Në gjyqin që vazhdon prej shtatorit 2018 në Gjykatën e Elbasanit ndaj dy ish-drejtuesve të Autoritetit Rrugor Shqiptar, mbrojtja kërkoi pavlefshmëri të ekspertizës, por gjykata e rrëzoi këtë kërkesë, ndërsa pranoi një rieskpertim.

Seancat e fundit para ndalimit të proceseve gjyqësore për shkak të epidemisë në çështjen kundër dy ish-drejtuesve të Autoritetit Rrugor Shqiptar për dosjen e rrugës së Gjinarit janë përqendruar tek raporti i ekspertimit, mbi të cilin prokuroria Elbasan ngriti akuzat për abuzime ndaj tyre dhe firmave zbatuese.

Në tri seancat e fundit janë thirrur ekspertët që realizuan aktekspertimin në vitin 2016 për tu përgjigjur mbi gjetjet në këtë aktekspertimi të prokurorisë. Avokatët mbrojtës kanë kërkuar rrëzimin e aktekspertimit duke pretenduar shkelje në anën proceduriale dhe venë në dyshim licensat dhe profesionalizmin e ekspertëve.

Gjyqi ndaj dy ish-drejtorëve të ARRSH-së Andi Toma dhe Dashamir Xhika dhe 5 kolauduesve, Lek Tusha, Astrit Qafa, Malvina Kallabaku, Afërdita Basha dhe Kastriot Braha, vijon prej shtatorit 2018 në Gjykatën e Elbasanit. Ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe se kanë lejuar abuzimet në rrugën Elbasan-Gjinar, një projekt me vlerë 500 milion lekë, i cili nuk ka përfunduar edhe pas më shumë se 10 vite punimesh.

Në dëgjim të pretendimeve të palëve, gjyqtari Tomorr Kullolli vendosi të hedhë poshtë pretendimet për pavlefshmëri absolute të aktit të ekspertimit. Por në përgjigje të kërkesës së palës mbrojtëse trupa gjykuese vendosi të marrë në konsideratë pretendimet e mbrojtjes së të pandehurit Andi Toma për një akt ekspertimi të ri në lidhje me rrugën Elbasan-Gjinar.

Gjykata i është drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për caktimin e tri ekspertëve. Prokurorja Armanda Xhaferri ka pretenduar që ekspertët të jenë jo vetëm në fushën e ndërtimit por edhe të gjeologjisë.

Dy drejtuesit e ARRSH akuzohen për shpërdorim detyre, pasi miratuan ndryshime të projektit të rrugës së Gjinarit dhe nuk kontrolluan shkeljet dhe zbatimin e punimeve. Prokuroria pretendon se nga ekspertiza e kryer prej saj rezultoi se rrugës i mungonin 7.2 milionë lekë volume pune të paguara nga buxheti i shtetit. Ata i kanë mohuar akuzat ndërsa gjatë gjykimit kanë vënë në dyshim ekspertizën mbi të cilën ato u bazuan.

Prokuroria nisi të hetonte për abuzimet në rrugë për shkak se 10 vjet pas nisjes së punimeve për 23 kilometra rrugë mes Elbasanit dhe Gjinarit, ajo nuk përfundoi asnjëherë dhe pjesë të ndryshme të rrugës janë dëmtuar nga rrëshqitja pas punimeve të kryera në të.

Prej shtatorit 2018, Gjykata e Elbasanit ka zhvilluar një seri me seanca gjyqësore ndaj të akuzuarve. Gjatë procesit janë thirrur dëshmitarë të akuzës, ekspertë që kanë firmosur aktekspertimin si dhe vetë të akuzuarit që kanë ngritur pretendimet e tyre duke sulmuar dokumentin bazë, me të cilin janë ngritur akuzat ndaj tyre, një aktekspertimi të porositur nga prokuroria Elbasan.

Nën akuzë ishin edhe tre administratorët e kompanive “Arifaj shpk” dhe “Vëllezërit Hysa Shpk”, Rezarta Bokçiu, Agron Hysa dhe Kujtim Hysa si dhe kompanitë e përfaqësuara prej tyre, por çështja ndaj tyre u pushua në një proces paralel. Administratorët akuzoheshin për “vjedhje duke shpërdoruar detyrën në bashkëpunim”.

BIRN

In the trial that has been going on since September 2018 in the Court of Elbasan against two former leaders of the Albanian Road Authority, the defense requested the invalidity of the expertise, but the court rejected this request, while accepting a review.

Recent hearings before the trial over the epidemic of the case against two former leaders of the Albanian Road Authority for the Gjinari road file have focused on the expert report, on which the Elbasan prosecutor’s office filed charges of abuse against them and the implementing firms. .

In the last three sessions, the experts who conducted the expertise in 2016 were called to answer the findings in this expertise of the prosecution. Defense attorneys have demanded the dismissal of the expertise, claiming violations on the procedural side and questioning the licenses and professionalism of the experts.

The trial of the two former directors of ARA Andi Toma and Dashamir Xhika and 5 testers, Lek Tusha, Astrit Qafa, Malvina Kallabaku, Aferdita Basha and Kastriot Braha, continues from September 2018 in the Court of Elbasan. They are accused of abuse of office and that they have allowed abuses on the Elbasan-Gjinar road, a project worth 500 million ALL, which has not been completed even after more than 10 years of work.

Upon hearing the allegations of the parties, Judge Tomorr Kullolli decided to dismiss the allegations of absolute invalidity of the expertise act. But in response to the request of the defense, the trial panel decided to consider the claims of the defense of the defendant Andi Toma for a new expert act regarding the Elbasan-Gjinar road.

The court appealed to the Ministry of Justice to appoint three experts. Prosecutor Armanda Xhaferri has claimed that the experts are not only in the field of construction but also in geology.

The two leaders of ARA are accused of abuse of office, after approving changes to the Gjinari road project and not controlling violations and implementation of works. The Prosecution alleges that the expertise carried out by it showed that the road lacked 7.2 million ALL of work volumes paid from the state budget. They denied the allegations and questioned the expertise on which they were based.

The prosecution started investigating the road abuses because 10 years after the start of the works for 23 kilometers of roads between Elbasan and Gjinari, it never ended and various parts of the road were damaged by the slide after the works carried out on it.

Since September 2018, the Court of Elbasan has conducted a series of court hearings against the accused. During the trial, witnesses were called, experts who signed the expertise and the defendants themselves who raised their claims by attacking the basic document, which raised the charges against them, an expertise commissioned by the Elbasan prosecutor’s office.

The three administrators of the companies “Arifaj shpk” and “Vëllezërit Hysa Shpk”, Rezarta Bokçiu, Agron Hysa and Kujtim Hysa, as well as the companies represented by them, were also charged, but the case against them was dismissed in a parallel process. Administrators were accused of “theft by abusing duty in cooperation.”