Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka bërë publik urdhërin duke theksuar se shkollat dhe bizneset do të qendrojnë mbyllur deri në përfundim të gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga infeksioni COVID-19.

Urdhëri është për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jo publike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-19.

Sipas vendimeve të mëparshme kufizimi ishte deri më datën 3 prill, por sot Ministria e Shëndetësisë ka firmosur në bllok të gjitha vendimet, duke e shtyrë afatin e ndalimit të aktiviteteve deri në afat të papërcaktuar.

Në vendimin e publikuar nga Minsitria e Shëndetësisë thuhet se data 3 prill zëvendësohet me ‘deri kur të përfundojë gjendja e pandemisë të shkaktuar nga infeksioni i COVID-19”.

The Ministry of Health and Social Protection has issued the order stating that schools and businesses will remain closed until the end of the epidemic caused by the COVID-19 infection.

The order is to shut down the activity of public and non-public educational institutions and nurseries to limit the spread of COVID-19 infection.

According to previous decisions, the restriction was until April 3, but today the Ministry of Health has signed off on all decisions, extending the deadline for activities to an indefinite period.

The decision published by the Ministry of Health states that April 3 will be replaced by ‘until the condition of the pandemic caused by COVID-19 infection ends’.