Është ndarë nga jeta në moshën 79-vjeçare, sulltani i Omanit, Qaboos bin Said Al Said.
Lajmi u bë i ditur përmes një deklarate nga Gjykata e Sulltanatit në Oman, e cila njoftoi vdekjen e sundimtarit me kohëzgjatjen më të madhe në botën arabe.

Në njoftim thuhej:

Me trishtim të thellë… gjykata e Sulltanatit vajton Sulltan Qaboos bin Said, të cilin Zoti zgjodhi ta merrte në krahët e Tij të premten.”
Sulltani u kthye nga Belgjika muajin e kaluar, ku i ishte nënshtruar kontrolleve mjekësore, ndërsa mediat e huaja raportojnë se ai vuante prej vitesh nga kanceri i zorrës së trashë.

Pas vdekjes së tij, Omani ka shpallur tre ditë zie kombëtare.

Por kush ishte Qaboos bin Said?

Sulltan Qaboos ishte i pamartuar dhe nuk kishte trashëgimtar dhe pasardhës të caktuar. Pasardhës i sulltan Qaboos është zgjedhur kushëriri i tij, Haitham bin Tariq Al Said, i cili më parë mbante postin e ministrit të Kulturës.

I mbështetur nga Britania e Madhe, në vitin 1970 ai rrëzoi nga pushteti babain e tij në një grusht të rrallë shteti, ku nuk u derdh gjak.

Që nga marrja e pushtetit, Qaboos e shndërroi Omanin nga një vend të varfër, me pak ose aspak infrastrukturë, në një shtet modern.

Politika e ekuilibruar e ndjekur prej tij, bëri që Qaboos të respektohej dhe admirohej jo vetëm nga të gjithë vendet myslimane, por edhe në mbarë botën.

Ai është cilësuar si lideri më i mirë që shteti i Omanit ka patur në gjithë historinë e tij.

Vlen të theksohet se sulltan Qaboos ishte tepër i aftë edhe në politikën e jashtme, duke e shndërruar Omanin në një ndërmjetës të rëndësishëm për paqen dhe sigurinë në rajon.

Qaboos sundoi Omanin për gati 50 vjet, dhe e transfermoi vendin nga një shtet të varfër, në një shtet të zhvilluar, duke përdorur burimet e naftës.

Ndarja nga jeta e sulltanit të Omanit do të krijojë një boshllëk të madh jo vetëm në vendin e tij, por edhe në rajonin e Lindjes së Mesme.

Qaboos luajti një rol vendimtar në negociatat sekrete që e çuan Iranin në pranimin e marrëveshjes bërthamore.

Ai përmirësoi marrëdhëniet e tensionuara me shtetet fqinjë që kishte lënë pas babai tij dhe krijoi bashkëpunime të rëndësishme ekonomike, sociale dhe industriale me vendet e rajonit dhe më gjerë.

Babai i Qaboos sundoi vendin si një “plantacion personal”, madje duke e mbajtur thesarin në një kuti në pallatin e tij.

Në atë kohë, në Oman kishte vetëm tre shkolla, 19 spitale dhe 10 kilometra rrugë të asfaltuara.

Në vitin 1970, me ndihmën e britanikëve, Qabos rrëzoi nga pushteti babain e tij, i cili u internua.

Qaboos investoi me mençuri në insfrastrukturë dhe zhvillim. Ai ndërtoi shumë shkolla, spitale dhe objekte moderne, duke e transformuar terësisht Omanin.

Deri në vitin 1985, Qaboos kishte ndërtuar 500 shkolla, 100 objekte mjekësore dhe kishte shtruar me asfalt mbi 3200 kilometra.

Separated from life at the age of 79, the Sultan of Oman, Qaboos bin Said Al Said.
The news was made public by a statement from the Sultanate Court in Oman, which announced the death of the ruler of the longest duration in the Arab world.

The notice stated:

With deep sadness … the court of the Sultanate mourns Sultan Qaboos bin Said, whom the Lord chose to take in His arms on Friday. ”
The sultan returned from Belgium last month, undergoing medical check-ups, while foreign media reports report he had been suffering from colon cancer for years.

After his death, Oman has declared three days of national mourning.

But who was Qaboos bin Said?

Sultan Qaboos was unmarried and had no heir or descendants. Successor to Sultan Qaboos is his cousin, Haitham bin Tariq Al Said, who previously held the post of Minister of Culture.

Supported by the United Kingdom, in 1970 he ousted his father in a rare coup, where no blood was shed.

Since taking power, the Qaboos have transformed Oman from a poor country, with little or no infrastructure, to a modern state.

The balanced policy pursued by him made the Qaboos respected and admired not only by all Muslim countries, but also worldwide.

He has been described as the best leader Oman has ever had in its history.

It is noteworthy that Sultan Qaboos was also highly skilled in foreign policy, making Oman an important mediator for peace and security in the region.

Qaboos ruled Oman for nearly 50 years, and transferred the country from a poor state to a developed one, using oil resources.

Separation from the sultanate of Oman will create a huge gap not only in his country but also in the Middle East region.

Qaboos played a crucial role in the secret negotiations that led Iran to accept the nuclear deal.

He improved the strained relations with neighboring states left behind by his father and established important economic, social and industrial collaborations with countries in the region and beyond.

Qaboos’s father ruled the country as a “personal plantation,” even holding the treasure in a box in his palace.

At that time, there were only three schools, 19 hospitals and 10 kilometers of asphalted roads in Oman.

In 1970, with the help of the British, Cabos ousted his father, who was exiled.

Qaboos wisely invested in infrastructure and development. He built many schools, hospitals and modern facilities, completely transforming Oman.

By 1985, Qaboos had built 500 schools, 100 medical facilities, and paved over 3200 kilometers.