenti) ka ndodhur sipas rrethanave, modaliteteve dhe pasojave të pasqyruara në formular. Në lidhje me të gjitha dëmet në vlerë mbi 30.000 lekë, drejtuesit e mjeteve të përfshirë në një aksident rrugor duhet të marrin procesverbalin e konstatimit të shkeljes nga Policia Rrugore”, thuhet në relacion.

Ndërkohë, nëse nuk bien dakord, duhet të marrin procesverbalin e konstatimit të shkeljes nga Policia Rrugore.

The bonusmalus system will not be mandatory but will be left to insurance companies whether they want to include it or not. After a long period of discussions and proposed variants, the government seems to have withdrawn from the forced establishment of this system, on the basis of which vehicle insurance premiums are dictated.

cars

The draft “On compulsory insurance in the transport sector” stipulates that the “bonusmalus” system can be applied, but this is left to the free will of insurance companies.

“The insurance company may include the ‘bonusmalus’ system in determining the insurance premiums of the insured’s liability for damages caused to third parties by the use of this motor vehicle, with the exception of the border policy and the green card,” the point reads. 8 of Article 7.

BONUSMALUS SYSTEM

The bonus-malus system, under the new law, is the system for determining the level of the premium of compulsory motor insurance, based on the history of the insured’s claims.

“The possibility of applying risk-based charging means: increasing the responsibility of drivers: those who cause accidents must pay a higher premium; different prices for different risks; Drivers of vehicles with smaller engines must pay lower premiums compared to those with more powerful engines, ”the report said.

So, the purpose of sanctioning this system is to encourage drivers to be more responsible, thus reducing the number of accidents. But leaving it to the will of insurance companies is no guarantee of its implementation, as long as the companies themselves have changed their stance, demanding that it not be applied.

For damages

Article 25 of the draft law includes the minimum limit of liability for both pecuniary and non-pecuniary damage. For each person injured in the accident, the Ministry of Finance in the draft law has set the limit of liability 22 million ALL, almost twice less than the variant submitted earlier by the Financial Supervisory Authority.

Also, for damages caused by an insurance event, the minimum limit of liability for each vehicle will be 55 million ALL and in the case of buses and trucks, the damage limit will be 150 million ALL. The new law stipulates that for damages up to 30 thousand ALL, the parties have the right to settle by agreement between them.

“According to Article 14, the European Accident Report is the form that, together with the insurance policy, is delivered to the insured by the insurance company. Drivers of vehicles involved in a road accident, for material damages in the amount of up to 30,000 ALL, if they agree, must complete, sign and exchange the European Accident Report, which confirms that the event (accident) occurred under the circumstances , modalities and consequences reflected in the form. In relation to all damages in the amount of over 30,000 ALL, the drivers of the vehicles involved in a road accident must receive the minutes of the ascertainment of the violation by the Traffic Police ”, it is stated in the report.

Meanwhile, if they do not agree, they must obtain the minutes of the ascertainment of the violation by the Traffic Police.