Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fiço ka publikuar masat për vendosjen e maskës mbrojtëse në ambientet e hapura, e cila nga nesër do të jetë me detyrim. Fiço theksoi se maska do të jetë e detyrueshme për të gjithë personat mbi 11-vjeç gjatë qëndrimit jashtë shtëpisë, kur ecin në rrugë, në supermarket, në transportin publik dhe jo -publik kur udhëtojnë me persona të tjerë, para dhe pas konsumimit të kafes.

Ndërsa do të lejohen të lëvizin pa maskë ata që dalin nga shtëpia për akititet sportiv (vrap), ata që udhëtojnë vetëm me makinë, motoçikletë apo biçikletë, punonjësit që punojnë në ambiente të jashtme duke pasur distancë nga të tjerë si dhe studio televizive kur ruhet disatanca.

Të përjashtuar nga kjo masë do të jenë edhe personat me probleme shëndetësore që kanë një rekomandim nga mjeku. Në çdo rast kontrolli atyre do i kërkohet një verifikim nga autoritetet policore që do të mbikëqyrin zbatimin e vendimit të ri të qeverisë nga dita e nesërme.

“Përveç maskave mjekësore , barrierat mbrojtëse mund të jenë prej tekstili ose materiali tjetër. Maska parandalon përhapjen e stërklave. Maska duhet të shikohet si një masë plotësuese dhe jo zëvendësuese e higjienës dhe distancës. Maska duhet të mbulojë fytyrën. Duhen dezinfektuar duart. Maska nuk duhet të preket kur vendoset. Maska kirurgjikale hidhet në koshin e mbetjeve pas heqjes. Mund të lahet me larës të zakonshëm. Maska duhet pasur gjithmonë me vete.

Ajo rekomandohet Sa herë dilni nga shtëpia çdo individ mbi moshën 11-vjeç, në supermarket, në mjetet e transportit publik dhe jo publik. Në ecjen e rrugës. Gjatë qëndrimit në park ose shesh. Gjatë qëndrimit në teatër etij. Para dhe pas konsumit në bare dhe restorante. Në motoçikletë kur jeni me një person tjetër. Në institucionet arsimore dhe ato të kujdesit shëndetësor.

Mund ta hiqni kur jeni në bar por duhet ta vendosni kur dilni. Personat që nuk kanë mundësi të flasin apo të dëgjojnë, nga punëtorët që punojnë në ambiente të jashtme gjatë procesit të punës kur ka distancë, në studio televizive kur ka distancë. Nuk duhet përdorur maska nga persona që kanë sëmundje në bazë të rekomandimit të mjekut. Persona që merren me sport, kur lëvizni vetëm me motoçikletë apo makinë, në shtëpi me anëtarët e ngushtë të familjes. Atyre që nuk mbajnë maskë do i kërkohet verifikim shëndetësor”,u shpreh Fiço.

Drejtoresha e ISHP, Albana Fico në fund të deklaratës së saj ka rikujtuar qytetarët se mbajtja e maskës është e detyrueshme në çdo ambient jashtë shtëpisë dhe mos zbatimi i kësaj masë do të ketë penalitete sipas Aktit Normativ me 3 mijë lekë për shkelësit për herë të parë, dhe 5 mijë lekë për shkelje të përsëritur.

 

The director of the Institute of Public Health, Albana Fiço, has published the measures for placing the protective mask in the open, which from tomorrow will be mandatory. Fiço stressed that the mask will be mandatory for all persons over 11 years old when staying outside the house, when walking on the street, in the supermarket, on public and non-public transport when traveling with other people, before and after consuming coffee .

While those who leave the house for sports activities (running), those who travel only by car, motorcycle or bicycle, employees who work outdoors keeping distance from others and the TV studio when stored will be allowed to move without a mask. disatanca.

Excluded from this measure will be people with health problems who have a recommendation from a doctor. In any control case they will be asked for a verification by the police authorities who will oversee the implementation of the new government decision from the next day.

“In addition to medical masks, protective barriers can be made of textile or other material. The mask prevents the spread of streaks. The mask should be seen as a complementary and not a substitute for hygiene and distance. The mask should cover the face. Hands should be disinfected. The mask should not be touched when applied. The surgical mask is thrown in the trash after removal. Can be washed with ordinary detergent. Masks should always be with you.

It is recommended Every time you leave the house any individual over the age of 11, in the supermarket, on public and non-public transport. On the way. While staying in the park or square. During his stay in the theater. Before and after consumption in bars and restaurants. On the motorcycle when you are with another person. In educational and health care institutions.

You can remove it when you are at the bar but you have to put it on when you go out. Persons who do not have the opportunity to speak or listen, from workers working outdoors during the work process when there is distance, to television studios when there is distance. Masks should not be used by people who have diseases based on the doctor’s recommendation. People who do sports, when you move only by motorbike or car, at home with close family members. “Those who do not wear a mask will be required to have a medical verification”, said Fiço.

The director of IPH, Albana Fico at the end of her statement reminded the citizens that wearing a mask is mandatory in any environment outside the home and non-implementation of this measure will have penalties under the Normative Act with 3 thousand ALL for violators for the first time , and 5 thousand ALL for repeated violations.