“Festim zemër, jam në shkollë. Më prit sa të mbaroj dhe të shkoj t’i marr e të ti sjell. Mos u mërzit’.
Ky mesazh që mund të lexohet si përkushtim dhe përkujdesje në një raport, mes një femre dhe personit të zemrës së saj, në fakt është një mesazh frike dhe nënshtrimi.

Pas këtij mesazhi fshihen dhjetra kërcënime dhe shantazhe për denigrim publik.

Festim O. është një 30 vjeçar I shpallur në kërkim nga policia për gjobëvënie dhe arratisje . I riu nga Librazhdi sipas policisë pasi e shfrytëzoi të dashurën e tij nga Tirana, kur e kuptoi se ajo ishte ‘e pasur” dhe mund të përvetësonte akoma më tepër para nga të ardhurat e prindërve, i rriti kërkesat dhe nisi të vendosë gjoba ndaj saj.

Sipas burimeve të gazetës Si e reja, studente dhe banuese në kryeqytet u njoh me Festim O. gjatë pushimeve verore dhe për një kohë të gjatë e ndihmoi duke I plotësuar kërkesat , pasi ai ankohej vazhdimisht për pamundësitë dhe vështirësitë e jetës.

“U takuam për herë të parë në Himarë dhe më pas lidhja jonë vijoi, isha e dashuruar pas tij” tregon e reja e cila për disa kohë është kërcënuar dhe shantazhuar nga 30 vjecari.

“Do publikoj fotot tona intime, do I shpërndaj ngado, do ua nis prindërve dhe të njohurve” I shkruan mes të tjerash i kërkuari , I bindur se sa herë që ai kërkonte para ajo do ja jepte në zarf madje do i lutej për takimin sa më shpejt dhe ku të dëshironte ai .

E reja tregon në polici: “ Nga fillimi I tetorit pas njohjes , I dhashë me dëshirën time dhurata të shumta. Meqënëse kishte nevojë nisa ti jap para, shuma të ndryshme. Njëherë I dhashë 8 mijë lekë, më pas 60 mijë lekë të reja, më pas 40 mijë lekë të reja , e kështu 20 mijë lekë të reja dhe sa të mundja” shpjegon vajza bujare që për çdo herë që e shikonte ngushtë të dashurin nga ana ekonomike nuk ka hezituar ta mbështesë.

“Këto shuma nuk ja dhashë nga kërcënimet dhe as kanosjet apo shantazhet, por ja dhashë me dëshirë, pasi herë pas here kishte probleme me punësimin”– thotë më tej studentja që citohet nga burime policore që trajtuan rastin dhe e bëjnë publik për gazetën Si.

Por ndërsa për një kohë të gjatë studentja ka paguar shpenzimet e të dashurit që pak nga pak , sic u kuptua më vonë nuk po gjente me justifikime për të kërkuar ndihmë dhe para. Ai kishte menduar që çastet intime t’i fotografonte për t’i shfytëzuar si një plan B.

“I dashuri më kërkoi një shumë prej 2 mijë euro. Më tha se do shkonte në Gjermani. Më vendosi afat. I tregova se nuk mundja ku t’i gjeja aq para sepse do më kuptonin prindërit dhe pastaj Festimi ma shtyu afatin, më urdhëroi se mund ta zbriste në 1200 euro” deklaron e reja

Mbas shumë ditësh, sipas hetimit, dhe komunikimit me telefon, vajza I shkruan

“Nuk munda t’i siguroj lekët”. Sipas policisë 30 vjeçari nga Librazhdi acarohet dhe I përgjigjet “ Nëse nuk I gjen paratë , do të publikoj fotot, do të nxjerr të zhveshur jashtë shtëpisë dhe nëse tregon do të vras”

E ndodhur para një fakti të tillë 22 vjeçarja njofton prindërit dhe kërkon prej tyre zgjidhje. Mbas dorëzimit të shumës së kërkuar, 30 vjeçari u arrestua pranë një lokali të njohur, por teksa gjykata e la nën arrest shtëpie, ai rezulton se është arratisur dhe për këtë shkak është shpallur në kërkim që prej dhjetorit 2019

Nga kqyrja e aparatit të telefonit të gjobëvënsit agjentët janë shtangur kur kanë zbuluar se në rubrikën e mesazheve janë gjetur fotografitë e vajzës së kërcënuar , emrin e të cilës 30 vjeçari e kishte shënuar shkurt “plehra” .

Në njërën nga bisedat studentja shkruan “Festim zemër, hajde merri se mos m’i gjejnë lekët të shtëpisë, dhe të lutem fshiji fotot e mia se do ti jap lekët që do”.

Në një bisedë tjetër e reja shkruan ”kur të vish në Tiranë më njofto, ku je se kam frikë mos e marrin vesh prindërit, më merr të lëmë orarin për lekët”

Komunikimi I fundit I studentes është “ porosinë ta kreva, dhe nesër ti do t’i fshish fotot sic më premtove”

I riu sipas agjentëve nuk është gjendur në banesë kur është tentuar t’i komunikohet akuza . “ Ai jeton në Librazhd dhe zbuluam që është arrarisur ndaj dhe është shpallur në kërkim dhe përveç shtrëngimit me anë të kanosjes për marrje pasurie do të hetohet edhe për largim nga vendi i të burgosurit” mbylli shpjegimin një burim policer I gazetës Si, sipas të cilit , të rinjtë duhet të bëjnë shumë kujdes me të dhënat personale dhe kujt ja besojnë privatësinë.

