Foto që shihni është fiksuar sot në mesditë në një nga kazanët e mbeturinave në Elbasan. Pikërisht në zonën në afërsi të Spitaleve apo Universitetit.

Nga foto shihet se si një shtetas, jo shumë i vjetër, është duke kontrolluar për të gjetur diçka për të ngrënë, ose edhe për të mbledhur vjetërsira për të siguruar mbijetesën. Ndoshta edhe të familjes së tij.

I publikojmë këtë foto dhe këtë shkrim për të sensibilizuar instancat përkatëse pasi pas gati një javë shtetrrethim, një pjesë shumë evarfër e popullsisë ka nevojë për ndihmë emergjente. Ata nuk kanë asgjë nëpër shtëpitë e tyre pasi e siguronin jetën përmes mbledhjes së kanaçeve apo mbeturinave ushqimore nëpër kazanë dhe gjetiu.

I tillë ishte edhe rasti i romëve që protestuan. Nuk kanë se çfarë të humbin se edhe romët mbahen me shitjen e vjetërsirave apo kanaçeve.
Ndodhur përballë kësaj situate, kjo kategori nuk merr asnjë masë mbrojtëse, nuk vendosin as doreza dhe as maska.

Ndaj kërkohet ndërhyrje urgjente. Ata kanë nevojë thjesht për një thes me miell. Dërgojuani nëpër shtëpi e u thoni që të mos dalin. Besojmë se ky shtet ka të paktën miell sa ti mbajë ata me bukë thatë.

Veproni shpejt sa nuk është vonë!

The photo you see is fixed today at noon in one of the waste bins in Elbasan. Right in the area near Hospitals or University.

The photo shows a citizen, not too old, checking to find something to eat, or even collecting junk to ensure survival. Maybe even his family.

We publish this photo and this article to raise awareness of the situation as after almost a week of disruption, a very large part of the population needs emergency help. They have nothing in their homes as they make a living by collecting cans or food waste in bins and elsewhere.

Such was the case with the protesting Roma. They have nothing to lose that the Roma are also kept on selling antiques or cans.
In the face of this situation, this category takes no protective measures, neither gloves nor masks are put on.

Urgent intervention is therefore required. They just need a bag of flour. Send them home and tell them not to go out. We believe this state has at least flour to keep them on dry bread.

Act quickly as it’s not too late!