Me datën 16 gusht sot kush hyn në Greqi do të duhet të karantinohet për 1 javë. Të paktën për 24 orët e fundit kjo është e vetmja masë e re që ka hyrë në fuqi ndërkohë nga nesër priten edhe masat e reja.

Ishte kjo datë e cila shtyu mijëra emigrantë të nxitonin për t’u dyndur drejt pikave kufitare dhe që më pas solli dhe prej të enjtës radhët kilometrike në dy pikat kufitare të Kapshticës dhe Kakavijës.

Prej të enjtes ka pasur radhë të gjata për shkak edhe të negociatave mes dy palëve dhe mosfunksionimit të punës nga pala greke gjatë natës.

Vetëm mbrëmjen që kaloi pala greke punoi gjatë natës ndërkohë nga kjo e dielë çdo emigrant shqiptar, rezident në Greqi apo person që lejohet sipas kushteve greke të futet në territorin e shtetit fqinj duhet të karantinohet për 1 javë.

Nga e hëna më pas, me masat e reja shtesë do të duhet edhe tampon negative me vete, jo më të vjetër se 72 orë, vërtetim i diagnozës në anglisht bashkë me të dhënat si dhe plotësimin e formularit PFL në faqen e autoriteteve greke.

 

NJOFTIMI I DJESHËM NGA MEPJ

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme bën me dije se pas bisedimeve të gjata me palën greke përgjatë këtyre ditëve, në nivelet më të larta me autoritetet e saj, është arritur mirëkuptimi që pika kufitare e Kakavijës të vijojë punën edhe pas orës 22:00.

Kufiri do të qëndrojë i hapur vetëm përgjatë natës së sotme duke vijuar me të njëjtat ritme intensive të testimit dhe kalimit të shtetasve të mbetur në rradhë në Kakavijë, deri nesër, e diel, dt.16 gusht 2020, ora 22:00.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njofton të gjithë shtetasit se duke nisur nga nesër dt. 16 gusht 2020 për të gjithë ata shtetas të cilët hyjnë në Greqi do të zbatohet karantinimi i detyrueshëm 7 ditor.

Gjithashtu, nisur që nga dita e hënë, dt. 17 gusht 2020, nga pika kufitare e Kakavijës do të kenë mundësi të kalojnë vetëm 750 persona në ditë, ndërsa nga ajo e Kapshticës vetëm 300 persona në ditë, në fashën orare 06:00 deri në orën 22:00, konform rregullave të vendosura nga pala greke, si pasojë e situatës së krijuar nga COVID-19.

Të gjithë ata shtetas të cilët plotësojnë kriteret e vendosura për të udhëtuar drejt Greqisë (qytetarët me shtetësi greke, personat që kanë leje qëndrimi në Greqi, personat me kartë minoritari, personat që kanë vendbanimin e tyre kryesor në Greqi, si dhe ata që e kanë të domosdoshme të udhëtojnë për arsye profesionale-pas marrjes së lejes së posaçme) nga dita e hënë, duhet të paraqesin në kufi edhe dokumentacionin sa më poshtë:

– Testin negativ të COVID-19 (RT-PCR), i cili duhet të jetë kryer deri 72 orë para mbërritjes në pikën e kalimit kufitar, nga laboratorët publike apo private të certifikuara në Shqipëri. Ky rregull nuk vlen për shoferët e kamionëve që transportojnë mallra dhe fëmijët nën 10 vjeç.

– Vërtetimin diagnozë të përkthyer në anglisht, në të cilin duhet të jenë të shënuara emri, mbiemri dhe numri i pasaportës/numri i kartës së identitetit të individit.

– Vërtetimin e plotësimit të formularit të posaçëm PLF, me kodin QR (nga adresa elektronike https://travel.gov.gr).

Nënvizojmë se testi i COVID-19 (RT-PCR) është i vlefshëm vetëm nga laboratoret e linçesuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilat mund ti gjeni në faqen zyrtare: https://shendetesia.gov.al/mbi-njohjen-e-strukturave-jopublike-per-kryerjen-e-testit-rt-pcr/

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në bashkëpunim me Policinë e Shtetit garanton kujdesin maksimal në kontrollet e dokumentacionit të nevojshëm shumë më herët se mbërritja në kufijtë tokësorë në mënyrë që të evitohet pritja e shtetasve në rradhë.

On August 16 today whoever enters Greece will have to be quarantined for 1 week. At least for the last 24 hours, this is the only new measure that has entered into force, while new measures are expected from tomorrow.

It was this date that prompted thousands of migrants to rush to the border crossings and which then brought and from Thursday the queues at the two border crossings of Kapshtica and Kakavija.

There have been long queues since Thursday due to the negotiations between the two parties and the non-functioning of the work by the Greek side during the night.

Only last night the Greek side worked during the night, while from this Sunday every Albanian emigrant, resident in Greece or a person who is allowed under Greek conditions to enter the territory of the neighboring state must be quarantined for 1 week.

From Monday onwards, with the new additional measures, you will need a negative buffer with you, not older than 72 hours, confirmation of the diagnosis in English along with the data and filling in the PFL form on the website of the Greek authorities.

 

LAST YEAR NOTICE FROM MEPJ

The Ministry for Europe and Foreign Affairs informs that after long talks with the Greek side during these days, at the highest levels with its authorities, an understanding has been reached for the Kakavija border crossing to continue working even after 22:00.

The border will remain open only overnight, continuing with the same intensive pace of testing and passing of the remaining citizens in line in Kakavija, until tomorrow, Sunday, August 16, 2020, at 22:00.

The Ministry for Europe and Foreign Affairs informs all citizens that starting tomorrow dt. August 16, 2020 for all those citizens who enter Greece will be compulsory 7-day mandatory quarantine.

Also, starting from Monday, dt. August 17, 2020, from the border point of Kakavija will be able to cross only 750 people per day, while from that of Kapshtica only 300 people per day, in the time zone 06:00 to 22:00, in accordance with the rules set by the Greek side, as a result of the situation created by COVID-19.

All those citizens who meet the criteria set to travel to Greece (citizens with Greek citizenship, persons holding a residence permit in Greece, persons with a minority card, persons having their main place of residence in Greece, as well as those who have necessary to travel for professional reasons – after obtaining a special permit) from Monday, must submit at the border the following documentation:

– COVID-19 negative test (RT-PCR), which must be performed up to 72 hours before arrival at the border crossing point, by public or private laboratories certified in Albania. This rule does not apply to truck drivers transporting goods and children under 10 years of age.

– Diagnosis certificate translated into English, in which the name, surname and passport number / identity card number of the individual must be indicated.

– Certificate of completion of the special PLF form, with the QR code (from the email address https://travel.gov.gr).

We emphasize that the COVID-19 test (RT-PCR) is valid only from laboratories licensed by the Ministry of Health and Social Protection, which can be found on the official website: https://shendetesia.gov.al/mbi-njognjen -e-structures, non-for-performance-the-test-RT-PCR /

The Ministry of Europe and Foreign Affairs in cooperation with the State Police guarantees maximum care in the necessary documentation checks much earlier than arriving at the land borders in order to avoid waiting for citizens in line.