Duket se shqiptarët janë kthyer në ekspertë të vërtetë të kultivimit të hashashit, jo vetëm në vendin e tyre por edhe jashtë kufinjve. Një lloj i ri emigracioni po haset në këta katër vitet e fundit. Natyrisht i parregullt, por që garantohet me klering nga trafikantët e qenieve njerëzore. Një burim pranë Departamentit kundër Krimit të Organizuar citon në anonimitet se trafikantë emigrantësh dhe të drogës po bashkëveprojnë për të thithur krahë pune dhe të rinj besnikë e të betuar për të bërë medoemos para. Të dhënat tregojnë se të rinjve që ëndërrojnë dhe aspirojnë largimin nga Shqipëria, në disa raste që janë nën vëzhgim dhe përgjim, dyshohet se u është garantuar udhëtimi “falas” drejt Britanisë së Madhe me vetëm një kusht: Për të shlyer detyrimin e udhëtimit ata duhet të punojnë për trafikantë shqiptarë ose jo në këtë vend. Për muaj të tërë, ky lloj emigranti mbyllet me vullnetin e tij nëpër shtëpi, në të cilat kultivohet hashash me llampa eletrike dhe sipas sipërmarrjeve të organizuara.

Hashash që kultivohet me llampa elektrike, i gjetur nga policia britanike
“Kemi të dhëna se adoleshentë apo të rinj, nga zona të varfra të vendit janë rekrutuar në këtë formë nga rrjete kriminale”, pohon burimi i Gazetës “Si”, sipas të cilit prej muajsh kushdo që riatdhesohet në kufi, intervistohet nga Policia Kufitare. Ende nuk është realizuar dëshmia e ndonjë të penduari që do të zbërthente këtë formë të krimit të organizuar dhe që vlerësohet në nivelet më të larta të palighshmërisë.

Udhëtimi drejt tokës së premtuar – kryesisht në Britaninë e Madhe – kryhet me kamionë dhe me dëshirën e individit, shton i njëjti burim policor. Sipas tij, në të gjitha rastet paratë e krimit dhe të drogës investohen në Shqipëri duke i futur ngarkesat e vlerave monetare në forma të sofistikuara, më e rëndomta ajo përmes tregtisë së automjeteve.
Si u largove nga Shqipëria?

Kjo është pyetja më standarde që Policia Kufitare u drejton të rinjve që në rastin më të keq, kapen në tentativë për t’u larguar. R.Dh. është i moshës 24 vjeç. Ai është nga një fshat i Hasit dhe banon në Bathore. I riu u deportua nga Franca dhe në vijim të hetimeve për kalim të paligjshëm të kufirit, oficerët ndoqën të njëjtin standard. Me shpresën se do të shkonin disi më afër trafikantëve. Por si edhe të tjerët, 24-vjeçari pretendoi se kamionistin që takoi në Francë e ndeshi krejt rastësisht dhe jo sipas ndonjë skeme të organizuar.

Por agjenti i policisë në Komisariatin e Rinasit këmbëngul se i riu rezulton i kategorisë “i deportuar”, kurse për herë të fundit ai e ka kaluar kufirin shqiptar nga Qafë-Prushi më datë 11 dhjetor 2020.
Agjenti: Përse u largove dhe ku do udhëtoje?

R.Dh: Po udhëtoja drejt Anglisë për shkaqe ekonomike, kisha si destinacion final Anglinë.
Agjenti: Çfarë linje ndoqe?
R.Dh: Nga Qafë-Prushi udhëtova drejt Kosovës, më pas në rrugë tokësore Maqedoni-Serbi-Hungari dhe më pas arrita në Belgjikë. Në Bruksel qëndrova rreth një javë, aty takova fare rastësisht një shtetas holandez që punonte si shofer kamioni. Më tha nëse më paguan 15 mijë paundë, unë të çoj ilegal në Angli. Ramë dakord dhe më datë 24 dhjetor u nisëm nga Belgjika drejt Anglisë, por sapo mbërritëm në Francë në Portin e Kalesë, aty na ndaloi policia franceze. Më mbajtën disa orë në polici dhe më pas më dërguan në një kamp refugjatësh. Më pas më deportuan.

Sipas policisë, i riu tregon se në Angli nuk e priste askush dhe se ai do të provonte fatin, për një jetë më të mirë.

Policia franceze pranë Portit të Kalesë, ndalon emigrantë të fshehur në një kamion
Përse synohen të rinjtë shqiptarë?
Udhëtimi i paligjshëm drejt Britanisë së Madhe dyshohet se shkon nga 20 deri në 30 mijë paundë dhe ky është çmimi më i kripur për të rinjtë që u llogaritet jo vetëm fatura e udhëtimit por edhe qëndrimi dhe fjetja. Shumë familje nuk kanë asnjë mundësi reale ekonomike që të paguajnë. Por ata pajtohen me ofertën që – sipas burimeve policore të Gazetës “Si”, – bëhet nga njerëz shumë të besuar dhe të afërt. “Adoleshentët dhe të rinjtë që synojnë Anglinë për të punuar në banesa ku mbillet hashash shpresojnë se do t’ia dalin mbanë dhe në të vërtetë ata e prekin vendin që ëndërrojnë. Personat që i përfshijnë në kultivimin e drogës nuk janë të panjohur dhe as të rastësishëm, por bëhet fjalë për individë që jo vetëm dalin garantë, por që janë të bindur se në rastin më të keq, nëse ndodh diçka, ata nuk do të tradhëtohen”, thotë zyrtari i policisë shqiptare pranë Departamentit për Hetimin e Krimit të Oganizuar. Sipas të njëjtit burim, të rinjtë që pranojnë të ndërmarrin këtë udhëtim të rrezikshëm, pranojnë të punojnë falas derisa të shlyejnë borxhin ndaj trafikantit që hapi kuletën dhe pagoi dhe garantoi udhëtimin.

