Viti i ri shkollor nis si të thuash “ters” në Elbasan. Që në ditën e parë, një nxënës një nxënës në vit të parë në gjimnaz si dhe një shitës librash kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Po ashtu edhe një mësues që duke iu bashkuar rasteve të tjera të mëparshme e çon në 6 numrin e arsimtarëve të prekur që aktualisht ndodhen në banesë të karantinuar bashkë me familjarët e tyre.

Ndërsa të prekurit e tjerë janë një punonjës i teatrit Skampa, një dentist, një punonjëse e drejtorisë së fondit të rimbursimit të ilaçeve si dhe një inspektor i zyrës së Mjedisit.

Të dhëna për Vitin e Ri shkollor në Elbasan:

ZVA Elbasan ka në juridiksionin e saj 66 shkolla me drejtori me vete dhe 46 shkolla vartëse .
Regjistrimet në shkollat publike:
Femijë në klasat përgatitore 524 nga të cilët 86 ne fshat.
Nr i femijeve ne kopshte: 3880 nga te cilet 1391 ne fshat.
Nr i nxënësve ne 9-vjecare 13048 nga te cilet 5624 ne fshat.
Nr i nxënësve ne shkollat e mesme ( perfshi gjimnaze, socialkulutrore dhe profesionale ) 4700 nga te cilet 567 ne fshat. Vetem ne shkollat profesionale kemi 1380 nxënës .
Ne klase te pare jane regjistruar 1394 nxenes nga te cilet 653 ne fshat.
Ne klasen e dhjete 2084 nxenes nga te cilet 185 ne fshat. Vetem ne shkollat profesionale kemi te regjistruar ne klase te dhjete 375 nxenes.
Do te punohet me klasa te ndara ne dy grupe ne 33 shkolla 9-vj dhe 11 te mesme ( per shkak te numrit te madh te nxenesve ne klasa)
Ne klasa me 1 grup ne 71 shkolla 9-vj dhe 11 te mesme ( per shkak te numrit te vogel te nxenesve ne klasa)

The new school year starts as you say “bad” in Elbasan. From day one, a first-year high school student as well as a bookseller have tested positive for COVID-19. Also a teacher who by joining other previous cases brings to 6 the number of affected teachers who are currently in a quarantined apartment with their families.

The other affected are an employee of the Skampa theater, a dentist, an employee of the directorate of the reimbursement fund and an inspector of the Environment office.

Information for the New School Year in Elbasan:

ZVA Elbasan has in its jurisdiction 66 schools with directorates and 46 subordinate schools.
Public school enrollment:
Children in preparatory classes 524 of which 86 in the village.
No. of children in kindergartens: 3880 of which 1391 in the village.
No. of students in 9-year-olds 13048 of which 5624 in the village.
Number of students in secondary schools (including gymnasiums, socio-cultural and vocational) 4700 of which 567 in the village. Only in vocational schools we have 1380 students.
1394 students are enrolled in the first grade, of which 653 in the village.
In the tenth grade 2084 students of whom 185 in the village. Only in vocational schools we have 375 students enrolled in the tenth grade.
It will work with classes divided into two groups in 33 9-year and 11 secondary schools (due to the large number of students in the classrooms)
In classes with 1 group in 71 9-year and 11 secondary schools (due to the small number of students in the classrooms)