Detektivja private tregon rastin që e ka habitur: Gruaja më kërkoi të ndiqnim të dashurën e burrit, kishte hall mos ia “hante” ajo lekët që punonte gjithë ditën

Detektivja private Shkënda Lila ka treguar ditën e sotme në emisionin “Rudina” se rastet e tradhtisë janë shtuar shumë gjatë pandemisë.

Ajo rrëfeu edhe një rast që e ka lënë edhe atë të habitur, pasi një grua i kishte kërkuar që të investigonin për të dashurën e burrit dhe të zbulonin nëse ajo kishte ndonjë tjetër veç burrit të saj.

Lila tha se hall ii gruas ishte te paratë, pasi nuk donte që e dashura e burrit të shpenzonte lekët që ajo fitonte nga puna e saj.

Rudina Magjistari: Më trego një rast ekzemplar le të themi.

Shkënda Lili: Raste ka pafund tek unë 5 vite punë saqë nuk mund t’i mbaj dhe mend. Një rast që unë do përmendja është tani në fund pas Vitit të Ri, kam qeshur dhe e kam marrë me sportivitet në fakt.

Ka qenë femër, shumë e shkolluar dhe e ditur dhe e dinte shumë mirë kush është dashnorja dhe më ka thënë që nuk dua të ndjek bashkëshortin, por dua të ndjek personin që shkon me burrin tim. E dinte me emër, mbiemër, adresë pune etj. Unë i kam thënë pse duhet ta dish ti se çfarë bën ajo?

E më tha dua ta di se do i them bashkëshortit ja kush është kjo që shkon ti sepse pretendonte se kjo kishte dhe marrëdhënie të tjera.

Nuk ka ardhur për të investiguar burrin, por partneren që ka burri jashtë familjes. Mu duk një rast i çuditshëm në fakt, por unë e mora përsipër sepse këtë punë bëj dhe në finale i pasqyrova të gjithë të vërtetën.

I thashë nuk ka njeri tjetër përveç bashkëshortit tënd. Ajo e dinte, vetëm kishte merakun që donte të debatonte me bashkëshortin dhe t’i thoshte që kjo nuk është vetëm me ty, por ka dhe të tjerë.

Rudina Magjistari: Ky është një moment dëshpërimi besoj.

Shkënda Lili: Klientja ime kishte hallin më shumë tek lekët, kishte hall mos ia hante lekët që punonte gjithë ditën. Aty e kishte të gjithë merakun, nuk e kishte merakun që bashkëshorti kishte një partnere tjetër. Mos më hajë lekët e mia thoshte dhe kjo është e gjitha.

The private detective tells the case that surprised her: The woman asked me to follow her husband’s girlfriend, she was worried that she would “eat” the money she worked all day

Private detective Shkënda Lila has shown today on the show “Rudina” that cases of betrayal have increased greatly during the pandemic.

She also confessed to a case that left her surprised as well, after a woman had asked her to investigate for her husband’s girlfriend and find out if she had anyone other than her husband.

Lila said that the woman’s problem was with the money, as she did not want her husband’s girlfriend to spend the money she earned from her work.

Rudina Magjistari: Tell me a typical case, let’s say.

Shkënda Lili: I have endless cases of 5 years of work that I can not even remember. One occasion I would mention is now at the end after the New Year, I laughed and took it with sportiness actually.

She was a woman, very educated and knowledgeable and she knew very well who the lover is and she told me that I do not want to follow my husband, but I want to follow the person who goes with my husband. He knew his name, surname, work address, etc. I told her why do you need to know what she does?

And he told me I want to know that I will tell my husband, here is who you are going because he claimed that this had other relationships.

She did not come to investigate the husband, but the partner that the husband has outside the family. It seemed like a strange case in fact, but I took it upon myself because I do this work and in the finale I reflected on the whole truth.

I told her there is no one but your husband. She knew, she was just worried that she wanted to argue with her husband and tell him that this is not just you, but there are others.

Rudina Magjistari: This is a moment of despair I believe.

Shkënda Lili: My client was more worried about the money, she was worried about not eating the money she worked all day. There he had all the worry, he did not worry that the husband had another partner. Do not eat my money he said and that’s it.