Një histori e pazakontë është rrëfyer nga një 42-vjeçar nga Tirana në emisionin “Jeta pa filtër” në News24. Përballë psikologes Ervisa Lula, e cila është njëkohësisht dhe autore e programit babai i 2 fëmijëve tregon si e zbuloi të vërtetën se e shoqja kishte një tjetër lidhje: “Vija re që telefonin e mbante pas vetes, nuk ja jepte më djalit, filloi ta mbante me dridhje, në periudhën e pandemisë ra shumë në sy, më çoi drejt bindjes se ishte dikush tjetër midis nesh.”

I përlotur ai përshkruan dhe momentin më të vështirë atë të përballjes me të vërtetën në derën e një apartamenti me qira, aty zbuloi edhe se bashkëshortja e tradhtonte me një person të cilin e njihte: “Ngriva për momentin, më nxorën shumë shpejt që andej, gjithçka në krevat ishte filmuar, më nxorën shumë shpejt që të shmangnin konfliktin”.

Fajin thotë se e ka vetë pasi punonte shumë dhe nuk arrinte dot t’i qëndronte afër asaj. Tani jetojnë sërish bashkë, e fali dhe arsyeja janë fëmijët. 42-vjeçari pohon gjithashtu se pa fëmijët s’mund të jetonte kurrë dhe nëse do të divorcohej atëherë gjykata do ia jepte kujdestarinë nënës. Psikologia Arjana Muçaj në një intervistë për “Jeta pa filtër” ka bërë një analizë lidhur me këtë fenomen.

Ajo shprehet se: “Në ditët që po jetojmë tradhtia po kthehet në normale, duke dashur të prekin modernen çiftet e reja harrojnë se nëse ndodh një tradhti kjo tregon se do të humbasë besimi dhe humbja e besimit ndaj partnerit do të thotë se herë pas here ti të jesh në dyshim në lidhje me marrëdhënien që ke me të.”

Ndërsa avokati Jordan Daci sjellë në vemendje raste kur prindërit për shkak të egoizmit të tyre kanë shkuar deri atje sa kanë bërë fëmijët dëshmitarë okularë të raporteve intime të prindit tradhtar duke shkaktuar kështu një traumë shumë të rëndë.

Ai thotë se: “Çështja e tradhtisë mund të ndërlikohet vetëm kur përfshin fëmijët. nëse fëmijët përdoren nga një prind kundrejt prindit tjetër duke i bërë dëshmitarë, ky është një krim që bëhet ndaj fëmijëve. Për mua ai prind që e përdor fëmijën dhe e vendos në rrethana tejet të rënda emocionale, ai nuk mund ta ushtrojë kujdestarinë në të tilla raste”.

Sipas tij tradhtia bashkëshortore nuk ka asnjë ndryshim nga arsyet e tjera për sa i përket divorcit. Ajo nuk ndryshon asgjë as në ndarjen e pasurisë.

An unusual story was told by a 42-year-old man from Tirana in the show “Life without a filter” on News24. In front of the psychologist Ervisa Lula, who is also the author of the program, the father of 2 children tells how he discovered the truth that his wife had another connection: “The cloud line that kept the phone behind it, did not give it to the boy, started with trembling, in the period of the pandemic he was very noticeable, he led me to the conviction that there was someone else among us. ”

Tearfully, he describes the most difficult moment, that of facing the truth at the door of a rented apartment, where he also revealed that his wife was cheating on him with a person he knew: “I woke up for the moment, they took me out of there very quickly, “Everything in bed was filmed, I was taken out very quickly to avoid conflict.”

He says that he is to blame because he worked hard and could not stay close to her. Now they live together again, forgive him and the reason is the children. The 42-year-old also claims that he could never live without the children and if he divorced then the court would give custody to the mother. Psychologist Arjana Muçaj in an interview for “Life without a filter” has made an analysis regarding this phenomenon.

She says: “In the days we are living in, infidelity is returning to normal, wanting to touch the modern. Young couples forget that if a betrayal occurs, it shows that they will lose trust and the loss of trust in the partner means that from time to time you to be in doubt about your relationship with him. ”

While the lawyer Jordan Daci brings to attention cases when the parents due to their selfishness have gone so far as to make the children eyewitnesses of the intimate relations of the traitorous parent thus causing a very serious trauma.

He says: “The issue of betrayal can only be complicated when it involves children. if children are used by one parent against the other by making them witnesses, this is a crime committed against children. “For me, the parent who uses the child and puts him in extremely serious emotional circumstances, he can not exercise custody in such cases.”

According to him, adultery is no different from other reasons regarding divorce. It does not change anything even in the division of property.