Aty thuhet se perënditë janë mbledhur dhe kanë bërë gosti, apo se ai është vendi ku ato vijnë e pushojnë, duke e quajtur me emra popullor si “foleja” apo “vakëfi” (vend i mirë). Njërëz më të shkolluar dhe studiues i kanë vënë edhe emrin e tempullit të “Dodonës Pellazgjike”, ose vendi ku e ka zanafillën emri i popullsisë më të hershme shqiptare, pellazgëve.

Fjalë është për malin e Tomorit, i cili është një masiv malor sa i bukur aq edhe i rallë, me majat e Dodonës Pellazgjike 2416 m, apo çukën e Baba Tomorrit.

Aktualisht, jo vetëm nga pelegrinë bektashi që e kanë si vendin më të shenjtë ku mblidhen çdo vit në muajin gusht, por edhe turistë, studiues, historianë dhe aventurierë, kanë nisur ta eksplorojnë gjithmonë e më shumë këtë mal të rrallë dhe të veshur me shumë mistere.

Ky aktivitet është i përshtatshëm për personat me fizik të mirë dhe eksperience në ngjitje malore, por aty vijnë nga të gjithë llojet, madje edhe fëmijë, pasi mali i Tomorit thuhet se i mbush njerëzit me energji pozitive.

Mali Tomor ngrihet i vetmuar në pjesën jugore të Shqipërisë, me lartësi 2416m në majën e tempullit “Dodona Pellazgjike” ose i emërtuar nga regjimi komunist si “Çuka Partizane”.

Nga burimet e shkrimtarëve e filozofëve të lashtë, në majën e Tomorit ndodhej tempulli pagan i paraardhsve tanë, por aty bukuritë natyrore janë të pa fundme. Mali ka akullnaja të përjetshme që njihen nga ekspertët si cirqe glaciale, pyje bredhi, ahu, pishe, lisi, shkoze, livadhe, lugina, shpate e humnera të thepisura, kreshta, shpella, ujëvara, si dhe disa burime me ujë të ftohtë.

Mali i Tomorit veç kësaj, ofron pamje magjepsëse në një pjesë të madhe të Shqipërisë dhe është një destinacion që nuk duhet humbur.

Për vizitorët nga guidat eksperte rekomandohen të kenë me vete veshje sportive por dhe veshje rezervë, për stinë të ngrohtë dhe të ftohtë. Këpucë ose atlete “hiking” të përshtatshme për ecje malore. Shkopinj për “hiking” (ecje malore), xhup të hollë kundër erës, atlete dhe çorape rezervë.

Po ashtu me vete udhëtarët duhet të kenë ushqime kalorike si çokollata e fruta të thata, ujë të pijshëm dhe lëngje sipas dëshirës, si dhe pajime kampingi si kapele, krem dielli, syze dielli, dritë koke ose dore, etj./Përgatiti: B.Fevziu/Gazetaatdheu.com/

It says that the gods gathered and feasted, or that it was the place where they came and rested, calling it by popular names such as “nest” or “waqf” (good place). More educated people and researchers have also named the temple “Dodona Pelasgian”, or the place where the name of the earliest Albanian population, the Pelasgians, originated.

It is about Mount Tomor, which is a mountain massif as beautiful as it is rare, with the peaks of the Pelasgian Dodona 2416 m, or Baba Tomorri’s çuka.

Currently, not only the Bektashi pilgrims who have it as the holiest place where they gather every year in August, but also tourists, researchers, historians and adventurers, have begun to explore more and more this rare and highly worn mountain. mysteries.

This activity is suitable for people with good physical condition and experience in mountain climbing, but there come from all kinds, even children, as Mount Tomori is said to fill people with positive energy.

Tomor Mountain rises alone in the southern part of Albania, with a height of 2416m at the top of the temple “Dodona Pelasgian” or named by the communist regime as “Çuka Partizane”.

From the sources of ancient writers and philosophers, at the top of Tomor was the pagan temple of our ancestors, but there the natural beauties are endless. The mountain has lifelong glaciers known by experts as glacial cirques, fir forests, beech, pine, oak, spruce, meadow, meadow, valleys, steep slopes and abysses, ridges, caves, waterfalls, and some cold water springs.

Mount Tomor, in addition, offers a fascinating view of much of Albania and is a destination not to be missed.

For visitors from expert guides, it is recommended to bring sports clothes and spare clothes, for the warm and cold season. “Hiking” shoes or sneakers suitable for mountain walking. Sticks for hiking (mountain hiking), thin windbreaker, sneakers and spare socks.

Also, travelers should have caloric foods such as chocolate and dried fruit, drinking water and juices as desired, as well as camping gear such as hats, sunscreen, sunglasses, head or hand light, etc