Në një moshë jo fare të re, opinionisti Arjan Konomi, duket se është ende beqar. Duke qenë personazh publik, të gjithë kanë interes të mësojnë më shumë mbi jetën personale të optimistit të njohur dhe autorit të disa librave. Ai ka thënë publikisht se nuk është i martuar, për të gjithë kuriozët që duan të mësojnë më shumë mbi të.

Pak kohë më parë ai dha një deklaratë kontroverse mbi martesën. I pyetur në një nga televizionet tona se pse nuk ishte martuar asnjëherë, Arjani tha: Sepse nuk dua të fus në shtëpi një të panjohur që të më marrë pasurinë. Mesa duket opinionisti ende nuk ka ndryshuar mendim.

At a very young age, opinionist Arjan Konomi seems to be still single. Being a public figure, everyone is interested in learning more about the personal life of the well-known optimist and author of several books. He has said publicly that he is not married, to all the curious who want to learn more about him.

Not long ago he made a controversial statement on marriage. Asked on one of our televisions why he had never been married, Arjani said: Because I do not want to bring a stranger into the house to take my property. Apparently the oppositionist has not yet changed his mind.