Raport nga Shtabi i Emergjencës i Prefekturës

Në qarkun Elbasan kanë vazhduar reshjet e shiut me intensitet të ulët e mesatar.
Ka vazhduar rënia e gurëve dhe inerteve në aksin Gramsh-Moglicë të cilat janë eleminuar nga firma kontraktuese, dhe ka pasur rënie të vazhdueshme të dherave në Pishkash në aksin Elbasan-Qafëthanë dhe firma kontraktuese ka qenë prezent dhe ka punuar gjatë orëve të natës dhe është në gadishmëri aktualisht. Qarkullimi në 2 akset nuk është ndërprerë.

Furnizimi me energji elektrike nuk ka pasur ndërprerje. Niveli i lumenjve në Shkumbin e Devoll vazhdon të jetë i konsiderueshëm por larg pikës së rrezikut.

Niveli i përroit të Zaranikës në bashkinë Elbasan ka pësuar rënie. Edhe përrenjtë e tjerë dhe kanalet kulluese nuk paraqesin rrezik për përmbytje.

Strukturat e emergjencave civile në bashkitë e qarkut janë gadishmëri.

Report from the Emergency Headquarters of the Prefecture

In Elbasan region, low and medium intensity rainfall has continued.
The fall of stones and aggregates in the Gramsh-Moglica axis has continued, which have been eliminated by the contracting company, and there has been a continuous decrease of soil in Pishkash in the Elbasan-Qafëthanë axis and the contracting company has been present and worked during the night and is on standby currently. Circulation on the 2 axes is not interrupted.

There was no power outage. The level of rivers in Devoll Shkumbin continues to be considerable but far from the point of danger.

The level of the Zaranika brook in the municipality of Elbasan has decreased. Other streams and drainage channels also pose no risk of flooding.

Civil emergency structures in county municipalities are on standby.