Bëhuni gati pasi temperaturat në fundjavë dhe ditët në vijim do të jenë 38 gradë.

Sipas sinoptikanëve, Tirana dhe qytetet si Lezha apo Gjirokastra do të jenë me temperatura ekstreme aspak tipike për muajin Qershor.

“Përjashtuar zonat malore, ku pritet që të kemi dhe prezencë të pakët të vransirave dhe të rreshjeve të shiut. Për sa i përket vlerave termike pritet që në fundjavë, vlerat maksimale të shkojnë deri në 37-38 gradë Celsius, që në fakt janë vlera relativisht më të larta, se vlerat e muajit Qershor. Pritet që edhe fillimi javës të jetë me vlera, të cilat do të jenë 37-38 gradë Celsius”.

Ky i nxehtë pritet të zgjasë edhe në ditët e para të Korrikut.

“Këto temperatura pritet që të na shoqërojnë edhe ditët e para të muajit Korrik, duke bërë që të kemi kështu më shumë kthjellime dhe prezencë të lartë të vlerave termike në territorin shqiptar. Vlera të cilat dhe për muajin Korrik janë vlera relativisht më të larta, 1 deri në 2 gradë më të larta, se vlerat normale”.

Edhe pse jemi në situate pandemie, mjekët rekomandojnë plazhin, prandaj të gjithë ju mund të zgjidhni bregdetin për të shijuar këtë fundjavë.

Por gjithmonë duke krijuar distancë mes njëri-tjetrit.

Get ready as the temperatures at the weekend and the following days will be 38 degrees.

According to weather forecasters, Tirana and cities like Lezha or Gjirokastra will have extreme temperatures not at all typical for June.

“Excluding mountainous areas, where we are expected to have a low presence of rainfall and rain. In terms of thermal values, it is expected that at the weekend, the maximum values ​​will reach 37-38 degrees Celsius, which are in fact relatively higher values ​​than the values ​​of June. It is expected that the beginning of the week will be with values, which will be 37-38 degrees Celsius “.

This heat is expected to last into the first days of July.

“These temperatures are expected to accompany us in the first days of July, making us have more clarity and high presence of thermal values ​​in the Albanian territory. Values ​​which for the month of July are relatively higher values, 1 to 2 degrees higher than normal values ​​”.

Even though we are in a pandemic situation, doctors recommend the beach, so all of you can choose the coast to enjoy this weekend.

But always creating distance between each other.