Gjermania e ka refuzuar kërkesën për dhënien e provimit të patentave në gjuhën shqipe. Edhe procesi i njohjes së patentave do të kërkojë kohë.

Gjermania e ka refuzuar kërkesën për dhënien e provimit të patentave në gjuhën shqipe. Këtë e mësoi Deutsche Welle nga dy ambasadorët e Kosovës dhe Shqipërisë në Berlin, Beqë Cufaj dhe Artur Kuko. Një vit më parë dy ambasadorët shqiptarë kishin parashtruar një kërkesë në Ministrinë gjermane të Infrastrukturës që provimi i lejeve të drejtimit të automjeteve të jepej edhe në shqip. Kjo kërkesë tashmë është refuzuar, pasi, sipas ambasadorit shqiptar në Berlin, Artur Kuko, do të bënte që edhe shumë shtetas të tjerë të huaj të kërkonin ta jepnin provimin në gjuhën e tyre.

Shqipëria dhe Kosova e kanë shtruar tashmë prej vitit 2018, përkatësisht 2019, kërkesën për një marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit të automjetit. Por deri tani procesi ka ecur shumë ngadalë. Për të dy shtetet pritet te nisë në shkurt faza e sondimit dhe e verifikimit të standardeve të nevojshme të sigurisë së qarkullimit rrugor në vend.

Për njohjen e patentave u fol edhe në takimin e së hënës mes kancelares Merkel dhe kryeministrit shqiptar, siç informoi Rama në një videomesazh dhe siç e konfirmuan për Deutsche Wellen diplomatë të pranishëm në takim. Edhe ministri kosovar i punëve të jashtme Behxhet Pacolli i kishte kërkuar ndihmë homologut të tij gjerman, Heiko Maas, në takimin e tij zyrtar në Berlin, një vit më parë. Maas tregoi atëherë mirëkuptim për këtë çështje, e cila, siç do të vërente ai – zakonisht nuk është objekt bisedash mes krerëve të diplomacisë dhe premtoi se do të interesohej te ministria përgjegjëse, Ministria e Qarkullimit dhe Infrastrukturës.

Vullneti i mirë politik është njëra gjë, por prapëseprapë, ekspertët mendojnë se procesi i njohjes nuk është thjesht një vendim politik. Ai ka një procedurë specifike në rastin e Gjermanisë. Sepse përveç federatës, marrëveshja do të duhet të kalojë edhe në tryezën e Konferencës së Ministrave të Infrastrukturës së Landeve Federale. Siç i tha DW-së, Julian Lange, zëdhënësi i ministrisë së Landit të Zarës, i cili në vitet 2019/2020 është kryetar i radhës së Konferencës çështja nuk ka mbërritur ende në axhendën e tyre. “Ka biseda në nivel ekspertësh, por ende nuk na ka mbërritur asnjë marrëveshje formale nga ana e Ministrisë Federale të Infrastrukturës.”

Kujtojmë se për Maqedoninë e Veriut që nga momenti kur Republika Federale hartoi marrëveshjen dhe ia parashtroi Konferencës së Ministrave dhe derisa marrëveshja u miratua me të vërtetë, kaluan pesë vjet. Procesi i njohjes së patentave mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, ose Kosovës dhe Gjermanisë ndodhet ende në hapat e para, dhe ka shumë të ngjarë që të përfundojë pas shumë vitesh. /DW

Germany has rejected a request to take a patent exam in Albanian. Even the patent recognition process will take time.

Germany has rejected a request to take a patent exam in Albanian. Deutsche Welle learned this from the two ambassadors of Kosovo and Albania in Berlin, Beqa Cufaj and Artur Kuko. A year earlier the two Albanian ambassadors had submitted a request to the German Ministry of Infrastructure to have their driving licenses tested in Albanian as well. This request has already been rejected, as, according to the Albanian ambassador to Berlin, Artur Kuko, would cause many other foreign nationals to ask to take the exam in their own language.

Albania and Kosovo have already submitted from 2018, respectively 2019, the request for an agreement on mutual recognition of driving licenses. But so far the process has been very slow. The two countries are expected to start in February the survey and verification of the necessary road safety standards in the country.

Patent recognition was also discussed at Monday’s meeting between Chancellor Merkel and the Albanian Prime Minister, as Rama informed in a video message and as confirmed by Deutsche Wellen diplomats present at the meeting. Kosovo’s foreign minister, Behxhet Pacolli, had also asked for help from his German counterpart, Heiko Maas, at his official meeting in Berlin a year ago. Maas then showed understanding on the matter, which, as he would point out – is not usually the subject of conversation between the heads of diplomacy and promised that he would be interested in the responsible ministry, the Ministry of Traffic and Infrastructure.

Political goodwill is one thing, but still, experts think the recognition process is not just a political decision. It has a specific procedure in the case of Germany. Because in addition to the federation, the agreement will have to go to the table of the Conference of Ministers of Infrastructure of the Federal Lands. As Julian Lange, spokesman for the Zadar Ministry, who is the next chairman of the Conference in 2019/2020, told the DW, the issue has not yet reached their agenda. “There are talks at the expert level, but no formal agreement has been reached by the Federal Ministry of Infrastructure yet.”

We recall that for Northern Macedonia, from the moment the Federal Republic drafted the agreement and submitted it to the Conference of Ministers, it was five years before the agreement was really adopted. The patent recognition process between Albania and Germany, or Kosovo and Germany, is still in its infancy, and is likely to be completed after many years. / DW