Nga gurët e çmuar të kurorës, tek pikturat e mjeshtërve të mëdhenj, vezët Faberge e madje edhe pulla të rralla, familja mbretërore britanike zotëron disa thesare vërtet të mëdha.

Duke nisur nga skeptri me kryq, padyshim një prej objekteve më me vlerë të koleksionit, i cili i paraqitet monarkëve gjatë kurorëzimit. Me peshë mbi 1 kg, ai ka qenë në përdorim që nga viti 1661 por u transformua në 1910 me shtimin e diamantit Cullinan I, diamanti më i madh me prerje të pastër në botë, që llogaritet në 530,2 karat dhe vlerësohet të ketë një vlerë prej $ 495 milionë.

Diamanti Cullinan, që ishte 3.106 karat në gjendjen e tij të papërpunuar, u zbulua në vitin 1905 në një minierë të Afrikës së Jugut dhe iu paraqit Mbretit Edward VII si një dhuratë. Ai u pre në nëntë diamante, më i madhi prej të cilëve ndodhet në Skeptrin me Kryq dhe në Kurorën e Shtetit Perandorak. Diamante III dhe IV, me përkatësisht 94,4 dhe 63,6 karat, u kthyen në një karficë zbukurimi, vlera e të cilës shkon në $ 96.5 milion (78 milion £). Në total, Jeëelet e Kurorës vlerësohet të jenë me vlerë rreth 6.19 miliardë dollarë (5 miliardë)

Kurora Shtetërore Perandorake e George I, e bërë në vitin 1714 zëvendësoi atë të Charles II. U përdorën disa prej xhevahireve të kurorës së vjetër, duke shtuar 265 perla të reja, 160 diamante, gjashtë smeraldë dhe dy safirë.

Vetëm kurora e mbretëreshës Elisabetë ka 2,800 diamante, përfshirë Koh-i-Noor me 105 karat dhe është kurora e vetme e Croën Jeëels që është bërë prej platini.

Koleksioni i kurorave më vetë është i madh, por ka edhe objekteve të tjera të çmuara që e bëjnë të jashtëzakoknshme pasurinë e mbretërve britanike. Janë legjendare 50 vezët e Pashkëve që argjendari Carl Fabergé krijoi për carin e fundit tus, Nicholas II, që t`ia dhuronte të shoqes. Tani tre prej tyre janë pjesë e koleksionit mbretëror britanik.

Njëra, e quajtur, veza Mozaiku, përbëhet nga diamante, rubinë, topaz, safirë, garneta, perla dhe smeraldë dhe përmban një medalion ‘surprizë’ brenda, me portretet e pesë fëmijëve të Nicholas dhe Alexandra. Një vezë e tillë Perandorake llogaritet të vlejë sot 25.7 milion dollarë (20 milion). Koleksioni përmban vec të tjerash edhe krijimeve të mjeshtrave më të mëdhenj të pikturë si Cimabue, Caravaggio, Bruegel e Rembrandt.

From crown jewels, to paintings by great masters, Faberge eggs and even rare stamps, the British royal family owns some really great treasures.

Starting with the cross scepter, it is undoubtedly one of the most valuable objects of the collection, which is presented to monarchs during the coronation. Weighing over 1 kg, it has been in use since 1661 but was transformed in 1910 with the addition of the Cullinan I diamond, the largest pure cut diamond in the world, estimated at 530.2 carats and estimated to have a worth $ 495 million.

The Cullinan diamond, which was 3,106 carats in its raw state, was discovered in 1905 in a South African mine and presented to King Edward VII as a gift. He was cut into nine diamonds, the largest of which is found in the Scepter with the Cross and the Crown of the Imperial State. Diamonds III and IV, at 94.4 and 63.6 carats respectively, were turned into a brooch, valued at $ 96.5 million (78 78 million). In total, Crown Jewels are estimated to be worth about $ 6.19 billion (5 billion)

The Imperial State Crown of George I, made in 1714 replaced that of Charles II. Some of the jewels of the old crown were used, adding 265 new pearls, 160 diamonds, six emeralds and two sapphires.

Queen Elizabeth’s crown alone has 2,800 diamonds, including the 105-carat Koh-i-Noor, and is the only Croën Yeëels crown made of platinum.

The collection of crowns itself is large, but there are also other precious objects that make the wealth of British kings extraordinary. The 50 Easter eggs that the jeweler Carl Fabergé created for his last tsar, Nicholas II, to give to his wife are legendary. Now three of them are part of the British royal collection.

One, called the Mosaic egg, consists of diamonds, rubies, topaz, sapphires, garnets, pearls and emeralds and features a ‘surprise’ medallion inside, with portraits of the five children of Nicholas and Alexandra. One such Imperial egg is estimated to be worth $ 25.7 million (20 million) today. The collection contains, among others, the creations of the greatest masters of painting such as Cimabue, Caravaggio, Bruegel and Rembrandt.