Presidenti i Republikës Ilir Meta ka paralajmëruar një protestë më 2 mars pasdite. Në konferencën e sotme për mediat, Kreu i Shtetit paralajmëroi një besëlidhje me popullin dhe tha se institucionet në bulevard do i kthehen popullit. Edhe një paralajmërim për kryeministrin Edi Rama.

“Ata që kërkojnë popullin e presidentit në whatsapp, të porosisin poture të gjëra”, tha ndër të tjera Meta.

Këto deklarata erdhën pasi Presidenti u pyet se përse nuk e shpërndan parlamentin që cilëson gjysmë apo kjo tezë është vetëm një presion.
Meta theksoi se maxhoranca e qeveria është pjesëmarrëse në këtë grusht shteti dhe se emra të tjerë do të evidentohen në ditët në vijim.

“Pjesëmarrës në këtë grusht shteti është vetë qeveria, maxhoranca dhe ai që e quaj gjysmë parlamenti, arsyet që ju i dini dhe që është jokushtetues. Ka padyshim persona të tjerë që do të evidentohen në ditët në vijim. Çdo ditë do ketë lajme për grushtin e shtetit. Do ta marrim me qetësi çmontimin e grushtit të shtetit. Veprimet e presidentit do jenë gjithmonë në mbrojtje të kushtetutës. Sot kjo godinë është një kështjellë e vetme për fat të keq por e pamposhtur dhe e paepur për mbrojtjen e Kushtetutës. Nga data 2 mars do firmoset dekreti i parë, para popullit shqiptar në bulevardin do të lidhim një besëlidhje. Më 2 mars ju presim të gjithëve pasdite në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe ju japim fjalën se shumë shpejt nuk do të ketë vetëm një institucion në mbrojtje të republikës por të gjithë këta institucione që janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit do t’i kthehen popullit shqiptar. Ata që kërkojnë popullin e presidentit në whatsapp, të porosisin poture të gjera”, deklaroi Meta.

Kujtojmë se 2 marsi është një datë e shënuar për popullin shqiptar pasi, pikërisht më 2 mars në vitit 1444 u themelua Besëlidhja e Lezhës me udhëheqës Gjergj Kastriot Skënderbeun për t’iu kundërvënë Perandorisë Osmane.

President Ilir Meta has announced a protest on March 2 afternoon. At today’s press conference, the Head of State announced a covenant with the people and said that the institutions on the boulevard would be returned to the people. One more warning to Prime Minister Edi Rama.

“Those who ask the president’s people on whatsapp to order large potatoes,” Meta said, among other things.

These statements came after the President was asked why he does not dissolve the half-qualified parliament or that the thesis is just a pressure.
Meta stressed that the majority of the government is participating in this coup and that other names will be identified in the coming days.

“Participating in this coup is the government itself, the majority and what I call the semi-parliament, the reasons you know and which is unconstitutional. There are definitely other people to be identified in the coming days. Every day there will be news of the coup. We will calmly take down the coup. The president’s actions will always be in line with the constitution. Today, this building is a single castle unfortunately but invincible and unstoppable for the protection of the Constitution. From March 2 the first decree will be signed, before the Albanian people on the boulevard we will make a covenant. On March 2 we look forward to welcoming you all to the Martyrs Boulevard of the Nation and we promise you that soon there will be no single institution in defense of the republic but all these institutions that are on the Martyrs of the Nation Boulevard will be returned to the Albanian people. . Those who ask the president’s people on whatsapp to order broad potatoes ”, Meta declared.

We remind that March 2 is a marked date for the Albanian people since, on March 2, 1444, the Lezha Covenant was established with leader George Kastriot Skanderbeg to oppose the Ottoman Empire.