Duke nisur nga Shtatori, deri në muajin dhjetor, sipas numrit dy të Partisë Socialiste, Taulant Ballës dio të ketë diskutime dhe konsultime brenda partisë ndërsa pjesë e tuyre do të jetë edhe programi politik për zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen në pranverën e vitit 2021.

“Në shtator, tetor, nëntor, dhjetor, ne kemi çështje të rëndësishme brenda strukturave konsultimi me anëtarësinë shtuar proces të çështjet e konsultimit programor në PS që do konsistojnë me fitoren e një mandati tjetër në praneverë me kryeministër Edi Ramën”, tha Balla.

Covid-19 e ka vështirësuar mbledhjen e Kongresit Kombëtar që do të zgjedhë kupolën e re drejtuese, Kryesia e re, Sekretarin e Përgjithshëm, sekretarin ekzekutiv etj. Kjo Asamble po punohet të zhvillohet në javët e parë shtatorit.

Në Elbasan do të nisë të martën një mbledhje pune e grupit parlamentar socialist, ndërsa numri 2 i PS-së, Taulant Balla është pyetur nga gazetarët sot për zërat se mund të ketë disa ndryshime në qeveri, përfshirë ministren e Arsimit Besa Shahinin, për të cilën ai tha: “Ky është një vlerësim që i takon kryeministrit i cili drejton qeverinë”.

Ndërkohë, në strukturat drejtuese të PS-së por edhe në përbërjen e Këshillit të Ministrave janë përmendur edhe emra të tjerë që mund të zëvendësohen brenda kësaj vjeshte, por pritet të shohim konkretisht çfarë do të prodhojë takimi i Elbasanit si dhe Asambleja.

 

Starting from September, until December, according to the number two of the Socialist Party, Taulant Ballës dio to have discussions and consultations within the party, while part of them will be the political program for the next elections to be held in the spring of 2021. .

“In September, October, November, December, we have important issues within the consultation structures with the membership added process of program consultation issues in the SP that will consist of winning another term in the spring with Prime Minister Edi Rama,” said Balla.

Covid-19 has made difficult the meeting of the National Congress that will elect the new governing dome, the new Presidency, the General Secretary, the executive secretary, etc. This Assembly is working to take place in the first weeks of September.

A working meeting of the socialist parliamentary group will start in Elbasan on Tuesday, while the number 2 of the Socialist Party, Taulant Balla, was asked by journalists today about the rumors that there may be some changes in the government, including the Minister of Education Besa Shahini, for which he said: “This is an assessment that belongs to the prime minister who leads the government.”

Meanwhile, in the leading structures of the SP but also in the composition of the Council of Ministers are mentioned other names that can be replaced within this fall, but we are expected to see concretely what will produce the meeting of Elbasan and the Assembly.