Për herë të parë, këtë vit nxënësit do te regjistrohen në klasën e dhjetë nëpërmjet portalit e-Albaia.

Kryeministri Edi Rama ka postuar këtë mëngjes një video, ku shpjegohet e gjithë proceduara e regjistrimit, që sipas tij bëhet në më pak se minutë.

1. Përzgjedh shkollën 9 vjeçare që ke frekuentuar
2. Sistemi shfaq gjimnazin që i takon shkollës ku ke kryer arsimi bazë
3. Bashkëlidh dëftesën e lirimit dhe kaq

 

For the first time, this year students will be enrolled in the tenth grade through the e-Albaia portal.

Prime Minister Edi Rama has posted this morning a video, which explains the entire registration procedure, which according to him is done in less than a minute.

1. Select the 9-year school you attended
2. The system displays the gymnasium that belongs to the school where you completed your basic education
3. Attach the release receipt and so on