Shqipëria është i vetmi vend në rajon, Europë dhe botë që ka vendosur me ligj për një kohë të gjatë, 7 vjeçare ndalimin total të gjuetisë në të gjithë territorin e vendit.

Organizatat mjedisore duke hulumtuar në terren, ku janë përballur me brakonazhin, kanë vënë re një fenomen zinxhir të gjuetisë së paligjshme.

Fauna e egër, e mbrojtur me ligj dhe madje pjesë e listës së kuqe të specieve të rrezikuara, siç janë arinjtë e murrmë, ujqërit, shqiponjat, skifterët, rrëqebulli ballkanik apo edhe kafshë ekzotike siç janë majmunët, ofrohen për shitje online, në kundërshtim flagrant me legjislacionin në fuqi. Jo vetëm shiten, por edhe vriten për balsamosje apo servirje në menynë e restoranteve.

Ardian Kaçuli ka një restorant në Bradashesh.

Kohë më parë Organizata për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri zbuloi në këtë restorant tre rrëqebuj të balsamosur që Kaçuli i mbante për zbukurim në banakun e restorantit si atraksion për klientët e tij. Kafshët e rralla ishin vrarë në Elbasan. Rrëqebulli i Ballkanit është specie në zhdukje.

Rrëqebulli në Ballkan është mjaft selektiv dhe i varur nga lepujt, brejtësit, kaprojtë, në mënyrë të veçantë nga të vegjlit e kaprollit, dhisë së egër, derrit të egër, si dhe shpendët.

Vetëm rreth 40 individë të kësaj kafshe enden në malet e Shqipërisë e të Maqedonisë së Veriut fqinje sipas të dhënave të Unionit ndërkombëtar për mbrojtjen e natyrës, i cili në vitin 2015 e klasifikoi si të rrezikuar në mënyrë kritike.

Në vitet e 1970-a, ky lloj endemik i Ballkanit, numëronte 280 individë,

“Nuk e dija që ishin të ndaluar. I bleva në tregun e Elbasanit 500 mijë lekë copa” Ardian Kaçuli, Sipërmarrës

Vetë Kaçuli tha pas kamerave të Top Story se nuk është në dijeni për një gjë të tillë, ai vazhdon punën i qetë në restorantin e tij dhe rrëqebujt i ka shitur sepse nuk donte të dëgjonte më tej fjalët e ambienatlistëve.

Në Qendrën Kombëtare të Biznesit, restoranti i Kaçuli rezulton me status aktiv.

“Në shumicën e zonave natyrore ka gjueti të paligjshme dhe madje kemi parë edhe vrasje të llojeve të mbrojtura që nuk janë fare objekt gjuetie si psh vrasja e tre rrëqebujve, rasti I vjetshëm I Elbasanit, I cili është denoncuar, por nuk ka patur reagim.” u shpreh Zydjon Vorpsi, nga organizata PPNEA

Këtë fenomen e kanë publikuar edhe organizatat e mediat e huaja.

“Nga rastet që ne na raportojnë dhe i raportojmë tek autoritetet apo rastet që vetë I kemi hasur, unë vetë nuk do thosha që është një grup I strukturuar ose mirëorganziuar që merret me tregtinë e kafshëve apo shpendëve të egra. Rastet janë më shumë se sa të bollshme. Ka raste që tregtia bëhet për balsamosje, ka raste ka raste që tregtia bëhet që kafsha mandej të mbahet në kaptivitet, kafaze, siç ka edhe raste të përdorimit të tyre për ushqim, mish. Apo të përbërësve të tjerë të kafshëve si gëzofi, etj. Por nuk ka një mirëorganizim”, tha Olsi Nika, Eco Albania.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=425926305333950

Albania is the only country in the region, Europe and the world that has imposed by law for a long time, 7 years, a total ban on hunting in the entire territory of the country.

Environmental organizations researching the field, where they have faced blackmail, have noticed a chain phenomenon of illegal hunting.

Wildlife, protected by law and even part of the red list of endangered species, such as brown bears, wolves, eagles, hawks, Balkan lynx or even exotic animals such as monkeys, are offered for sale online, in stark contrast with the legislation in force. Not only are they sold, but they are also killed for embalming or serving on the restaurant menu.

Ardian Kaçuli has a restaurant in Bradashesh.

Some time ago, the Organization for the Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania discovered in this restaurant three embalmed lynx that Kaçuli kept for decoration on the restaurant counter as an attraction for his customers. Rare animals were killed in Elbasan. The Balkan lynx is an endangered species.

The lynx in the Balkans is quite selective and dependent on rabbits, rodents, deer, especially roe deer, ibex, wild boar, and birds.

Only about 40 individuals of this animal roam the mountains of neighboring Albania and northern Macedonia according to data from the International Union for Conservation of Nature, which in 2015 classified it as critically endangered.

In the 1970s, this endemic species of the Balkans numbered 280 individuals,

“I did not know they were detained. I bought in the market of Elbasan 500 thousand lekë pieces ”Ardian Kaçuli, Entrepreneur

Kaçuli himself said behind the cameras of Top Story that he is not aware of such a thing, he continues to work quietly in his restaurant and has sold the lynx because he did not want to hear further the words of the environmentalists.

In the National Business Center, the restaurant of Kaçuli results in active status.

“In most natural areas there is illegal hunting and we have even seen killings of protected species that are not hunted at all, such as the killing of three lynx, the annual case of Elbasan, which was reported, but there was no reaction. ” said Zydjon Vorpsi, from the PPNEA organization

This phenomenon has also been published by foreign organizations and media.

“From the cases that we report and report to the authorities or the cases that we have encountered, I myself would not say that it is a structured or well-organized group that deals with the trade of wild animals or birds. Cases are more than plentiful. There are cases when the trade is done for embalming, there are cases when the trade is done so that the animal is then kept in captivity, cages, as there are also cases of their use for food, meat. Or other animal ingredients like fur, etc. But there is no good organization “, said Olsi Nika, Eco Albania.