Opozita ka depozituar zyrtarisht propozimin e saj për qeveri kujdestari 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare në Këshillin Politik për Reformën Zgjedhore.

PD-LSI e bëjnë për herë të parë formalisht dhe zyrtarisht këtë propozim dhe është një nga kushtet e saj për këtë Reformë dhe për zgjedhjet e ardhshme.

Opozita kërkon një ndryshim të nenit pesë ku të shtohen nenet 5/1 ku përcaktohet ndalimi i përdorimit të burimeve pubike për subjektet zgjedhore si dhe krijimi i qeverisë tranzitore që duhet të ketë disa detyra.

Detyrat e saj duhet të jenë:

1- Të garantojë asnjëanësi dhe paanshmëri të administratës publike në zgjedhje

2- Barazi mes kandidatit e partive sa i përket burimeve administrative

3- Barazi mes subjekteve zgjedhore

PROPOZIMI I PLOTË I OPOZITËS

Në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, bëhen, këto shtesa dhe ndryshime:

Neni 1

Pas nenit 5, shtohen nenet 5/1 me përmbajtje si më poshtë vijon:

“Neni 5/1

Ndalimi i përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore

Me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj, nuk mund të përdoren ose të vihen në mbështetje të kandidatëve, të partive politike ose të koalicioneve në zgjedhje burime të organeve apo enteve publike në nivel qendror ose vendor, apo çdo lloj enti tjetër ku shteti zotëron kapitale apo kuota ose/dhe emëron shumicën e organit mbikëqyrës apo organit administrues të entit, pavarësisht nga burimi i kapitalit ose pronësia.

Në kuptim të këtij neni, “burime” quhen asetet e luajtshme dhe të paluajtshme, të parashikuara në nenin 142 të Kodit Civil, si dhe çdo burim njerëzor i institucionit. Me përdorim të “burimeve njerëzore” kuptohet përdorimi i detyruar në fushatë zgjedhore i administratës së institucionit brenda orarit të punës për qëllime zgjedhore, si dhe përdorimi i detyruar dhe i organizuar brenda orarit mësimor i nxënësve të sistemit shkollor parauniversitar në fushatë zgjedhore.

Gjatë fushatës zgjedhore ndalohet marrja në punë, pushimi nga puna, lirimi, lëvizja dhe transferimi në detyrë në institucionet apo entet publike, me përjashtim të rasteve të përligjura apo rasteve të parashikuara në nenin 5/2 të këtij ligji. Konsiderohen raste të përligjura rastet kur lëvizja apo lirimi nga puna vjen si rrjedhojë e shkeljeve, sipas legjislacionit përkatës, ose marrja në punë bëhet brenda strukturës dhe organikës në fuqi përpara fushatës zgjedhore nga institucioni apo enti publik në përmbushje të misionit të tij. Bëjnë përjashtim rastet e emergjencave për shkak të ngjarjeve të paparashikuara që diktojnë marrjen në punë.

100 ditë përpara ditës së zgjedhjeve parlamentare, Kuvendi i Shqipërisë, miraton përbërjen e Qeverisë Kujdestare të Zgjedhjeve, e cila pas betimit përpara Presidentit të Republikës, fillon ushtrimin e detyrës për të garantuar standardet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, me funksion të posaçëm ndalimin e përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore. Ky rregull zbatohet deri në hyrjen në fuqi të marrëveshjes për anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Qeveria Kujdestare e Zgjedhjeve ka për detyrë:

të sigurojë asnjanësi dhe paanshmëri të institucioneve të administratës publike në procesin zgjedhor;

të sigurojë barazinë e trajtimit midis kandidatëve dhe partive të ndryshme në lidhje me burimet administrative;

të sigurojë barazi ndërmjet të gjithë subjekteve zgjedhore, duke mbrojtur nga keqpërdorimi i mundshëm i burimeve administrative për qëllime politike.

Rregullat e posaçme për organizimin dhe funksionimin e Qeverisë Kujdestare të Zgjedhjeve, përcaktohen si Aneks i ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”.”.

 

 

Neni 2

 

 

 

Neni 88, shfuqizohet.

 

The opposition has officially submitted its proposal for a caretaker government 100 days before the parliamentary elections to the Political Council for Electoral Reform.

PD-SMI formally and officially make this proposal for the first time and it is one of its conditions for this Reform and for the next elections.

The opposition demands an amendment to Article 5 to add Articles 5/1 which stipulates the prohibition of the use of public resources for electoral subjects as well as the creation of a transitional government that must have certain duties.

Its tasks should be:

1- To guarantee the impartiality and impartiality of the public administration in the elections

2- Equality between the candidate of the parties in terms of administrative resources

3- Equality between electoral subjects

FULL OPPOSITION PROPOSAL

In law no. 10019, dated 29.12.2008 “Electoral Code of the Republic of Albania”, as amended, the following additions and changes are made:

 

Article 1

 

After Article 5, Articles 5/1 are added with the following content:

 

“Article 5/1

Prohibition of the use of public resources in support of electoral subjects

 

With the exception of the cases provided by law, sources or bodies of public bodies or entities at the central or local level, or any other type of entity where the state owns capital, may not be used or supported by candidates, political parties or coalitions in elections. or quota and / or appoints the majority of the supervisory body or administrative body of the entity, regardless of the source of capital or ownership.
In the sense of this article, “resources” are called movable and immovable assets, provided for in Article 142 of the Civil Code, as well as any human source of the institution. By “human resources” is meant the compulsory use in the election campaign of the institution’s administration within the working hours for electoral purposes, as well as the compulsory and organized use within the teaching hours of the students of the pre-university school system in the election campaign.
During the election campaign, employment, dismissal, dismissal, movement and transfer of office in public institutions or entities are prohibited, except in justified cases or cases provided for in Article 5/2 of this law. Justified cases are considered cases when the movement or dismissal comes as a result of violations, according to the relevant legislation, or employment is done within the structure and staff in force before the election campaign by the institution or public entity in fulfilling its mission. Exceptions are emergencies due to unforeseen events that dictate hiring.
100 days before the day of the parliamentary elections, the Albanian Parliament approves the composition of the Electoral Government, which after taking the oath before the President of the Republic, begins to exercise its duty to guarantee the standards for free and fair elections, with special prohibition function. the use of public resources in support of electoral subjects. This rule applies until the entry into force of the agreement on the membership of the Republic of Albania in the European Union.
The Government Election Government has the following duties:
ensure the impartiality and impartiality of public administration institutions in the electoral process;
ensure equality of treatment between candidates and different parties in relation to administrative resources;
ensure equality between all electoral subjects, protecting against possible misuse of administrative resources for political purposes.
The special rules for the organization and functioning of the Election Care Government are defined as Annex to Law no. 9000, dated 30.1.2003 “On the organization and functioning of the Council of Ministers”.
Article 2

 

Article 88 is repealed.