Midis Floridës, Porto Rikos dhe Bermudës ndodhet një copë deti që i ka shqetësuar shkencëtarët për shekuj. Duke përfshirë afërsisht 710,000 kilometra det, kjo pjesë e madhe e oqeanit, e njohur si Trekëndëshi i Bermudës, është famëkeqe për zhdukjet që kanë ndodhur. Mesatarisht, katër aeroplanë dhe 20 anije humbasin në zonë çdo vit, por mbetjet nuk gjenden kurrë.

Raporti i parë i ndodhive të çuditshme në Trekëndëshin e Bermudës vjen nga Kristofor Kolombi, i cili, më 8 tetor 1492, shkroi në ditarë se busullat e tij ndaluan së punuari kur ndodhej në zonë. Ai gjithashtu shkroi se kishte parë një zjarr të madh në qiell.

Zhdukja më e famshme në Trekëndëshin e Bermudës ndodhi në vitin 1945. Pesë aeroplanë të njohur si ‘Fluturimi 19’ u humbën në këtë zonë, ashtu si dhe avioni i kërkimit i dërguar për të shpëtuar ekuipazhin e avionëve të parë. Në total, gjashtë aeroplanë dhe 27 burra humbën.

Vetëm tani enigma e Trekëndëshit të Bermudës duket se po shuhet. Shumë prej sqarimeve kanë pretenduar përfshirjen e alienëve dhe të UFO-ve, megjithëse hidratet e metanit aktualisht janë shpjegimi më i mundshëm. Gabimi njerëzor është një tjetër shkak i mundshëm, pasi Trekëndëshi i Bermudës është një nga vetëm dy vendet në botë, ku busullat tregojnë më shumë veriun e vërtetë se sa veriun magnetik. / bota.al

Between Florida, Puerto Rico and Bermuda is a piece of sea that has worried scientists for centuries. Including approximately 710,000 miles [710,000 km] of sea, this large part of the ocean, known as the Bermuda Triangle, is notorious for its extinction. On average, four planes and 20 ships get lost in the area each year, but the remains are never found.

The first report of strange events in the Bermuda Triangle comes from Christopher Columbus, who, on October 8, 1492, wrote in diaries that his compasses stopped working when he was in the area. He also wrote that he had seen a great fire in the sky.

The most famous disappearance in the Bermuda Triangle occurred in 1945. Five planes known as ‘Flight 19’ were lost in the area, as was the search plane sent to rescue the crew of the first planes. In all, six planes and 27 men were lost.

Only now does the enigma of the Bermuda Triangle seem to be fading. Many of the clarifications have claimed the involvement of aliens and UFOs, although methane hydrates are currently the most likely explanation. Human error is another possible cause, as the Bermuda Triangle is one of only two countries in the world where compasses show more true north than magnetic north.