Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazmend Bardhi e ka cilësuar pjesëmarrjen në votime të jashtëzakonshëm në qytetin e Elbasanit, ndërsa i bëri thirrje kundërshtari që dhe ata të ndjekin këtë model të saj duke votuar për përzgjedhjen e kandidatëve si dhe të ndahet nga krimi i organizuar. Bardhi duket se nuk e ka ndjekur zhvillimet e fundit , pasi paraditen e sotme kryeministri Rama prezantoi platformën online ku anëtarësia do të jap vlerësimet tyre për kandidat, një vlerësim me integritet dhe pa manipulime ashtu sikur tha Rama. Madje kryeministri ka ironizuar grumbullimin e njerëzve për të votuar dikë që nuk e pëlqen një mënyrë që nuk është parë kurrë më herët, ku në shumicën e qarqeve konfirmohen të gjithë dhe se nuk kuptohet për çfarë vlen ky votim, duke e cilësuar si farsë qesharake.

“Sot kemi nisur në degën Elbasanit procesin e konfirmimit të kandidatëve nga anëtarët e partisë, procesi ka nisur në orën 10:00 dhe ka një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të anëtarëve të partisë dhe eksperienca në qarqet e tjera ka treguar një interes të jashtëzakonshëm të qytetarëve dhe anëtarëve për tu përfshirë në këtë proces. PD është aktualisht e vetmja parti që po përzgjedh kandidatë në konsultim më anëtarët e partisë duke treguar një model dhe një shembull të jashtëzakonshëm në vendin tonë. Uroj që dhe partitë kundërshtare të ndjekin modelin tonë, pasi një përfaqësues i zgjedhur nga qytetarët është përfaqësues që punon në interes të tyre. Apeli im për kundërshtarin tone politik është të heq dorë nga përzgjedhja e kandidatëve me krimin e organizuar. Gjithmonë ka vend për përmirësim, për më shumë emra se sa janë përzgjedhur nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve, lista është e denjë që përfaqëson qytetarinë e Elbasanit dhe jam i bindur se edhe pas konfirmimit apo kontestimit që do bëjnë sot anëtarët e partisë sot, lista finale që do i paraqitet qarkut të Elbasanit do të jetë një listë e denjë dhe ekipi më i mirë i fitores së PD-së”, tha Bardhi.

The General Secretary of the Democratic Party, Gazmend Bardhi, described the participation in the extraordinary elections in the city of Elbasan, while calling on the opponent to follow this model of hers by voting for the selection of candidates and to be separated from the crime of organized. Bardhi does not seem to have followed the latest developments, as this morning Prime Minister Rama presented the online platform where the membership will give their assessments for the candidate, an assessment with integrity and without manipulation as Rama said. The Prime Minister has even ironized the gathering of people to vote for someone who does not like a way that has never been seen before, where in most districts everyone is confirmed and that it is not understood what this vote is worth, calling it a ridiculous farce.

“Today we started the process of confirmation of candidates by party members in the Elbasan branch, the process started at 10:00 and there is an extraordinary participation of party members and the experience in other districts has shown an extraordinary interest of citizens and The DP is currently the only party that is selecting candidates in consultation with party members, setting an example and an extraordinary example in our country, and I hope that the opposing parties will follow our model, as a representative elected by the citizens is a representative who works in their interest.My appeal to our political opponent is to give up the selection of candidates with organized crime.There is always room for improvement, for more names than have been selected by the Evaluation Commission of Candidates, the list is worthy of representing the citizenship of Elbasan and I am convinced that even after confirmation or contestation “that the members of the party will do today, the final list that will be presented to the district of Elbasan will be a worthy list and the best team of the victory of the Democratic Party”, said Bardhi.