Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka komanduar në krye të gjykatës së Elbasanit, gjyqtaren Matilda Fetau.

Vendimi ka ardhur pas pezullimit nga detyra të gjyqtares Enkeleda Kapedani, e cila pas publikimit të disa videove në aplikacionin “Tik-Tok”, u largua nga kjo detyrë duke ju nënshtruar një procesi të hetimit disiplinor.

Përzgjedhja e Matilda Fetahut, është bërë nëpërmjet një votimit të vjetër nga vetë gjyqtarët e Elbasanit, ku në garë për postin e kryetarit të gjykatës, në periudhën 30 shtator 2020 garonin gjyqtarja Pajtime Fetahu, Matilda Fetau dhe Enkeleda Kapedani.

Në fund të votimit ka qenë gjyqtarja Kapedani dhe Matilda Fetau, që kanë mundur të marrin më shumë vota se kolegja e tyre. Enkeleda Kapedani ka marrë 4 vota, Matilda Fetau ka marrë 4 vota, ndërsa Pajtime Fetahu ka marrë 1 votë.

Në fund fituese doli Enkeleda Kapedani për shkak të vjetërsisë së punës me dy vite më tepër punë në raport me gjyqtaren Matilda Fetau. Por 8 muaj nga marja e detyrës, Enkelejda Kapedani, përfshihet në një skandal në rrjetet sociale duke publikuar video në “Tik Tok” dhe shfaqet mjaft estravagante dhe kryen gjeste të pahijshme për një gjyqtare. Disa nga këto video ku gjyqtarja dallohet qartë që kryen modeling në ambjentet e gjykatës së Elbasanit, u bënë virale në internet duke sjellë pezullimin nga detyra të gjyqtares Kapedani.

Kjo e fundit kërkoi ndjesë publike dhe i kërkoi anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor që të hetonin mirë rastin, duke mos e bërë “kokë Turku”, për shkak të ndikimit të klikimeve dhe krimit të organizuar.

Por pavarësisht shfajësimit të saj dhe ndjesës publike, gjyqtarja Kapedani pak ditë më parë u pezulluar nga KLGJ, e cila tashmë ka hapur një proces të thelluar disiplinor. Kapedani nuk ka kundërshtuar vërtetësinë e këtyre videove, por ka pretenduar se atom und të jenë hedhur në rrjetet sociale nga fëmijët e saj.

The High Judicial Council has commanded Judge Matilda Fetau at the head of the Elbasan court.

The decision came after the suspension from office of Judge Enkeleda Kapedani, who after the publication of several videos in the application “Tik-Tok”, left this task subjecting to a process of disciplinary investigation.

The selection of Matilda Fetahu was made through an old voting by the judges of Elbasan, where in the race for the post of court president, in the period 30 September 2020, judges Pajtime Fetahu, Matilda Fetau and Enkeleda Kapedani competed.

At the end of the voting were Judge Kapedani and Matilda Fetau, who were able to get more votes than their colleague. Enkeleda Kapedani received 4 votes, Matilda Fetau received 4 votes, while Pajtime Fetahu received 1 vote.

In the end, the winner was Enkeleda Kapedani due to her seniority with two years more work in relation to Judge Matilda Fetau. But 8 months after taking office, Enkelejda Kapedani, is involved in a scandal on social networks by posting videos on “Tik Tok” and appears quite extravagant and makes inappropriate gestures for a judge. Some of these videos where the judge is clearly seen modeling in the premises of the court of Elbasan, went viral on the Internet, leading to the suspension of Judge Kapedani.

The latter apologized publicly and asked the members of the High Judicial Council to thoroughly investigate the case, not making it a “Turku head”, due to the impact of clicks and organized crime.

But despite her acquittal and public apology, Judge Kapedani a few days ago was suspended by the HJC, which has already opened an in-depth disciplinary process. The captain did not dispute the authenticity of these videos, but claimed that atom und were thrown on social media by her children.