Vrasja e çiftit shqiptar Shpëtim dhe Teuta Pasho në Itali është një ndër krimet më makabre i ndodhur në 2015 dhe që së fundmi është sjellë në vëmendje të të mediave italiane dhe shqiptare për detajet tronditëse të zbuluara deri më tani.

Mediat italiane bënë me dije se çifti shqiptar nga Vlora, Shpëtim dhe Teuta Pasho, u gjetën të masakruar dhe të ndarë në 4 valixhe. Autorja kryesore e dyshuar për këtë ngjarje makabre është ish e dashura e djalit të çiftit, Elona Kaleshi e cila ka hedhur akuza ndaj djalit të familjes, Taulant Pasho.

Gjatë një bisede me me të dashurën e vëllait të saj, Gaia, ish e dashura e djalit të çiftit të masakruar theksonte mediat pas zbulimit të trupave hidhnin dyshime mbi Taulantin.

“Por dëgjo, kaq shumë po më shkruajnë saqë dihej se ishte ai … ishte djali që i vrau, ishte Taulanti”, ka thënë Kaleshi gjatë një bisede me të dashurën e vëllait të saj, Gaia, teksa kjo e fundit i përgjigjet se “duhet guxim për të vrarë prindërit”.

Mediat italiane shkruajnë se biseda telefonike është zbardhur nga grupi hetimor. Ndërkohë thuhet se 36-vjeçarja Elona Kaleshi i thotë të dashurës së vëllait të saj se Taulanti ka qenë i dhunshëm me ta në të kaluarën, madje ajo ka theksuar se i biri i kishte tërhequr zvarrë me motor më herët prindërit e ndjerë.

Bashkëbiseduesja Gaia, e dashura e vëllait të Elonës i përgjigjet se “duhet guxim për të vrarë prindërit”, por 36-vjeçarja i thekson asaj që ish-i i saj kishte qenë i dhunshëm.

Nga ana tjetër, hetuesit publikojnë dhe bisedat e vajzave të çiftit Pasho, Vittoria dhe Dorina, ku e para thotë se “Vrasësja është Elona.”

Ndërsa, vajza tjetër Dorina thekson se vrasësja e prindërve të saj është Elona dhe jo vëllai i saj.

“Unë jam e vendosur dhe do të them se ajo e bëri atë dhe jo vëllai im .. flisni sa të doni .. e bëri ajo me vëllain e saj, me babanë e saj, gjeni atë dhe merruni me të dhe nuk keni më pse të merreni me ne, ne po vendosim gjithçka në dorën tuaj që të keni gjithçka gati .. mos i nënvlerësoni gjërat”, ka thënë Dorina.

Ndër të tjera në media shkruhet se hetuesit gjatë një vizite në në një qendër industriale në Empoli, do të mund të gjejë fakte për materialin e përdorur për “paketimin” e çiftit shqiptar në valixhe, fakt që mund i ndihmojë më tej për mbylljen e hetimeve për këtë ngjarje të rëndë.

Elona Kaleshi 36 vjeç është dhe e dyshuara kryesore për vrasjen e çiftit, copëtimin dhe fshehjen e trupave të çiftit shqiptar Shpëtim dhe Teuta Pasho, 54 dhe 52 vjeç, do të dalë para gjykatës, më datë 8 Janar.

Ndërkohë, në fund të muajit dhjetor të vitit të kaluar avokatët e shqiptares nga Durrësi apeluan vendimin e gjykatës që e akuzoi dhe e la në burg, duke kërkuar lirimin e saj.

Trupat e çiftit Pasho u gjenden në 4 valixhe të copëtuar në afërsi të burgut të Sollicianos, të zhdukur që prej 2 Nëntorit 2015.

The murder of the Albanian couple Shpëtim and Teuta Pasho in Italy is one of the most macabre crimes that took place in 2015 and that has recently been brought to the attention of the Italian and Albanian media for the shocking details revealed so far.

Italian media reported that the Albanian couple from Vlora, Shpëtim and Teuta Pasho, were found massacred and divided into 4 suitcases. The main perpetrator suspected for this macabre event is the ex-girlfriend of the couple’s son, Elona Kaleshi, who has made accusations against the family’s son, Taulant Pasho.

During a conversation with her brother’s girlfriend, Gaia, the ex-girlfriend of the son of the massacred couple stressed the media after the discovery of the bodies cast doubts on Taulant.

“But listen, they are writing to me so much that it was known that he… was the boy who killed them, it was Taulanti”, said Kaleshi during a conversation with her brother’s girlfriend, Gaia, while the latter replied that courage to kill parents.

Italian media write that the telephone conversation was uncovered by the investigative group. Meanwhile, 36-year-old Elona Kaleshi is said to be telling her brother’s girlfriend that Taulanti has been violent with them in the past, and she even pointed out that her son had dragged the deceased parents on a motorcycle earlier.

Interlocutor Gaia, Elona’s brother’s girlfriend, replies that “it takes courage to kill her parents”, but the 36-year-old emphasizes that her ex had been violent.

On the other hand, investigators publish the conversations of the Pasho couple, Vittoria and Dorina, where the first one says that “The killer is Elona.”

While, the other girl Dorina states that the killer of her parents is Elona and not her brother.

“I am determined and I will say that she did it and not my brother .. talk as much as you want .. she did it with her brother, with her father, find her and deal with her and you have no reason to to deal with us, we are putting everything in your hand to have everything ready .. do not underestimate things “, said Dorina.

Among other things, the media writes that investigators during a visit to an industrial center in Empoli, will be able to find facts about the material used to “pack” the Albanian couple in luggage, a fact that could further help close the investigation for this grave event.

Elona Kaleshi, 36, is the main suspect in the murder of the couple, the dismemberment and concealment of the bodies of the Albanian couple Shpëtim and Teuta Pasho, 54 and 52, will appear in court on January 8.

Meanwhile, at the end of December last year, the lawyers of the Albanian woman from Durrës appealed the decision of the court that charged her and left her in prison, requesting her release.

The bodies of the Pasho couple were found in 4 broken suitcases near Solliciano prison, missing since November 2, 2015.