Agresioni serb ndër të parët në cak ka pasur shqiptarët në Bonsjën lindore. Zakonisht, njerëz punëtorë që kishin biznese, si furra buke, dyqane e lokale të vogla akulloresh. Paramilitarët e Artkanit vranë shumë shqiptarë në pranverën e vitit 1992, ndër ta Hajrush Ziberin nga rrethina e Shkupit. Fotografi Ron Haviv ka rritur ta fotografojë Ziberin, pak kohë para se ta vritnin. Në fotografi shihet si paramilitarët serb e kapin Ziberin. Në një fotografi tjetër dy paramilitarët serb i hedhin benzinë Hajrush Ziberit mbi kokë. Ai ishte vetëm 24 vjeçar kur e vranë.

Institucionet shqiptare ende nuk kanë bërë asgjë për të dokumentuar këto krime. Kemi institute të historisë në Prishtinë e Tiranë, Akademi Shkencash në Tiranë e Prishtinë, në Maqedoni shqiptarët kanë ndikim në jo pak institucione, kemi ministri kulture në tri shtete që mund të bëjnë diçka, kemi ministri të jashtme, kemi edhe institucione arsimore – askush, askush, askush nuk ka bërë gjë për këta njerëz, as shumica e mediave që kryesisht “investojnë” në ndotjen e ambientit publik për interesat e tyre kriminale. Sot shumë pak dimë për shqiptarë tjerë në Bosnjë që thika e kriminelëve serbë ua mori jetën.

Serbian aggression was among the first to target Albanians in eastern Bonsja. Usually, working people who had businesses, such as bakeries, shops, and small ice cream parlors. Artkan’s paramilitaries killed many Albanians in the spring of 1992, including Hajrush Ziberi from the outskirts of Skopje. Photographer Ron Haviv grew up photographing Ziber, shortly before he was killed. The photo shows Serbian paramilitaries capturing Ziber. In another photo, two Serbian paramilitaries pour gasoline on Hajrush Ziber’s head. He was only 24 years old when he was killed.

Albanian institutions have not yet done anything to document these crimes. We have history institutes in Prishtina and Tirana, Academy of Sciences in Tirana and Prishtina, in Macedonia Albanians have influence in many institutions, we have ministries of culture in three countries that can do something, we have foreign ministries, we also have educational institutions – no one, no one, no one has done anything for these people, not even most of the media that mainly “invest” in polluting the public environment for their criminal interests. Today we know very little about other Albanians in Bosnia whose lives were stabbed by Serb criminals.