“Shumë partner dhe ish partnerë rezulton se gjatë pandemisë kanë gjobitur dhe përvetësuar shuma , duke përdorur fotografi dhe video intime të shkrepura gjatë lidhjes” theksoi zyrtari I njësisë C . , pranë policisë së shtetit.

“Distancimi social dhe kufizimet e lëvizjeve kanë sjellë një bum denoncimesh , për krimet që kryhen përmes rrjeteve sociale , ku përfshihen jo vetëm gjobëvëniet por edhe mashtrimet kompjuterike” mbyll rrëfimin e tij eksperti I policisë që shpesh gjatë këtyre muajve I kontaktar nga gazeta “Si” ju ka rënë këmbanave të alarmit

“Honey celebration, I’m at school. Wait for me to finish and go get them and bring them to you. Do not worry ‘.

This message that can be read as devotion and care in a relationship, between a woman and the person of her heart, is actually a message of fear and submission.

Behind this message are hidden dozens of threats and blackmails for public denigration.

Festim O. is a 30-year-old man declared wanted by police for fines and escape. The young man from Librazhd, according to the police, after using his girlfriend from Tirana, when he realized that she was’ rich ‘and could embezzle even more money from his parents’ income, increased the demands and started imposing fines on her. .

According to the sources of the newspaper As a young woman, student and resident in the capital, he met Festim O. during the summer holidays and for a long time helped him by fulfilling the requirements, as he constantly complained about the impossibilities and difficulties of life.

“We met for the first time in Himara and then our relationship continued, I was in love with him” says the young woman who for some time has been threatened and blackmailed by the 30-year-old.

“I will publish our intimate photos, I will distribute them everywhere, I will send them to parents and acquaintances” writes the wanted man, convinced that every time he asked for money she would give it to him in an envelope and even beg him for the meeting. faster and wherever he wanted.

The young woman tells the police: “From the beginning of October after the acquaintance, I voluntarily gave her many gifts. Since he needed to start giving me money, different amounts. Once I gave him 8 thousand lekë, then 60 thousand new lekë, then 40 thousand new lekë, and so 20 thousand new lekë and as much as I could ”explains the generous girl who every time she looked closely at her boyfriend from the side economic has not hesitated to support it.

“I did not give these sums because of threats or threats or blackmail, but I gave it willingly, because from time to time he had problems with employment” – says the student who is quoted by police sources who treated the case and made it public for the newspaper Si.

But while for a long time the student has paid the expenses of her boyfriend little by little, as it was later realized she was not finding excuses to ask for help and money. He had thought of photographing intimate moments to use as a B plan.

“My boyfriend asked me for a sum of 2 thousand euros. He told me he was going to Germany. He set me a deadline. I told him that I could not find that much money because my parents would understand me and then Festimi postponed my deadline, he ordered me to reduce it to 1200 euros “, the young woman declares

After many days, according to the investigation, and communication by phone, the girl writes

“I could not secure the money.” According to the police, the 30-year-old from Librazhd gets angry and answers “If he does not find the money, I will publish the photos, take him out of the house naked and if he tells me I will kill him”

Faced with such a fact, the 22-year-old notifies her parents and asks them for a solution. After handing over the requested amount, the 30-year-old was arrested near a well-known bar, but as the court left him under house arrest, he turns out to have escaped and for this reason has been declared wanted since December 2019.

The agents were surprised to find out that the photos of the threatened girl, whose name the 30-year-old had abbreviated as “trash”, were found in the messenger’s phone.

In one of the conversations, the student writes “Celebration, honey, come on, let them not find my house money, and please delete my photos because I will give the money I want”.

In another new conversation he writes “when you come to Tirana let me know, where are you that I am afraid my parents will not find out, take me to leave the schedule for the money”

The student’s last communication is “I fulfilled the order, and tomorrow you will delete the photos as you promised me”

According to the agents, the young man was not in the apartment when an attempt was made to communicate the accusation to him. “He lives in Librazhd and we found out that he was arrested and declared wanted and in addition to coercion by threatening to take property, he will also be investigated for leaving the prisoner’s place,” concluded a police source of the newspaper Si, according to whom , young people should be very careful with personal data and who they trust privacy.

“Many partners and former partners turn out to have fined and misappropriated amounts during the pandemic, using intimate photos and videos shot during the connection,” said unit C official. , near the state police.

“Social distancing and restrictions on movement have brought a boom of denunciations for crimes committed through social networks, which include not only fines but also computer fraud.

“Many partners and former partners turn out to have fined and misappropriated amounts during the pandemic, using intimate photos and videos shot during the connection,” said unit C official. , near the state police.

“Social distancing and restrictions on movement have brought a boom of denunciations for crimes committed through social networks, which include not only fines but also computer fraud,” concludes his story, a police expert who is often contacted by the newspaper “Si” during these months. you have sounded the alarm bells