MILANO- Nga 5 nëntori për të paktën 15 ditë Lombardia do të përjetojë një bllokim të ri, në një version pak më të butë se ai pranveror. Po ashtu edhe Milano do të futet në Karantinë.

Kryeministri Giuseppe Conte, mbrëmjen e së martës vonë, nënshkroi ‘Dpcm’ e cila do të hyjë në fuqi në 6 nëntor dhe deri më 3 dhjetor. Ky nënshkrim përmban diferencimin e rajoneve italiane me rrezikshmëri ‘të kuqe’, portokalli dhe jeshile bazuar në njëzet e një parametra. Publikimi në Fletoren Zyrtare është planifikuar për të Mërkurën 4 Nëntor 2020.

Së fundmi Konsullata e Përgjithshme e Shqipërisë në Milano me anë të një njoftimi zyrtar ka lajmëruar të gjithë qytetarët shqiptarë se do të jetë e mbyllur deri në datë 3 dhjetor pasi Milano dhe Lombardia janë mbyllur për shkak të rritjeve të shifrave të COVID-19.

Njoftimi i plotë i Konsullatës Shqiptare në Milano

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë në Milano, në zbatim të Dekretit të Kryeministrit Italian Giuseppe Conte i firmosur ne dt. 03.11.2020 i cili ka hyrë në fuqi sot në dt. 06.11.2020, komunikon se ndërpriten përkohësisht të gjitha shërbimet konsullore deri në datën 3 DHJETOR 2020.

Do të garantojmë shërbimin me postë si edhe vetëm rastet urgjente (si nulla osta vdekje).

Qytetarët që kanë të fiksuar takim për pasaportë dhe kartë id, do të njoftohen nga ne me e-mail për datën e re të takimit, sapo situata të normalizohet dhe të fillojë sërish lëvizja e lirë nga një qytet në tjetrin si dhe hyrja në Lombardi rajon i konsideruar zonë e kuqe.

Kontrolloni vazhdimisht profilin tonë zyrtarë në Facebook dhe faqen tonë zyrtare në ëeb për njoftime të reja.

Gjithashtu, ftojmë të gjithë qytetarët tanë të ndjekin me përpikmëri dhe rigorozitet të gjitha udhëzimet e Qeverisë Italiane me qëllim ndalimin e përhapjes së virusit Covid-19.

Faleminderit për mirëkuptimin!

MILAN- From November 5 for at least 15 days Lombardy will experience a new blockage, in a slightly milder version than the spring one. Milan will also be included in the Quarantine.

Prime Minister Giuseppe Conte, late Tuesday evening, signed the ‘Dpcm’ which will enter into force on 6 November and until 3 December. This signature contains the differentiation of Italian regions with ‘red’, orange and green hazards based on twenty-one parameters. Publication in the Official Journal is scheduled for Wednesday, November 4, 2020.

Recently, the Consulate General of Albania in Milan through an official announcement has announced all Albanian citizens that it will be closed until December 3 after Milan and Lombardy are closed due to increases in COVID-19 figures.

Full announcement of the Albanian Consulate in Milan

Consulate General of the Republic of Albania in Milan, pursuant to the Decree of the Italian Prime Minister Giuseppe Conte signed on dt. 03.11.2020 which entered into force today on dt. 06.11.2020, communicates that all consular services are temporarily suspended until 3 DECEMBER 2020.

We will guarantee mail service as well as only emergencies (like nulla osta death).

Citizens who have a fixed appointment for passport and ID card, will be notified by us by e-mail for the new date of the meeting, as soon as the situation normalizes and free movement begins again from one city to another and entry into the Lombardy region considered red area.

Keep checking our official Facebook profile and our official web page for new announcements.

We also call on all our citizens to follow strictly and rigorously all the instructions of the Italian Government in order to stop the spread of the Covid-19 virus.

Thank you for understanding!