Më 9 shtator pritet të mblidhet Parlamenti i ri i dalë nga zgjedhjet e 25 prillit. Ndërkohë që shumë pikëpyetje nga ngritur në lidhje me faktin se presidenti Meta mund të bëhet pengesë në mandatimin e kryeministrit Edi Rama, kjo nisur nga konflikti mes palëve dhe mbi të gjitha duke parë precedentët e ndodhur me rastin Gent Cakajt dhe Sandër Lleshajn. Meta atë kohë refuzoi dekretimin e Cakajt dhe e vonoi firmosjen e caktimit të Lleshajt si ministër të Brendshëm.

Këshilltari ligjor i presidentit, Bledar Dervishaj në një prononcim për emisionin “Breaking” në Top News, i është përgjigjur pyetjes së moderatores Sidorela Gjoni nëse presidenti do të bëhej pengesë për dekretimin e Ramës dhe të ministrave.

“Këto janë pikëpyetje pa baza, presidenti i di shumë mirë detyrat kushtetusee, i ka të mirëpërcaktuar ato dhe i ka përmendur edhe Gjykata Kushtetuese në rastin Cakaj dhe Lleshaj, e kështu nuk më duket një reagim me vend. Presidenti do të ushtrojë detyrat e tij kushtetuese në mënyrat më të mirat e mundshme, kemi një procedurë për shkarkimin, kemi një Parlament të përfunduar do të mbyllet Kuvendi i ri për të filluar legjislaturën. Duhet të tregojë frymë bashkëpunimi dhe luajaliteti, sipas vendimit të GJK, nëse kjo do të ekzistojë, fryma, dhe nuk ka pse të krijohen kriza”, tha Dervishaj.

The new Parliament that emerged from the April 25 elections is expected to convene on September 9th. While many questions were raised regarding the fact that President Meta could become an obstacle in the mandate of Prime Minister Edi Rama, this started from the conflict between the parties and above all looking at the precedents that occurred in the case of Gent Cakaj and Sander Lleshaj. Meta at the time rejected Cakaj’s decree and delayed the signing of Lleshaj’s appointment as Interior Minister.

The legal advisor of the president, Bledar Dervishaj in a statement for the show “Breaking” in Top News, answered the question of the moderator Sidorela Gjoni if ​​the president would become an obstacle for the decree of Rama and the ministers.

“These are baseless questions, the president knows the constitutional duties very well, he has well defined them and the Constitutional Court has mentioned them in the case of Cakaj and Lleshaj, and so I do not see an appropriate reaction. The president will exercise his constitutional duties in the best possible way, we have a procedure for dismissal, we have a completed Parliament, the new Assembly will be closed to start the legislature. It must show a spirit of cooperation and loyalty, according to the decision of the CC, if this will exist, the spirit, and there is no need to create crises “, said Dervishaj.