Kohët e fundit shtimi masiv i shqiptarëve që punojnë nëpër “fermat” e kanabisit në Angli, ka shqetësuar edhe autoritetet britanike. Media britanike citon policinë dhe autoritetet e drejtësisë, të cilat shprehen se shumica e shqiptarëve që përballen me ligjin për kultivim narkotikësh, daklarojnë se janë detyruar të punojnë si “kopshtarë” të drogës. Njëra prej këtyre mediave, Teesside (portali më i madh britanik me lajme lokale), ka publikuar verën e shkuar në një artikull emrat e shumë shqiptarëve si edhe deklarimet e tyre përpara drejtësisë./SI

A new type of immigration is being encountered in these last four years. Of course irregular, but that is guaranteed by clearing by human traffickers.

It seems that Albanians have become real experts in cannabis cultivation, not only in their own country but also abroad. A new type of immigration is being encountered in these last four years. Of course irregular, but that is guaranteed by clearing by human traffickers. A source close to the Department of Organized Crime cites anonymously that migrant and drug traffickers are colluding to recruit workers and loyal and sworn young people to necessarily make money. The data show that young people who dream and aspire to leave Albania, in some cases who are under surveillance and eavesdropping, are suspected of being guaranteed “free” travel to the UK with only one condition: To pay the travel obligation they must to work for Albanian traffickers or not in this country. For months, this type of immigrant is locked up voluntarily in homes, in which hashish is grown with electric lamps and according to organized ventures.

“We have data that teenagers or young people from poor areas of the country have been recruited in this form by criminal networks”, claims the source of the newspaper “Si”, according to which for months anyone repatriated at the border is interviewed by the Border Police. The testimony of any penitent who would unravel this form of organized crime and who is valued at the highest levels of impotence has not yet been realized.
The journey to the Promised Land – mainly in the UK – is done by truck and at the request of the individual, adds the same police source. According to him, in all cases the money of crime and drugs is invested in Albania by introducing the burden of monetary values ​​in sophisticated forms, the most common being through the vehicle trade.

How did you leave Albania?
This is the most standard question that the Border Police asks young people who, in the worst case, are caught trying to leave. R.Dh. is 24 years old. He is from a village in Has and lives in Bathore. The young man was deported from France and following investigations into illegal border crossing, officers followed the same standard. In the hope that they would go somewhat closer to the traffickers. But like the others, the 24-year-old claimed that he met the truck driver he met in France quite by accident and not according to any organized scheme.
But the police agent at the Rinas Commissariat insists that the young man is in the “deported” category, and for the last time he crossed the Albanian border from Qafë-Prushi on December 11, 2020.
Agent: Why did you leave and where would you travel?
R.Dh: I was traveling to England for economic reasons, I had England as my final destination.

Agent: What line did you follow?
R.Dh: From Qafë-Prushi I traveled to Kosovo, then by land Macedonia-Serbia-Hungary and then I arrived in Belgium. I stayed in Brussels for about a week, where I met by chance a Dutch citizen who worked as a truck driver. He told me if he paid me mijë 15,000, I would take him illegally to England. We agreed and on December 24 we left Belgium for England, but as soon as we arrived in France at the Port of Calais, we were stopped by the French police. They held me for several hours at the police station and then sent me to a refugee camp. I was then deported.

According to the police, the young man shows that in England no one expected him and that he would try his luck, for a better life.

Why are Albanian youth targeted?
Illegal travel to the UK is suspected to range from deri 20,000 to mijë 30,000 and this is the saltiest price for young people calculated not only on their travel bill but also on their stay and accommodation. Many families have no real economic opportunity to pay. But they agree with the offer – according to police sources of the newspaper “Si”, – made by very trusted and close people. “Adolescents and young people aiming to work in England where hashish is planted are hoping to succeed and in fact they are touching the country of their dreams. “The people involved in drug cultivation are neither unknown nor accidental, but they are individuals who not only come out as guarantors, but who are convinced that in the worst case, if something happens, they will not be betrayed.” , says the Albanian police officer at the Department for the Investigation of Organized Crime. According to the same source, young people who agree to undertake this perilous journey, agree to work for free until they pay off the debt to the trafficker who opened the wallet and paid and guaranteed the trip.

Recently, the massive increase of Albanians working in cannabis “farms” in England, has also worried the British authorities. The British media quotes the police and the justice authorities, who say that most Albanians who face the law on narcotics cultivation, state that they have been forced to work as “gardeners” of drugs. One of these media, Teesside (the largest British portal with local news), published last summer in an article the names of many Albanians as well as their statements before justice.