Mbretëresha e Anglisë mund të jetë më e njohura në të gjithë botën, por nuk është më e pasura në Europë.
Më poshtë janë renditur 10 familjet mbretërore të Europës që kanë më shumë pasuri të raportuar.

10, Mbreti Filip i Belgjikës, 13 milionë dollarë. Shpenzimet e familjes mbretërore që mbulohen nga shteti belg janë rreth 13 milionë dollarë në vit, plus shërbimet të tjera mbështetëse. Pronat mbretërore i përkasin shtetit ose Trustit Mbretëror, që nuk mund të shiten.

9. Mbreti Felipe VI, Spanjë 20 milionë dollarë. Thuhet se mbreti i Spanjës e ka ulur rrogën me 20%, në 267,447 dollarë, në vitin 2015. Familja mbretërore ka pesë pallate, pesë vila jashtë qyteteve, 10 manastire. Kostoja vjetore e familjes që mbulohet nga shteti është 8.9 milionë dollarë në vit.
8. Mbreti Herald V, Norvegji, 30 milionë dollarë. Monarkia norvegjeze shpenzon 72 milionë dollarë në vit. Në vitin 2017 qeveria dha 32 milionë dollarë për familjen mbretërore dhe 14 milionë për shpenzime personale të mbretit e të mbretëreshës.
7. Mbretëresha Margaretë, Danimarkë, 40 milionë dollarë. Margareta II ka që në vitin 1972 që është mbretëreshë e Danimarkës. Familja mbretërore merr 12.8 milionë dollarë në vit, të cilat mbulojnë veprimtaritë e mbretëreshës si dhe shpenzimet private.
6. Mbreti Karl Gustaf XVI, Suedi, 70 milionë dollarë. Mbreti Karl Gustaf mori 7.6 milionë dollarë për detyra zyrtare në vitin 2015. Pallati mbretëror mori 7.4 milionë dollarë për jetën e monarkëve. Familja ka nën pronësi private Pallatin Soliden si dhe një shtëpi pushimesh verore në detin Balltik.
5. Mbretëresha Beatrix, Holandë, 200-300 milionë dollarë. Mbreti i Holandës, Willem-Alexander, mori një buxhet prej 47 milionë dollarësh, që mbulon edhe vizitat zyrtare jashtë vendit. Ai ka edhe një pasuri personale prej pronash private, investimesh, si dhe aksione në Shell Oil.
. Mbretëresha Elizabeta II, Angli, 500-600 milionë dollarë. Granti qeveritar që i jepet familjes mbretërore është 57.9 milionë dollarë në vit. Nga qiratë e pronave mbretëresha merr rreth 20 milionë dollarë.
3. Alberti II, Monaco, 1 miliard dollarë. Alberti II i Monakos zotëron një të katërtën e mbretërisë së tij. Mes pronave numërohen koleksione makinash antike, aksione në resorin e Monte Karlos “Societe des Bains de Mer”, një koleksion pullash. Të gjitha janë pjesë e pasurisë së shtëpisë Grimaldi.
2. Duka i Madh Henri i Luksemburgut, 4 miliardë dollarë. Familja dukale e Luksemburgut ka një fond prej 324 mijë dollarësh në vit për të mbuluar funksionet shtetërore, dhe më shumë se 12 milionë dollarë për jetesën e familjes mbretërore. Pronat i administron kurora.
1. Princi Hans Adam II i Lihtenshtejnit, 5 miliardë dollarë. Princi Hans Adam II merr 270,000 dollarë për të mbuluar funksionet shtetërore, por pasurinë e vërtetë e ka për shkak të pjesës që ka privatisht në bankën LGT Group, një investim i bërë nëpërmjet Fondacionit “Princi i Lihtenshtejnit”, që ka investime në pasuri ët patundshme, pyje dhe kompani verërash.

The Queen of England may be the most popular in the world, but she is not the richest in Europe.
Listed below are Europe’s 10 royal families with the most reported wealth.

10, King Philip of Belgium, $ 13 million. The royal family costs covered by the Belgian state is about $ 13 million a year, plus other support services. Royal property belongs to the state or the Royal Trust, which cannot be sold.

9. King Felipe VI, Spain $ 20 million. The king of Spain is said to have cut his salary by 20% to $ 267,447 in 2015. The royal family has five mansions, five villas outside the cities, 10 monasteries. The annual cost of the state-covered family is $ 8.9 million per year.
8. King Herald V, Norway, $ 30 million. The Norwegian monarchy spends $ 72 million a year. In 2017 the government gave $ 32 million to the royal family and 14 million to the king and queen’s personal expenses.
7. Queen Margaret, Denmark, $ 40 million. Margareta II has been queen of Denmark since 1972. The royal family receives $ 12.8 million annually, which covers the Queen’s activities as well as private expenses.
6. King Karl Gustaf XVI, Sweden, $ 70 million. King Karl Gustaf received $ 7.6 million for official duties in 2015. The Royal Palace received $ 7.4 million for monarchs’ lives. The family owns privately owned Soliden Palace as well as a summer vacation home on the Baltic Sea.
5. Queen Beatrix, The Netherlands, $ 200-300 million. The King of the Netherlands, Willem-Alexander, received a $ 47 million budget, which also covers official visits abroad. He also owns a wealth of private property, investments, and shares in Shell Oil.
. Queen Elizabeth II, England, $ 500-600 million. The government grant given to the royal family is $ 57.9 million a year. From the property rents the queen receives about $ 20 million.
3. Alberti II, Monaco, $ 1 billion. Monaco’s Albert II owns a quarter of his kingdom. Properties include antique car collections, stocks at Monte Carlo’s Societe des Bains de Mer, a collection of stamps. All are part of the property of Grimaldi House.
2. The Grand Duke Henry of Luxembourg, $ 4 billion. The duchy of Luxembourg has a fund of $ 324,000 a year to cover state functions, and more than $ 12 million for royal living. The property is managed by the Crown.
1. Prince Hans Adam II of Liechtenstein, $ 5 billion. Prince Hans Adam II receives $ 270,000 to cover state functions, but his real estate comes from his privately held stake in LGT Group, an investment made by the Prince of Liechtenstein Foundation, which invests in real estate. , forests and wine companies.