Në një deklaratë për mediat, Celibashi shpjegoi trë mënyrat e votimit.

“Në cdo qendër votimit do të votohet vetëm me një fletë votimi, ku do jenë emrat e partive dhe koalicioneve si dhe numrat që i korrespondojnë kandidatëve. Në disa qarqe kandidojnë edhe kandidatë të pavarur me qëllim që vota të jetë e vlefshme duhet të votojë në një nga tre mënyrat.

E para, një votues mund të zgjedhë vetëm partinë dhe koalicionin, duke vendosur X ose +.

E dyta është ajo që ka të bëjë me votimin edhe për partinë edhe për koalicionin, duke vendosur X ose + përbri logos së partisë, ndërkohë mund të zgjedhë edhe një nga kandidatët e asaj partie ose koalicioni.

Mënyra e tretë, votuesi mund të votojë edhe vetëm për një kandidat duke vendosur shenjën X ose +.”, tha Celibashi.

Po ashtu Celibashi bëri të ditur se janë shpërndarë të gjitha materialet zgjedhore dhe nuk ka pasur asnjë problematikë.

“Ka përfunduar shpërndarja e bazës material zgjedhore në të gjitha KZAZ dhe sot ka filluar shpërndarja për çdo qendër votimi. Nga raportimet e KZAZ deri tani procesi ka shkuar mirë, nuk ka parregullsi për shpërndarjen e bazës zgjedhore, përfshi këtu edhe shpërndarjen e 5199 pajisjeve të identifikimit elektronik.

5199 pajisje të identifikimit elektronik, kjo pajisje bashkë me pjesën tjetër të materialeve do ti dorëzohet sot qendrave të votimit.”

 

In a statement to the media, Celibashi explained all three ways of voting.

“In each polling station, voting will be done with only one ballot paper, where the names of the parties and coalitions will be, as well as the numbers that correspond to the candidates. In some constituencies, independent candidates also run in order for the vote to be valid in one of three ways.

First, a voter can only choose the party and coalition by setting X or +.

The second is about voting for both the party and the coalition, by placing an X or + next to the party logo, while one can also choose one of the candidates of that party or coalition.

The third way, the voter can vote only for one candidate by placing the sign X or + “, said Celibashi.

Celibashi also announced that all election materials have been distributed and there have been no problems.

“The distribution of the election material base in all CEAZs has been completed and today the distribution for each polling station has started. From the CEAZ reports so far the process has gone well, there are no irregularities in the distribution of the election base, including the distribution of 5199 electronic identification devices.

5199 electronic identification devices, this device together with the rest of the materials will be delivered to the polling stations today. ”