Shpesh herë na kanë krahasur me dele. Thonë se ky popull rri në kafe e nuk ka guxim të bëjë asnjë gjë kundër “bariut” të tij, edhe kur gjërat nuk shkojnë siç duhet. Të paktën këto janë ato që dëgjohen lartë e poshtë, në rrugë e kafene në Shqipëri.

Na i kanë thënë edhe politikanët e analistët kush e di se sa herë, kush në mënyrë të drejtëpërdrejtë e kush në mënyrë të tërthortë, përmes veprimeve të tyre, të cilat përputhen me mosveprimet tona si popull.

Por siç duket, koncepti “Shqipëria-popull dele”, nuk është aspak i ri apo i kohëve të fundit. Prej një kohe shumë të gjatë mund të ketë qenë po njësoj e këtë e ka treguar ironikisht edhe kjo hartë e Europës.

Bëhet fjalë për një hartë satirike të realizuar nga italianët në vitin 1870, ku në territorin e shqiptarëve janë vendosur bagëti, dele e dhi. Çfarë nënkupton kjo gjë? Mos vallë prej më shumë se dy shekujsh ky popull ka qenë në të njëjtën gjendje? Komentet u takojnë juve si popull dhe europianëve, të cilët na shikojnë ende si para dy shekujsh.

 

We have often been compared to sheep. They say that this people are in the coffee and have no courage to do anything against their “shepherd”, even when things are not going well. At least these are what are heard up and down the streets and cafes in Albania.

We have also been told by politicians and analysts who knows how many times, directly and indirectly, through their actions, which are in line with our inaction as a people.

But, apparently, the concept of “Albania – sheep people” is not new or recent. It may have been the same for a very long time, and this map of Europe has ironically shown.

It is a satirical map made by the Italians in 1870, where cattle, sheep and goats were placed on the Albanian territory. What does this mean? Has this people been in the same situation for more than two centuries? The comments belong to you as a people and to Europeans, who still see us as two centuries ago.