Personave të përfshirë në afera korruptive madhore në vendet e Ballkanit Perëndimor do t’u sekuestrohen pasuritë që kanë, ose mund të vënë në të ardhmen në SHBA, apo institucione amerikane jashtë territorit të SHBA.

Ky është urdhri i fundit i nxjerrë nga Presidenti Joe Biden.

“Të gjitha pronat dhe interesat që janë në SHBA, që hyjnë në të ardhmen në SHBA, apo që janë ose mund të bien në zotërimin, apo kontrollin e një shtetasi amerikan bllokohen menjëherë dhe nuk mund të transferohen, paguhen, eksportohen, tërhiqen, apo çdo formë tjetër marrëveshje për të gjithë personat e përcaktuar nga Sekretari i Thesarit në konsultim me Sekretarin e Shtetit”, thuhet në urdhrin e Presidentit Biden.

Presidenti amerikan ka amenduar një vendim të 2001, që deri më tani përfshinte vetëm personat e akuzuar për krime lufte, ose që SHBA kishte vlerësuar si kërcënim për sigurinë dhe interesat e saj. Me ndryshimet e reja përfshihen edhe personat e shpallur non grata në SHBA me akuzat që lidhen me korrupsionin.

“…që janë përgjegjës, apo bashkëpunëtorë, që janë angazhuar direkt, apo indirekt në afera korruptive në Ballkanin Perëndimor, përfshirë korrupsionin nga, ose të lidhur me qeverisjen në Ballkanin Perëndimor, si keqpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për fitime personale, apo qëllime politike, apo për rryshfet”, thuhet në përcaktimin e ri.

Subjekte të këtij vendimi janë edhe personat që mund të vlerësohen si përgjegjës, ose bashkëpunëtorë direkt, apo indirekt në veprime e vendime që kërcënojnë paqen, sigurinë, stabilitetin dhe integritetin territorial të cdo zone, apo shteti në Ballkanin Perëndimor.

Sipas urdhrit, Sekretari i Thesarit në konsultim me Sekretarin e Shtetit autorizohet për të ndërmarrë veprime të tilla, duke përfshirë shpalljen e rregullave dhe rregulloreve. Të gjithë departamentet ekzekutive dhe agjencitë e Shteteve të Bashkuara do të marrin të gjitha masat e duhura brenda autoritetit të tyre për të zbatuar këtë urdhër.

Persons involved in major corruption scandals in the Western Balkans will have their assets confiscated, or may be placed in the future in the US, or by US institutions outside the US.

This is the latest order issued by President Joe Biden.

“All property and interests that are in the U.S., that enter the U.S. in the future, or that are or may fall into the possession or control of a U.S. citizen are immediately blocked and cannot be transferred, paid, exported, withdrawn, or any other form of agreement for all persons designated by the Secretary of the Treasury in consultation with the Secretary of State, “said President Biden.

The US president has amended a 2001 decision, which so far only included people accused of war crimes, or which the US had assessed as a threat to its security and interests. The new changes also include people declared non grata in the US on corruption-related charges.

“… who are responsible, or collaborators, who are directly or indirectly involved in corrupt affairs in the Western Balkans, including corruption from, or related to governance in the Western Balkans, such as misuse of public assets, expropriation of private assets for profit for personal, or political purposes, or for bribery “, it is said in the new definition.

Subjects of this decision are also persons who can be considered as responsible, or direct collaborators, or indirectly in actions and decisions that threaten the peace, security, stability and territorial integrity of any area or state in the Western Balkans.

By order, the Secretary of the Treasury in consultation with the Secretary of State is authorized to take such action, including the promulgation of rules and regulations. All executive departments and agencies of the United States shall take all appropriate measures within their authority to enforce this order.