Pas vendimit të qeverisë për ristrukturimin e punës në institucionet e saj, zbardhet urdhri i detajuar që duhet të respektojnë punonjësit gjatë gjithë pandemisë dhe periudhës së shkollës.

Nga kjo javë, administrata do të punojë me orar të plotë, por me personel të reduktuar, pasi puna do të kombinohet midis pranisë fizike dhe online.

Do të jenë eprorët e sektorëve përkatës ata që do të hartojnë një grafik me punonjësit që kërkohen fizikisht dhe ata që mund të punojnë nga shtëpia. Me pak fjalë, është i njëjti orar pune por me kushte të reja. Të vetmit që përfitojnë janë ata që kanë fëmijë në shkollë (deri në klasë VI), orari i të cilëve do të hartohet varësisht nga ai i mësimit, për aq kohë sa ai të vazhdojë në shkolla.

“Institucionet e administratës duhet të përcaktojnë grafikun e nëpunësve që do të punojnë në ambientet e institucionit dhe të atyre që do të kryejnë detyrat nëpërmjet telepunës. Për prindërit e fëmijëve që frekuentojnë arsimin parashkollor dhe arsimin bazë përcakton një orar ditor të punës në varësi të orarit që fëmija do të frekuentojë mësimin, por duke siguruar që kohëzgjatja maksimale e tij të mos ndryshojë”, citohet në urdhrin e firmosur një ditë më parë.

Ata pak punonjës që do të jenë në zyrë kundrejt distancës së lejuar janë të detyruar të zbatojnë rregullat e higjienës, si dhe të mos përdorin mjetet e njëri-tjetrit. Ndërsa të tjerët do të jenë në dispozicion të eprorit gjatë gjithë kohës. Për të kryer punën institucionet duhet t’u sigurojnë atyre pajisjet e punës si web-kamera, kufje e të tjera, por urdhri nuk parashikon shpenzime shtesë për pagesën e internetit.

Për çdo rast të dyshuar në administratë veprohet njëjtë si me çdo qytetar tjetër, njoftohet njësia vendore e kujdesit shëndetësor dhe bëhet izolimi. Karantinës 14-ditore i nënshtrohen edhe nëpunësit që riatdhesohen nga vendet e tjera. Nëpunësit që punojnë nga shtëpia u nënshtrohen rregullave të rrepta mbi ruajtjen e informacioneve të punës. “Asnjëherë mos e lini pajisjen pa vëmendje ose në ekran publik. Nëse është në makinë, atëherë duhet të jetë në bagazh”.

Mbledhjet e çfarëdo lloji, seminare, konferenca a trajnime profesionale, po ashtu do të zhvillohen online, me përjashtim vetëm të rasteve kur prania fizike e ndonjërit prej tyre është e nevojshme. Edhe kjo, duke marrë paraprakisht masa për minimizimin e riskut të infektimit.

Following the government’s decision to restructure work in its institutions, the detailed order that employees must abide throughout the pandemic and the school period is clarified.

From this week, the administration will work full time but with reduced staff, as work will be combined between physical presence and online.

It will be the superiors of the respective sectors who will draw up a graph with the physically wanted employees and those who can work from home. In short, it is the same working hours but with new conditions. The only beneficiaries are those who have children in school (up to grade VI), whose schedule will be adjusted depending on the time of teaching, as long as it continues in schools.

“Administration institutions should determine the schedule of employees who will work in the premises of the institution and those who will perform tasks through telework. “For parents of children attending preschool and basic education, it determines a daily working schedule depending on the schedule that the child will attend school, but ensuring that its maximum duration does not change”, is quoted in the order signed the day before .

Those few employees who will be in the office against the allowed distance are obliged to follow the rules of hygiene, as well as not to use each other’s tools. While others will be available to the superior at all times. In order to do their job, institutions must provide them with working equipment such as webcams, headphones, etc., but the order does not provide for additional costs for internet payment.

For each suspected case in the administration the same is done as with any other citizen, the local health care unit is notified and isolation is done. Employees repatriated from other countries are also subject to the 14-day quarantine. Employees who work from home are subject to strict rules on the storage of work information. “Never leave the device unattended or on public display. “If it’s in the car, then it should be in the trunk.”

Meetings of any kind, seminars, conferences or professional trainings, will also be held online, except when the physical presence of any of them is required. Even this, taking precautionary measures to minimize the risk of infection.